Scandinavian ChemoTech uppdaterar sina prognoser som ett resultat av COVID-19s inverkan på verksamheten

ChemoTech har haft en mycket bra start på 2020 med såväl ökad försäljning av behandlings-kits i Indien samt en relativt stor order ifrån Nigeria. Som en följd av de reserestriktioner och nedstängningar av städer och hela länder som COVID-19 orsakat världen över, måste ChemoTech anpassa sig till dessa rådande omständigheter.

Mot bakgrund av de riktlinjer som UD och internationella hälsoorganisationer har publicerat som rör resande såväl inrikes som internationellt tvingas ChemoTech senarelägga leveranser och utbildningar av läkarna i bl.a. i Nigeria, Indien och Filippinerna. Dessa förseningar påverkar naturligtvis ChemoTechs personals möjligheter att i dagsläget utföra marknadsföringsarbete och utbildningar av IQwave™ och ChemoTechs tumörspecifika elektroporation. På kort sikt påverkar detta även bolagets förmåga att kunna leverera beställda produkter och möjligheten att fakturera, något som kommer påverka första kvartalets resultat negativt.

För ChemoTech, vars personal frekvent reser, medför dock reserestriktionerna stora kostnadsbesparingar.

Bolaget har idag även beslutat, som en del av ett sparpaket, att:

  • reducera investeringar och möjliga kostnader som inte, direkt eller indirekt, påverkar den viktiga CE-märkningsprocessen.
  • skjuta upp en stor del av ledningens ersättningar. Dessa upplupna ersättningar kommer att återbetalas då den nuvarande situationen har stabiliserats.
  • inleda förhandlingar med hyresvärdar och leverantörer om möjligheten att skjuta fram betalningar tills vi på bättre sätt kan analysera hur länge denna kris kommer påverka bolaget.

Detta sparpaket kommer fortgå fram till dess att reserestriktionerna har upphört och myndigheterna anser att risken för smitta och smittspridning av COVID-19 inte längre är kritisk och läget har stabiliserat sig.

CE-märkningsprocessen fortsätter enligt plan och har så här långt inte påverkats. Bolagets italienska kontrollorgan har meddelat att de kommer, om behövligt, genomföra den slutliga revisionen på distans.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, CEO
Tel: +46 (0)10-218 93 03
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250, E-mail: ca@vhcorp.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndagen den 30 mars 2020 kl 13.00 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, tumörspecifik elektroporation, som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där tumörspecifik elektroporation kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.
 

Prenumerera