Kallelse till extra bolagsstämma i Scandinavian ChemoTech AB (publ)

Aktieägarna i Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdag den 15 maj 2018 kl 14.00 till bolagets huvudkontor på Baltzarsgatan 25, 211 36 Malmö. Registrering av deltagande vid extra bolagsstämman avbryts när bolagsstämman öppnas. Dörren öppnas kl 13.00.

Anmälan 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

dels                    vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 8 maj 2018, samt

dels                     anmält sin avsikt att deltaga i stämman senast tisdagen den 8 maj 2018 per post till Scandinavian ChemoTech AB (publ), Att: Cajsa Wramdemark, Baltzarsgatan 25, 211 36 Malmö eller per e-post till cmw@chemotech.se. För anmälan av antal biträden (högst två) gäller samma tid och adresser etc.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress samt telefonnummer dagtid.

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 8 maj 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan därom till förvaltaren.

Ombud 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida: www.chemotech.se.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om godkännande av nyemission med företrädesrätt för aktieägare
  8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2) 

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Lars Peter Harbing väljs till ordförande vid stämman.

Förslag under punkten 7; Beslut om godkännande av nyemission med företrädesrätt för

Aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare på nedan angivna villkor (”Företrädesemissionen”).

För Företrädesemissionen ska följande huvudsakliga villkor gälla:

Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 638 881,58 kronor genom nyemission av högst

1 462 500 B-aktier, d v s totalt högst 1 462 500 nya aktier.

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya B-aktierna pro rata i förhållande till det antal aktier de äger. För varje aktie, oavsett aktieslag, som innehas på avstämningsdagen, kommer aktieägarna att erhålla en teckningsrätt. En teckningsrätt berättigar till teckning av en ny B-aktie. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som ska ha rätt att teckna aktier med företrädesrätt (d v s att erhålla teckningsrätter) ska vara den 22 maj 2018.

För aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga som anmält sitt intresse för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till det antal nya aktier som sådan intresseanmälan omfattade samt i tredje hand till garanter av nyemissionen i förhållande till det emissionsbelopp som respektive part garanterat.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 23 maj 2018 till och med den 7 juni 2018. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnota, dock senast den tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

De nya B-aktierna emitteras till en kurs om 12,50 kronor per aktie. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya B-aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller den verkställande direktören utser, ska bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Tillgängliga handlingar 

Fullständiga beslutsförslag enligt punkterna 7 och 8 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Baltzarsgatan 25, 211 36 Malmö, i enlighet med aktiebolagslagens krav samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på Bolagets hemsida: www.chemotech.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på bolagsstämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar 

Aktieägare har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation.

Övrig information 

Per datumet för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 1 462 500 utestående aktier, varav 450 000 är A-aktier med tre röster vardera och 1 012 500 är B-aktier med en röst vardera. Antalet röster uppgår därmed sammanlagt till 2 362 500. Bolaget innehar inga egna aktier.

*** 

Malmö i april 2018

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

Styrelsen 

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD

+46 (0)10-218 93 00

info@chemotech.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers-marknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 25 april 2018 kl 18.05 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som är anpassad för behandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på NASDAQ First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor i Malmö, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.

Om oss

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund, mitt i den medicintekniskt expansiva regionen.