Kallelse till extra bolagsstämma i Scandinavian ChemoTech AB (publ)

Aktieägarna i Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 mars 2019 kl. 15.00 på Moll Wendén Advokatbyrå AB:s kontor, Stortorget 8, 211 34 Malmö. Dörren öppnas kl. 14.00

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

dels      vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 mars 2019, samt 

dels     anmält sin avsikt att deltaga i stämman senast fredagen den 13 mars 2019 per post till Scandinavian ChemoTech AB (publ), Att: Arne Bojesson, Scheelvägen 2, 223 81 Lund eller per e-post till Arne.Bojesson@chemotech.se. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress samt telefonnummer dagtid. För anmälan av antal biträden (högst två) gäller samma tid och adresser etc.

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, direktregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 13 mars 2019 och kan vara tillfällig. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Ombud 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida: www.chemotech.se.

Förslag till dagordning

  •  Stämmans öppnande
  •  Val av ordförande vid stämman
  •  Upprättande och godkännande av röstlängd
  •  Godkännande av dagordning
  •  Val av en eller två justeringspersoner
  •  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  •  Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier av serie B, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
  •  Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
  •  Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Mohan Frick väljs till ordförande vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 480 000 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 209 684,210872 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1)    Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Gerhard Dal med 80 000 aktier, Per Vasilis med 100 000 aktier, John Fällström med 120 000 aktier, Arne Bojesson med 20 000 aktier, Petter Lundström med 80 000 aktier och Tommy Thunell med 80 000 aktier. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget genom nyemissionen vill möjliggöra en expansion av Bolagets verksamhet. En riktad nyemission till externa investerare har, mot bakgrund av kostnader i förhållande till emissionens begränsade storlek, bedömts vara det lämpligaste tillvägagångssättet för att uppnå syftena med nyemissionen.

2)    Teckningskursen per aktie ska vara 12,50 kronor. Grunden för teckningskursen utgörs av ett beräknat marknadsvärde med avdrag för sedvanlig rabatt i syfte att säkerställa nyemissionens genomförande. 

3)    Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom en vecka från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom en vecka efter teckning.

4)    Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

5)    De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya B-aktierna registrerats hos Bolagsverket.

6)    Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller den verkställande direktören utser, ska bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 8) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 7 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Beslut enligt punkt 8 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Tillgängliga handlingar 

Fullständiga beslutsförslag enligt punkterna 7 och 8 samt övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Scheelevägen 2, 223 81 Lund, två veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på Bolagets hemsida: www.chemotech.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på bolagsstämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar 

Aktieägare har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation.

Övrig information 

Bolaget har för närvarande 2 925 000 utestående aktier, varav 450 000 A-aktier (tre röster per aktie) och 2 475 000 B-aktier (en röst per aktie).

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

*** 

Malmö 1 mars 2019

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

Styrelsen 

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD
Tel: +46 (0)10-218 93 03
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250,
E-mail:
ca@vhcorp.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande söndag den 1 mars 2019 kl. 17.30 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.

Om oss

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund, mitt i den medicintekniskt expansiva regionen.

Prenumerera