Kommuniké från årsstämma i Scandinavian ChemoTech AB (publ) den 16 maj 2023

Report this content

Scandinavian ChemoTech AB (publ) höll den 16 maj 2023 årsstämma. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att bolagets medel till förfogande överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2022 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Robin Sukhia, Bengt Engström, Rolf Ehrnström och Mohan Frick samt nyval av Nicolas Pepin. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om val av Robin Sukhia till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja det registrerade revisionsbolaget Mazars AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mazars AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Filip Åkesson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsens ledamöter ska ersättas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som är oberoende.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningens 4–5 §§, innebärande att gränserna för aktiekapital och antalet aktier i bolaget ändras.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska ha rätt att bestämma övriga villkor för emissionen. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare och vidare finansiera bolagets tillväxtstrategi.

***

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 14 april 2023 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.chemotech.se.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD

Tele: +46 (0)10-218 93 00

Mail: ir@chemotech.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin.

ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.