Kommuniké från årsstämma i Scandinavian ChemoTech AB (publ)

Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”Bolaget”) höll onsdagen den 8 maj 2019 årsstämma under ordförandeskap av advokat Henric Stråth. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

För mer information om innehållet i respektive beslut hänvisas till pressmeddelanden som offentliggjordes på Bolagets webbplats den 7 april 2019 och samt valberedningens förslag som offentliggjordes den 3 maj 2019. Kallelsen samt fullständiga förslag till de beslut som redovisas nedan finns tillgängliga på Bolagets webbplats: https://www.chemotech.se/.

 •  Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning.
 •  Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till disposition av Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, innebärande att ingen utdelning ska lämnas.
 •  Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 •  Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) och att inga suppleanter ska utses.
 •  Årsstämman godkände förslag om att årligt arvode för styrelsen ska utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till övriga oberoende styrelseledamöter samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 •  Årsstämman beslutade att omvälja Mohan Frick, Göran Hellers och Inga-Lill Forslund Larsson samt om nyval av Johan Wennerholm som styrelseledamöter. Inga-Lill Forslund Larsson valdes till styrelseordförande. Ledamöterna Anders Frick, Lars Peter Harbing och Martin Jerndal har avböjt omval.
 •  Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Mazars Set Revisionsbyrå AB till revisionsbolag för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Mazar Set Revisionsbyrå AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Karin Löwhagen kommer utses till huvudansvarig revisor.
 •  Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, genom vilket Bolagets firma ändras till ChemoTech Group AB under förutsättning att detta namn kan registreras hos Bolagsverket och styrelsens säte ändras till Lund, med notering om att bolagsstämma får hållas i Lund, Malmö eller Stockholm. Genom beslutet ändras även gränserna för Bolagets aktiekapital så att aktiekapitalet lägst ska vara 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor samt gränserna för antalet aktier i Bolaget till lägst 3 000 000 stycken och högst 12 000 000 stycken.
 •  Årsstämman beslutade om fondemission i enlighet med styrelsens förslag, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 215 022,629128 kronor. Höjningen av aktiekapitalet sker genom överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet och inga nya aktier ska i samband med fondemissionen utges. Genom fondemissionen har aktiernas kvotvärde ökats från cirka 0,43684211 till 0,50 kronor per aktie.
 •  Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.
 •  Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om särskilt bemyndigande för styrelsen eller verkställande direktören att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av årsstämmans beslut vid Bolagsverket.

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2019 kl.16.30.

För mer information, kontakta:

Mohan Frick, CEO, +46 (0) 775 24 11, msf@chemotech.se

Arne Bojesson, CFO +46 (0) 70 535 00 97, arb@chemotech.se

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250, E-mail: ca@vhcorp.se 

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se 

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.

Om oss

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera