Kommuniké från årsstämma 2020 i Scandinavian ChemoTech AB (publ)

Report this content

Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”Bolaget”) höll tisdagen den 19 maj 2020 årsstämma under ordförandeskap av advokat Henric Stråth. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades.

För mer information om innehållet i respektive beslut hänvisas till pressmeddelanden som offentliggjordes på Bolagets webbplats den 16 april 2020 samt valberedningens förslag som offentliggjordes den 22 april 2020. Kallelsen samt fullständiga förslag till de beslut som redovisas nedan finns tillgängliga på Bolagets webbplats: https://www.chemotech.se/.

  • Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till disposition av Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, innebärande att ingen utdelning ska lämnas.
  • Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) och att inga suppleanter ska utses.
  • Årsstämman godkände förslag om att årligt arvode för styrelsen ska utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till övriga oberoende styrelseledamöter samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Årsstämman beslutade om omval av Mohan Frick samt nyval av Lars Hedbys, Bengt Engström, Rolf Ehrnström och Robin Sukhia som styrelseledamöter. Lars Hedbys valdes till styrelseordförande. Ledamöterna Inga-Lill Forslund Larsson, Johan Wennerholm och Göran Hellers avböjde omval.
  • Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Mazars AB till revisionsbolag med auktoriserade revisorn Karin Löwhagen som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021.
  • Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, genom vilket gränserna för Bolagets aktiekapital ändras så att aktiekapitalet lägst ska vara 2 625 000 kronor och högst 10 500 000 kronor och gränserna för antalet aktier i Bolaget ändras till lägst 5 250 000 stycken och högst 21 000 000 stycken. Genom beslutet införs även ett omvandlingsförbehåll, enligt vilket ägare till aktie av serie A kan begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Framställan om omvandling ska göras skriftligen till bolagets styrelse, vilken fyra gånger om året kostnadsfritt ska vidta nödvändiga åtgärder för omvandling.
  • Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.
  • Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om särskilt bemyndigande för verkställande direktören, eller den styrelsen utser, att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av årsstämmans beslut vid Bolagsverket.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, CEO
Tele: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250, E-mail: ca@vhcorp.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, tumörspecifik elektroporation, som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där tumörspecifik elektroporation kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.
 

Prenumerera

Dokument & länkar