Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-juni 2019

Report this content

Ett kvartal med en del framsteg

Kvartalsrapporten i korthet

1 januari-30 juni

Nettoomsättningen uppgick till 475 KSEK (679).

Resultat före skatt var -4 783 KSEK (-4 000).

Resultat per aktie uppgick till -1,51 SEK (-2,75).

Likvida medel uppgick till 5 625 KSEK (16 991) vid periodens slut.

Därtill har bolaget en beviljad, outnyttjad kredit på 5 000 KSEK

1 april-30 juni

Nettoomsättningen uppgick till 454 KSEK (286).

Resultat före skatt var -2 186 KSEK (-2 023).

Resultat per aktie uppgick till -0,64 SEK (-1,38).

Viktiga händelser under kvartalet

Levererat order till Kenya

Utbildning av läkare i Kenya

Viktiga händelser efter periodens utgång

Ytterligare en distributör i Filippinerna

Affärsområdeschef till Animal Health börjar i augusti

”Efter att ha etablerat D-EECT inom de statliga sjukvårdsystemen i Kenya samtidigt som allt flera läkare i våra etablerade marknader frekvent behandlar med IQwave™, ökar vår förmåga att nå snabbare tillväxt”

VD Mohan Frick

VD har ordet

Efter ett första kvartal med god orderingång fortsatte ChemoTech under andra kvartalet med intäkter från försäljning av IQwave™ enheter samt behandlingskit.

Omsättningen under det första halvåret uppgick till 475 KSEK, vilket motsvarade bolagets förväntningar. Orderingången var dock något sämre än förväntat, vilket framför allt beror på den försenade CE-märkningen.

Orderingång och kassaflöde

ChemoTech har under andra kvartalet genomfört utbildning av läkare i Kenya samt genomfört slutleverans av de två sålda IQwave™. Samtidigt ökar aktiviteterna i så väl Filippinerna som Indien. Det nya distributörsavtalet i Filippinerna indikerar att vi börjar få fotfäste i marknaden, även om vi inte ännu ser några större orders i monetära termer. Då bolagets verksamhet i Indien ökar har behovet av såväl fler IQwave™ som behandlingskit resulterat i order på ytterligare två IQwave™ till Indien. Dessa utrustningar är avsedda att hyras ut till läkare och kliniker under bolagets uthyrningsprogram som fortsätter att växa.

Förutom genom ovan nämnda försäljningar, har kassaflödet påverkats positivt av att kostnaderna för CE-märkningsprocessen börjar nå sitt slut och behovet av externa konsulter minskar därmed.

Forskning och utveckling

Under perioden har bolaget påbörjat sin utveckling av IQwave™ för Animal Health. Marknaden för detta affärsomåde är stor i Europa, USA och Japan och styrs till stor del av djurägarnas försäkringar. Denna förväntas växa med över 10 % i genomsnitt per år fram till 2025 .

Vi är glada att vi är långt framme i utvecklingsarbetet och kommer troligen kunna genomföra de första testbehandlingarna i samarbete med veterinärer i Europa i slutet av året.

Som alltid när ett nytt affärsområde skall etableras krävs ett intensivt och fokuserat engagemang. ChemoTech har nyligen rekryterat Anders Johnsson som i slutet av augusti kommer tillträda rollen som affärsutvecklare för vårt nya affärsområde Animal Health.

Anders Johnsson, som är 56 år och civilingenjör, har mångårig erfarenhet av affärsutveckling inom medicinska applikationer. Anders har även erfarenhet av affärsutveckling av första generationens Elektrokemoterapi.

Även detta nya affärsområde kommer följa ChemoTechs tidigare strategi, där fokus ligger på att etablera industriella partnerskap.

Huvudmarknaderna för Animal Health är framför allt Europa och Nordamerika, regioner som Anders har goda erfarenheter av från sin tid som chef inom Yggdrasil- koncernen.

Horizion 2020

Under sensommaren och hösten kommer arbetet med vår Horizonansökan att fortsätta till FAS II. Detta är ett intensivt men mycket prioriterat projekt som potentiellt kan ge oss viktigt utvecklingskapital för att kunna starta de första kliniska studierna inom bolagets projekt Dynamic-ElectroEnhanced Pain Control eller ”D-EEPC" som vi initialt valt att kalla detta projekt. Denna applikations primära syfte är att lindra den smärta som ofta är en följd av skelettmetastaser, något som drabbar nästan en miljon européer varje år, och som framförallt är en följd av bröst - eller prostatacancer.

Under kvartalet har vi jobbat hårt med att utveckla bolagets patentportfölj, ett arbete som vi har förhoppningar om skall skapa förutsättningar att behandla helt nya indikationer framöver.

Studier

Den pågående studien i Malaysia går enligt plan och kommer att fortsätta till CE-märkningen är klar. Detta medför att studien kommer att omfatta fler patienter än tidigare beräknat, vilket ökar vår distributör ABEX möjligheter till en framgångsrik lansering.

CE-märkning av IQwave™

Arbetet med CE-märkningen har tagit betydligt längre tid än vad vi tidigare beräknat. Vi har nu under det andra kvartalet färdigställt en final version, och avvaktar nu den finala slutliga revisionen.

Förseningarna med CE-märkningsprocessen har naturligtvis haft en negativ påverkan på bolagets möjligheter att marknadsföra IQwave™ på vissa marknader.

VD Mohan Frick

För mer information vänligen kontakta:
Mohan Frick, VD
Tele: +46 (0)10-218 93 00 Mail: info@chemotech.se


Certified Advisor är:
 Västra Hamnen Corporate Finance AB., Tel: +46 40 200 250, E-mail: ca@vhcorp.se


OFFENTLIGGÖRANDE
Denna information är sådan information, som Scandinavian ChemoTech AB är skyldigt att offentliggörande enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 augusti 2019 kl. 08:30 CET.

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
www.chemotech.se

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen