• news.cision.com/
  • ChemoTech/
  • Scandinavian ChemoTech AB genomför ytterligare en riktad nyemission och tillförs cirka 2,5 miljoner kronor

Scandinavian ChemoTech AB genomför ytterligare en riktad nyemission och tillförs cirka 2,5 miljoner kronor

Report this content

Scandinavian ChemoTech AB (publ) (“ChemoTech” eller “Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en riktad nyemission som tillför Bolaget cirka 2,5 miljoner kronor. Kapitaltillskottet ska användas till återbetalning av lån.

Styrelsen för ChemoTech har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2021, beslutat om en riktad nyemission av 121 417 aktier av serie B på samma villkor som den nyligen avslutade nyemissionen som tillförde Bolaget cirka 18 miljoner kronor. Teckningskursen uppgår därmed till 20,59 kronor per aktie. Rätt att teckna tillkommer långivarna Qualcon Aktiebolag som tecknar 97 134 aktier och Råsunda Förvaltning Aktiebolag som tecknar 24 283 aktier.

Det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Anledningen till att den riktade emissionen har genomförts, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att den ger möjlighet för Bolaget att på ett tillräckligt tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget rörelsekapital och ta tillvara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare och vidare finansiera Bolagets tillväxtstrategi.  

Den riktade emissionen medför en utspädning om cirka 1,26 procent av antalet aktier och cirka 1,04 procent röster i Bolaget beräknat efter den riktade emissionen. Efter registreringen av den riktade emissionen hos Bolagsverket kommer det totala antalet utestående aktier att öka med 121 417, från 9 507 638 till 9 629 055 samt antalet röster öka med 121 417, från 11 607 638 röster till 11 729 055 röster. Aktiekapitalet kommer att öka med 60 708,50 kronor, från 4 753 819,00 till 4 814 527,50 kronor.

Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-06 21:30 CET.

För mer information vänligen kontakta: 

Mohan Frick, VD

Tel: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00E-mail: certifiedadviser@penser.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.