Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-september 2019

"Efter periodens utgång godkändes två viktiga patent för vår innovation för tumöranpassad elektroporation. Det innebär att vi nu har patent för hela den tekniska plattformen som IQwaveTM och våra forskningsprojekt är byggda på."

Mohan Frick, VD

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 TSEK (0)
 • Resultat före skatt var -2 872 TSEK (-2 304)
 • Resultat per aktie uppgick till - 0,84 SEK (-0,78)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till
  -2 919 TSEK (- 5 539)

 Perioden 1 januari – 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 484 TSEK (679)
 • Resultat före skatt var -7 655 TSEK (-5 910).
 • Resultat per aktie uppgick till -2,35 SEK (-2,20)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 
  -8 066 TSEK (- 6 878)

Viktiga händelser under kvartalet

 • Distributörsavtal tecknades under juli månad med BASEMED KARE Inc. i Filippinerna
 • Annette Colin utsågs och tillträdde som tf. CFO
 • Anders Johnsson tillträdde under augusti som affärs-områdeschef för Animal Care

 Viktiga händelser efter periodens utgång

 • ChemoTech erhåller två mycket viktiga patentgodkännande av PRV (Patent och Registreringsverket) i oktober. Skyddet innebär 20 års skydd och skapar ett fundamentalt skydd för bolagets unika teknologiplattform 

VD har ordet

Efter två kvartal som präglats av både orderingång och försäljning har bolaget under det tredje kvartalet jobbat intensivt med att stärka organisationen och den strategiska plattformen, från vilken vi ska driva vår verksamhet. Det är glädjande att konstatera att vår teknologiplattform så här långt visat sig ge tydliga konkurrensfördelar mot både den tidigare generationen av elektroporation men också jämfört med alternativa metoder för behandling av stora och svår-behandlade tumörer.

Patent
Efter periodens utgång godkändes två viktiga patent för vår innovation för tumöranpassad elektroporation. Det innebär att vi nu har patent för hela den tekniska plattformen som IQwaveTM och våra forskningsprojekt är byggda på. Patentskyddet innebär också att ChemoTech nu är redo att söka strategiska partners för såväl tekniska som kliniska forskningsprojekt.

De två patenten skyddar flera olika unika teknologiska lösningar. En av de viktigaste funktionerna involverar de dynamiska egenskaperna i plattformen som ChemoTech utvecklat och som skyddar den behandlade vävnaden från icke-reversibel elektroporation, som skapas av en okontrollerad strömnivå och som också kan resultera i en oönskad ablation.(brännskada) Denna funktion är framtagen för att reducera risken för inflammatoriska bieffekter och för att förbättra den immunologiska responsen, egenskaper som visat sig ha en mycket positiv påverkan vid behandling av större tumörer (>3 cm). Denna funktion är unik för IQwave™. Patenten skyddar även den ergonomiska hand-enheten med sin multidimensionella elektrodpositionering, en funktion som reducerar behandlingskostnaderna vid användning av IQwave, detta då man enbart behöver en typ av handenhet för att kunna behandla både stora och små cancertumörer.

Försäljning
Försäljningen och orderingången har under kvartalet blivit lidande av att marknadsetableringen tar längre tid än beräknat eftersom bearbetningen av varje enskilt sjukhus måste genomföras i kombination med det budgetförfarande som råder i dessa länder med statliga sjukvårdssystem och globala privata sjukvårdsaktörer. Detta i kombination med den försenade CE-märkningen har påverkat årets försäljning negativt, vilket självfallet är en besvikelse.

Affärsområdet Animal Care tar form
Den mest framträdande förändringen i bolagets verksamhet är att ChemoTech genom den nybildade veterinärmedicinska delen Animal Care nu har två affärsområden med mycket stor potential. Vår nye affärsområdeschef Anders Johnsson tillträdde under perioden sin roll och vi har sedan i våras arbetat med att utveckla affärsstrategin och anpassa teknologin.

Cancer slår till lika obarmhärtigt hos djur som hos människor. I en amerikansk undersökning visade det sig att ungefär 45 procent av alla hundar över tio års ålder dog av cancer. Efterfrågan av cancervård för husdjur har därför vuxit starkt. Då nästan alla forskningsinsatser som rör cancer sker inom humanmedicin, finns stort behov att överföra och anpassa dessa till veterinärmedicin.  

Veterinärmedicin är en marknad som i dag i Storbritannien uppgår till cirka 50 miljarder svenska kronor och i USA över 182  miljarder svenska kronor. Marknaden i Europa beräknas växa med över 36 procent fram till 2023. Tillväxten drivs av att djurägare spenderar allt mer på veterinärbesök. Marknaden drivs av mindre veterinär-kliniker, där dessa till stor del förvärvas av de stora globala företagen.

Vår avsikt är att inledningsvis fokusera på behandlingar av ytliga tumörer på hundar, katter och hästar. Geografiskt inleder vi försäljningsaktiviteterna i Sverige och Storbritannien eftersom dessa länder har en utmärkt försäkringstäckning och en stark konsolidering av veterinärkliniker. USA och resten av Europa följer som nästa steg. Just nu arbetar vi med att skapa ett behandlingsprotokoll tillsammans med ledande veterinärer och vi siktar på att genomföra den första behandlingen innan årsskiftet.

CE-märkningen av IQwave™
ChemoTech har slutfört den omfattande dokumentationen samt alla kompletterade tredjepartstesterna, för att säkerställa att IQwave™ 3.0CE uppfyller alla säkerhetsstandarder för elsäkerhet och elektromagnetiska krav, inför den slutliga CE-märknings-revisionen.

Då ChemoTechs kontrollorgan (notified body)  nyligen meddelat bolaget att de inte har kapacitet att behandla ansökan inom avtalad tid har ChemoTech påbörjat processen att byta kontrollorgan. Vi kommer meddela så snart ett nytt avtal är på plats och datum för revision är bokat.

Marknader                                                                                                                                                                                         
ChemoTech har fortsatt att etablera den tumöranpassade elektroporationstekniken på fler sjukhus och drygt 20 nya läkare och sjuksköterskor har under kvartalet blivit certifierade i att använda teknologin. Direkt efter kvartalets utgång deltog ChemoTech i en resa till Indien som var organiserad av Sweden Indian Business Council, i syfte att marknadsföra svenska teknologiföretag till potentiella partners på den indiska marknaden. Det var ett mycket välorganiserat arrangemang som gav oss nya viktiga relationer till nyckelpersoner inom såväl cancervården som viktiga relationer till svenska organisationer som hjälper svenska bolag att nå framgång i Indien. Under samma resa fick vi förmånen att göra en presentation vid konferensen International Federation of Head and Neck Oncology Societies i Chennai, Indien (http://ifhnos.net/).

Horizon 2020
Arbetet med vår Horizon ansökan är en pågående process.  Ansökan har potential att ge bolaget kapital för att kunna starta de första kliniska studierna inom bolagets projekt Dynamic-ElectroEnhanced Pain Control eller ”D-EEPC". Denna applikations syfte är att lindra den smärta som ofta är en följd av sekundär skelettcancer, något som drabbar nästan en miljon européer varje år, och som ofta är en följd av flera typer av cancer.

Framåtblickande

Blickar vi framåt är vårt tydliga fokus och strategi att:

 • säkerställa att revisionen av CE-märkningen slutförs så snart som möjligt, detta kommer innebära att vi kan starta försäljningen i Myanmar, Singapore,
  Malaysia och Vietnam där vi redan har avtal med väletablerade distributörer
 • öka försäljningen i Indien, Kenya och i Filippinerna
 • Animal Care inleder marknadsetableringen
 • slutföra Horizon SME 2020 ansökan för smärtbehandling av sekundär skelettcancer

Sammantaget står vi inför en spännande framtid för ChemoTech.

Mohan Frick, VD

 

För mer information vänligen kontakta:
Mohan Frick, VD
Tele: +46 (0)10-218 93 00 Mail: info@chemotech.se


Certified Advisor är:
 Västra Hamnen Corporate Finance AB., Tel: +46 40 200 250, E-mail: ca@vhcorp.se

 

OFFENTLIGGÖRANDE

Denna information är sådan information, som Scandinavian ChemoTech AB är skyldig att offentliggörande enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 november 2019 kl. 08:30 CET.

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, tumöranpassad elektroporation, för människor och djur. Bolaget är initialt inriktat på marknader i utvecklingsländer med stora medicinska behov. Bolaget utvärderar kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.