Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-mars 2020

”Trots COVID-19 och de restriktioner som drabbat världen så har ChemoTech haft ett första kvartal där vi nått några av Bolagets största framgångar genom bland annat viktiga samarbets- och distributionsavtal samt lovande behandlingsresultat med vetIQure™.”

Mohan Frick, VD

Första kvartalet: 

 • Nettoomsättningen uppgick till 90 TSEK (20)

 • Orderingången uppgick till 631 TSEK

 • Orderboken uppgick till 1 125 TSEK vid kvartalets slut

 • Resultat före skatt uppgick till -3 464 TSEK (-2 579)

 • Resultat per aktie uppgick till -1,02 SEK (-1,02)

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 120 TSEK (- 3 711)

 

Viktiga händelser under kvartalet: 

 • Tecknade ett låneavtal som säkerställer finansiering om 4 miljoner SEK från aktieägare och investerare

 • Signerade samarbetsavtal för klinisk validering och distribution med Femaug Logistics and Services Ltd (FLS) i Nigeria

 • Ny ekonomichef tillträdde

 • Tecknade serviceavtal med HealthCare Global Enterprises Ltd. (HCG) i Indien

 • Uppdaterade prognoser pga COVID-19

 

Viktiga händelser efter periodens utgång: 

 • Genomförde nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen blev övertecknad
  och överteckningsoption utnyttjades. Drygt 13 MSEK tillfördes bolaget före emissionskostnader.

 • Tecknade distributionsavtal och order med Lee Imaging Ukraine LLC

 • Val av ny styrelse

 

VD har ordet: 

Även om vi skulle vilja fokusera på den goda start vi fick på året med flera order på såväl behandlingskits och IQwave™-enheter känns det idag som ett avlägset och relativt obetydligt faktum i förhållande till den omställning världen har tvingats göra sedan dess. 
För ChemoTech råder det inga tvivel om att oavsett vart i världen vi agerar, möts vi av dedikerade läkare och vårdpersonal som alltid gör sitt yttersta för sina patienter. Situationen för många har förutom den normala stress de upplever även associerats med en direkt fara för sig själva.

ChemoTech vill lyfta fram och tacka alla dessa hjältar som dagligen vårdar alla svårt sjuka COVID-19 patienter.

Affärsområdet Human Care
Bortsett från restriktionerna som drabbade oss i slutet av kvartalet så hade vi ett första kvartal där vi nådde några av bolagets största framgångar. Framför allt samarbetsavtalet som vi skrev med det börsnoterade vårdbolaget HCG Group, en koncern som bedriver fler än 20 sjukhus inom cancervård i Indien. Avtalet skrevs, förutom att parterna har ett kommersiellt intresse, även i syfte att bedriva klinisk utveckling och att skapa ytterligare dokumentation på behandlingseffekterna med IQwave™. Vi fortsatte även vår expansion i Afrika genom att skriva ett nytt avtal för distribution och marknadsetablering i Nigeria. Ett avtal som gav Bolaget en order på 530 TSEK.

Affärsområdet Animal Care
I början av året påbörjades ett samarbete med veterinärer i Sverige i syfte att påbörja behandlingar av husdjur. Behandlingar av djur har sedan dess frekvent utförs med vetIQure™. vetIQure™ bygger på samma unika teknik som finns i IQwave™ men har vidareutvecklats och till en viss del designats för att adressera de specifika behov som finns inom veterinärmedicinen. Att vetIQure™ är en portabel utrustning har visat sig vara väldigt betydelsefullt inom veterinärvården där behandlingsrummen för husdjur ofta har ett begränsat utrymme. Detta tillsammans med D-EECT protokollet och de unika dynamiska pulserna som genereras med vetIQure ™ gör den idealisk för elektrokemoterapi på djur. Resultaten med vetIQure™ har så här långt visat på lovande resultat, vilket skapar förutsättningar för fortsatt samarbete med klinik och att en kommersialisering kommer allt närmare. 

Omsättning kassaflödet och den finansiella utvecklingen
Genom en bryggfinansiering på 4 000 TSEK, som säkrades första veckan i januari, kunde bolaget fortsatt bedriva verksamheten samtidigt som en strategi för den fortsatta finansieringen kunde läggas fram. Kassaflödet blev under årets första kvartal -956 TSEK. Försäljningen, som uppgick till 90 TSEK, har påverkats negativt av rådande pandemi samt den försenade CE-märkningen men orderingången för perioden har varit bra då order till ett värde av 631 TSEK erhållits från Indien och Nigeria. Vi kan trots ett mer eller mindre omkullvält ekonomiskt klimat konstatera att vi efter kvartalets slut kunde fortsätta en positiv trend och skriva vår första order i Europa genom distributionsavtalet med Lee Imaging in Ukraina. Vi kan även glädjas över att vi i dessa tider kunde genomföra en mycket framgångsrik företrädesemission som blev tecknad till över 200 procent och tillförde bolaget drygt. 13 miljoner SEK inklusive den övertilldelningsoption som styrelsen förfogade över.

CE-märkningen
Även om det tunga arbetet med den tekniska filen avslutades i slutet av 2019 har stort fokus lagts på att genom en dialog med bolagets kontrollorgan (Notified Body),  genomföra vissa ändringar i syfte att förbättra förutsättningarna till en framgångsrik revision. Även om COVID-19 inte medfört att kontrollorganets verksamhet har avstannat har det självfallet försvårat kommunikationen. Den 17 april kom ett mycket glädjande och förväntat beslut från EU att förlänga det rådande regelverk för CE-märkning av medicinteknisk utrustning. Egentligen skulle ett nytt regelverk även kallat MDR införts i slutet av maj 2020. Som en följd av att EU nu beslutat att försena införandet av MDR kan nu ChemoTech fortsatt få CE-märka IQwave™ under det rådande MDD direktivet som fortsatt kommer gälla till och med maj 2021.

Horizon SME 2020
Under kvartalet skickade ChemoTech in en rapport till EU som ett första steg i den slutgiltiga Fas II ansökan. I denna ansökan har ChemoTech ansökt om ett anslag på
3 miljoner SEK för den kliniska ”multi-site” studien på sekundär skelettcancer. Som ett led av COVID-19 har tidsplanen i hela EUs ekosystem stannat upp vilket orsakar förseningar och ändringar av prioriteringar som berör Bolagets Horizon ansökan. Datum för att lämna in Fas II ansökan är nu satt till januari 2021 istället för oktober 2020

COVID-19 effekter under kvartalet 
I slutet av kvartalet fick pandemin internationellt genomslag och resulterade i att länder stängde sina gränser och utegångsförbud infördes i vissa städer, vilket naturligtvis
gjorde det omöjligt att genomföra ett normalt arbete. Vi fick ställa in en rad större marknadsföringsinsatser i såväl Afrika, Indien och Sydostasien. Eftersom ChemoTech lägger relativt stora kostnader på att etablera verksamheten genom aktiv marknadsföring, har de rådande omständigheterna fått positiv påverkan på kassaflödet som ett led i drastiskt lägre kostnader under slutet av kvartalet. Även om vi inte med säkerhet kan säga att pandemin går mot sitt slut ser vi dock ett visst ljus i horisonten då land efter land börjar öppna upp verksamheterna igen. ChemoTech kommer gradvis att återuppta verksamheten allt eftersom Indien, Sydostasien och Afrika öppnar upp igen.

Blickar vi framåt är vårt tydliga fokus och strategi att:

 • Öka försäljningen på existerande marknader genom att fokusera på att öka antalet behandlingar

 • Större fokus på R&D och kliniska studier

 • Etablera Animal Care så att vi kan inleda marknadsintroduktionen

Vi ser att vi har en fortsatt spännande framtid framför oss!  

- Mohan Frick, VD


 

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, CEO
Tel: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250, E-mail: ca@vhcorp.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 28 maj 2020 kl 08:30 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, tumörspecifik elektroporation, som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där tumörspecifik elektroporation kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.
 

Prenumerera