Kallelse till årsstämma för Scandinavian ChemoTech AB (publ)

Aktieägarna i Scandinavian ChemoTech AB (publ), org.nr 556937-9547, kallas härmed till årsstämma onsdag den 28 februari 2018 kl 15.00 på Ideon Science Park, Beta, konferensrum Hellmuth Hertz med adress Scheelevägen 17 i Lund.

RÄTT ATT DELTAGA M.M. 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

-          dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 22 februari 2018, samt

-          dels anmält sin avsikt att deltaga i stämman senast torsdagen den 22 februari 2018 per post till Scandinavian ChemoTech AB (publ), Att: Cajsa Wramdemark, Baltzarsgatan 25, 211 36 Malmö eller per e-post till cmw@chemotech.se. För anmälan av antal biträden (högst två) gäller samma tid och adresser.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress samt telefonnummer dagtid.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 22 februari 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan därom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.chemotech.se.

Uppgift om antalet aktier och röster i bolaget

Bolaget har för närvarande 1 462 500 utestående aktier, varav 450 000 A-aktier (tre röster per aktie) och 1 012 500 B-aktier (en röst per aktie). Bolaget innehar inga egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3 Val av en eller två justerare

4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordningen

6. Verkställande direktörens redogörelse

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

8. Beslut om:

a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

b. Disposition av aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn

11. Val av styrelse

12. Val av revisor

13. Instruktion för valberedning

14. Beslut om ändring av bolagsordning

15. Stämmans avslutande

Punkt 1

Lars Peter Harbing föreslås som ordförande vid stämman.

Punkt 10 

Valberedningen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsen. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 

Valberedningen föreslår omval av:

(1) Lars Peter Harbing

(2) Mohan Frick

(3) Göran Hellers

(4) Martin Jerndal

(5) Anders Frick

samt nyval av

(6) IngaLill Forslund Larsson

Till styrelseordförande föreslås Lars Peter Harbing omväljas.

Punkt 12 

Vid årsstämman 2016 valdes Mazars Set AB till bolagets revisionsbolag för tiden intill den årsstämma som hålls under 2018. Valberedningen föreslår att Mazars Set AB omväljs till revisionsbolag för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2018.

Punkt 13 

Utseende av valberedning ska ske senast sex månader före den ordinarie bolagsstämman och bestå av representanter för de tre största ägarna per den 31 augusti. Skulle någon avstå från att deltaga går rätten att deltaga till nästa ägare i storleksordning. Skulle någon ägare blivit större än den minsta representanten intill en tidpunkt två månader före stämman kan denna påkalla att ta plats i valberedningen och den minsta utgå. Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningen. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Punkt 14 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av sätet från Lund till Malmö och att ändra § 2 i Bolagsordningen.

Övrigt 

Fullständigt beslutsunderlag och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på Baltzarsgatan 25, 211 36 Malmö senast tre veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § ABL.

***

Lund i januari 2018

Styrelsen för Scandinavian ChemoTech AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD
Tel: +46 (0)10-218 93 03
Mail: info@chemotech.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers-marknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdag den 30 januari 2018 kl. 07.00 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som är anpassad för behandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på NASDAQ First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor i Malmö, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.

Om oss

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund, mitt i den medicintekniskt expansiva regionen.

Prenumerera

Dokument & länkar