Scandinavian ChemoTech AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2019

Scandinavian ChemoTech AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2019  finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida samt bifogad i detta pressmeddelande

Väsentliga händelser under 2019

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 72 TSEK (493)
 • Resultat före skatt uppgick till -4 663 SEK (-2 253)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,37 SEK (-0,78)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 159 TSEK (- 1 594)


Perioden 1 januari – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 556 TSEK (1 176)
 • Resultat före skatt uppgick till -12 325 TSEK (-8 160)
 • Resultat per aktie uppgick till -3,79 SEK (-2,90)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11 225 TSEK (- 8 481)


Viktiga händelser under kvartalet

 • ChemoTech tecknade ett distributörsavtal med Horizon Medical Technologies för norra Indien
 • ChemoTech erhåller två mycket viktiga patentgodkännande av PRV (Patent och Registreringsverket) i oktober 2019. Skyddet innebär 20 års skydd och skapar ett fundamentalt    skydd för bolagets unika teknologiplattform. På grund av en stor efterfrågan på europeiska ”Notified Body” för CE-märkning har ChemoTech inte lyckats få den avtalade     revisionen genomförd inom avtalad tid och väljer därför att sluta ett nytt avtal med italienska Ente Certificazione Macchine (ECM) och därmed byta Notified Body (kontrollorgan)


Viktiga händelser efter periodens utgång

 • ChemoTech tecknade avtal den 7:e januari avseende brygglån, vilket säkerställer finansiering om 4 MSEK


Citat från VD-ordet; ” Flera läkare har blivit utbildade och nya framsteg på viktiga sjukhus får oss att vara förhoppningsfulla inför framtiden. ”
Mohan Frick, VD

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, CEO
Tel: +46 (0)10-218 93 03
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250, E-mail: ca@vhcorp.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande FRE den 28 feb 2020 kl 08.30 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, tumöranpassad elektroporation, som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där tumöranpassad elektroporation kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.

Prenumerera