Stämmokommuniké i Scandinavian ChemoTech AB (publ)

Scandinavian ChemoTech AB (publ) höll på tisdagen den 19 mars 2019 en extra bolagsstämma under ordförandeskap av Mohan Frick. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Beslut om riktad nyemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad nyemission av 480 000 aktier av Serie B, med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt. Vid full teckning av emissionen kommer bolaget tillföras högst 6 000 000 kronor och bolagets aktiekapital kommer ökas högst 209 684,210872 kronor. I övrigt gäller följande huvudsakliga villkor.  

1)    Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Gerhard Dal med 80 000 aktier, Per Vasilis med 100 000 aktier, John Fällström med 120 000 aktier, Arne Bojesson med 20 000 aktier, Petter Lundström med 80 000 aktier och Tommy Thunell med 80 000 aktier. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget genom nyemissionen vill möjliggöra en expansion av Bolagets verksamhet. En riktad nyemission till externa investerare har, mot bakgrund av kostnader i förhållande till emissionens begränsade storlek, bedömts vara det lämpligaste tillvägagångssättet för att uppnå syftena med nyemissionen.

2)    Teckningskursen per aktie ska vara 12,50 kronor. Grunden för teckningskursen utgörs av ett beräknat marknadsvärde med avdrag för sedvanlig rabatt i syfte att säkerställa nyemissionens genomförande.

3)    Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom en vecka från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom en vecka efter teckning.

4)    Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

5)    De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya B-aktierna registrerats hos Bolagsverket.

6)    Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller den verkställande direktören utser, ska bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Beslut om bemyndigande

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att ge styrelsen bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med
bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, CEO, +4 (0) 775 24 11, msf@chemotech.se

Arne Bojesson, CFO +46 (0) 70 535 00 97, arb@chemotech.se

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250, 
E-mail: ca@vhcorp.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.

Om oss

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera