Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-september 2020

”Vårt nya affärsområde, Animal Care, har sedan lanseringen skapat stort intresse och har redan börjat leverera intäkter” 

- Mohan Frick, VD

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 41 KSEK (9)
 • Resultat före skatt uppgick till -2 851 KSEK   (-2 872)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,47 SEK (-0,84)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 836 KSEK (-2 919)
 • Orderboken uppgick 527 KSEK vid kvartalets slut

Perioden 1 januari - 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 131 KSEK (484)
 • Resultat före skatt uppgick till -8 872 KSEK (-7 655)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,95 SEK (-2,35)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 701 KSEK (-8 066)

Viktiga händelser under kvartalet

 • ChemoTech startar ett nytt dotterbolag, Vetiqure AB, för sin veterinärmedicinska verksamhet.

 •  Vetiqure AB får sin första order från AniCura Djursjukhuset i Jönköping.

 • ChemoTech och Healthcare Global Enterprises Ltd (HCG) höll i början av juli sin första globala gemensamma konferens för Tumörspecifik Elektroporation med deltagare från nästan 10 länder. Som ett resultat av den globala pandemin genomfördes konferensen via en online-plattform. 

 • ChemoTech får sin första leverans av CE-märkta behandlings-kit.

 

VD har ordet

Trots den rådande pandemin, som i högsta grad har påverkat ChemoTech och framför allt verksamheten i Indien, en av bolagets huvudmarknader, är jag nöjd med vad vårt team har åstadkommit under kvartalet.  Omsättningen blev inte helt oväntat lägre än förväntat p.g.a.  fortsatta svårigheter att utbilda och leverera till kunder som har lagt order. Pandemin har tvingat oss att omprioritera verksamheten. Vi har under sensommaren och hösten arbetat intensivt, och med stark laganda, med bl.a. CE-märkningen och etableringen av vårt nya affärsområde inom veterinärmarknaden.  

Omsättning kassaflödet och den finansiella utvecklingen
Omsättningen för kvartalet påverkades som väntat av rådande COVID-19. Installationer och leveranser till både Ukraina och Nigeria har fortsatt fått skjutas på framtiden. Orderboken uppgår till 527 KSEK vid kvartalets slut. Resultatet före skatt uppgick till -2 851 KSEK jämfört med -2 557 KSEK föregående kvartal. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 836 KSEK jämfört med -1 745 KSEK föregående kvartal. 

Human Care
I såväl Filippinerna som Indien har sjukhusen fått rikta om sin verksamhet till att ta hand om COVID-19 patienter. Under kvartalet noterade Indien nästan 100 000 nya COVID-19 fall per dag. Antalet fall har nu stadigt minskat och samhället börjar öppna upp. Både sjukhusen i Filippinerna och Indien börjar nu åter behandla cancerpatienter. Den viktiga uppstarten och utbildningen av läkarna på HCG gruppens sjukhus i Bengaluru genomfördes med framgång under vecka 45. HCG påbörjar nu äntligen sin viktiga introduktion och utvärdering av IQwave och TSE (Tumörspecifik Elektroporation). Vi ser också ett stort intresse både för IQwave och vetIQure och antalet förfrågningar från nya sjukhus och intresserade distributörer från olika delar av världen ökar.  .  

CE-märkningen
Det avgörande för att få CE-märkning är att den tekniska filen godkänns. Det är med stor glädje jag kan konstatera att denna lämnades in till vårt kontrollorgan i oktober. Nu återstår det att vänta på att granskningen slutförs innan vi vet om ytterligare förändringar blir nödvändiga. Med återinförande av nya restriktioner och nedstängningar p.g.a. den rådande pandemin så vet vi i dagsläget inte hur detta kommer att påverka tiden att granska materialet. Vi hoppas självklart på att uppnå CE-märkningen inom de kommande månaderna. 

Det var en mycket viktig milstolpe att vi under kvartalet säkerställde att våra sterila behandlings-kit är CE-märkta. Eftersom dessa är den enda del som har direkt kontakt med patienten under behandlingen så är det av stor betydelse för CE-märkningen av IQwave. För att förbättra förutsättningen för en framgångsrik CE-märkningsprocess tillförde vi ytterligare en konsult i syfte att kritiskt granska vår dokumentation, vilket gör att teamet i dagsläget består av två seniora personer som båda med framgång har drivit CE-märkningar av medicintekniska produkter de senaste åren. 

Horizon
Arbetet med EU-projektet Horizon fortsätter. Förra året gick ChemoTech vidare från första fasen i Horizon SME Instrument. Vi jobbar nu med ansökan till andra fasen som ska lämnas in i början av 2021. Blir vi utvalda så kan det ge ett bidrag på 30 MSEK. 

Dotterbolaget Vetiqure AB
Under kvartalet bildades ChemoTech’s dotterbolag Vetiqure AB, ett bolag som har tagit över lanseringen av den teknologi som ChemoTech har utvecklat för veterinärbruk. Vårt nya affärsområde, Animal Care, har sedan lanseringen skapat stort intresse och har redan börjat leverera intäkter. Då veterinärmedicinen påverkas i mindre utsträckning av pandemin kommer marknadsetableringen kunna fortsätta i samma takt med målsättning att generera nya order och samarbetsavtal.

Bolaget fick en bra start genom sitt samarbete med AniCura Djursjukhuset i Jönköping, ett av Sveriges ledande cancercenter inom veterinärmedicin. Samarbetet inleddes i början av året och resulterade i en första order under kvartalet. Nu fortsätter vi etableringen enligt vår marknadsstrategi med målsättning att utvidga med ytterligare svenska referenscenter innan vi expanderar till våra grannländer.

Jag är stolt över team ChemoTech som i dessa svåra tider har visat att det går att nå mål och framgångar även under mycket pressade förhållanden. Framgången kommer från en stark organisation bestående av engagerade och drivna medarbetare, som jobbar som ett lag mot samma mål.  

-Mohan Frick, VD
 

För mer information vänligen kontakta: 

Mohan Frick, VD

 

Tel: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00E-mail: info@penser.se

Denna information är sådan som Scandinavian ChemoTech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 11 november 2020 kl 08:30 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, tumörspecifik elektroporation, som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där tumörspecifik elektroporation kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.
 

Prenumerera