• news.cision.com/
  • ChemoTech/
  • Scandinavian ChemoTechs företrädesemission blev kraftigt övertecknad, utnyttjar övertilldelningsoption

Scandinavian ChemoTechs företrädesemission blev kraftigt övertecknad, utnyttjar övertilldelningsoption

Report this content

Styrelsen för Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”ChemoTech” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för ChemoTechs aktieägare (”Företrädesemissionen”) som offentliggjordes den 9 april 2020.  Företrädesemissionen blev kraftigt övertecknad. Bolagets styrelse har därutöver beslutat om att utnyttja den övertilldelningsoption som ger styrelsen möjlighet att genom en riktad emission emittera ytterligare högst 185 000 B-units motsvarande högst cirka 1,8 MSEK till huvudsakligen samma villkor som i Företrädesemissionen (”Övertilldelningsoptionen”). Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen tillför Bolaget totalt cirka 12,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Teckningstiden för ChemoTechs nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare avslutades den 8 maj 2020. Utfallet visar att Företrädesemissionen totalt tecknades till 212 procent. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 9,50 SEK per unit, motsvarande 4,75 SEK per aktie.

En A-unit består av två (2) aktier av serie A samt två (2) teckningsoptioner av serie TO2 och en B-unit består av två (2) aktier av serie B samt två (2) teckningsoptioner av serie TO1. I Företrädesemissionen emitteras 1 135 000 units, varav 150 000 A-units och 985 000 B-units. Emitterade units innehåller totalt 2 270 000 aktier, varav 300 000 aktier av serie A och 1 970 000 aktier av serie B, samt 2 270 000 teckningsoptioner, varav 300 000 teckningsoptioner av serie TO2 och 1 970 000 teckningsoptioner av serie TO1. En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget och en (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie A i Bolaget. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner ska ske under perioden den 18 januari 2021 till och med den 29 januari 2021 till en teckningskurs motsvarande 5,25 kronor per aktie. Fullteckningen av Företrädesemissionen tillför ChemoTech cirka 10,8 MSEK före emissionskostnader.

Styrelsen har vidare beslutat att utnyttja Övertilldelningsoptionen och därmed, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2019, beslutat om en riktad emission av ytterligare 185 000 B-units, innehållandes 370 000 aktier av serie B samt 370 000 teckningsoptioner av serie TO1 till huvudsakligen samma villkor som i Företrädesemissionen, inklusive samma teckningskurs. Övertilldelningsoptionen riktar sig till tecknare som inte erhållit den tilldelning de önskat i Företrädesemissionen. Tilldelning ska i första hand ske till de som även tecknat units med företrädesrätt i Företrädesemissionen i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning med företrädesrätt. Tilldelning ska i andra hand ske till de som även tecknat units utan företrädesrätt i Företrädesemissionen i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning utan företrädesrätt. Skälet till beslutet är att tillgodose det intresse som finns att teckna aktier i Bolaget, att tillföra Bolaget ytterligare kapital samt att öka spridningen av Bolagets aktier. Styrelsen har beslutat om tilldelning och eventuell tilldelning kommer meddelas aktuella tecknare via deras banker. Övertilldelningsoptionen tillför Bolaget ytterligare cirka 1,8 MSEK. Övertilldelningsoptionen medför en ytterligare utspädning av antalet aktier om ca 6,5 procent. Utnyttjas teckningsoptionerna från Övertilldelningsoptionen fullt ut innebär det en tillkommande utspädning av antalet aktier om 4,3 procent.

Genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen ökar aktiekapitalet i ChemoTech med 1 320 000 SEK till 3 022 500 SEK. Det totala antalet aktier i ChemoTech ökar till 6 045 000, varav 750 000 A-aktier och 5 295 000 B-aktier. De 985 000 betalda tecknade B-units (”BTU”) i Företrädesemissionen handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet (CMOTEC BTU B) fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket, varefter BTU kommer att ersättas av aktier av serie B samt teckningsoptioner av serie TO1. De nyemitterade aktierna av serie B och teckningsoptionerna av serie TO1 kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med ombokningen av BTU. De nyemitterade aktierna av serie A och teckningsoptionerna av serie TO2 kommer inte att tas upp till handel.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, CEO
Tel: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250, E-mail: ca@vhcorp.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 14 maj 2020 kl 08.30 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, tumörspecifik elektroporation, som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där tumörspecifik elektroporation kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.
 

Prenumerera