Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Scandinavian ChemoTech AB

Scandinavian ChemoTechs valberedning har beslutat att inför årsstämman den 19 maj 2020, nominera nya ledamöter till ChemoTechs styrelse. Behovet av nya ledamöter är en följd av att bolaget framöver behöver stärka det kliniska utvecklingsarbetet och bygga internationella relationer. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Lars Hedbys och valberedningen föreslår Bengt Engström, Rolf Ehrnström och Robin Sukhia som nya styrelseledamöter. Mohan Frick föreslås bli omvald. Övriga sittande ledamöter har undanböjt omval.

Lars Hedbys (1957) har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola och en doktorsexamen från Lunds tekniska högskola. Lars har över 30 års erfarenhet från företag inom life-science, inklusive mer än 25 år på ledande befattningar. En stor del av karriären har rört forskning och utveckling inom bl a AstraZeneca men Lars har också lång erfarenhet från att driva och utveckla bolag inom life-science. Lars är också medgrundare av ett antal företag. Han är för närvarande tf VD för Pharmiva AB, ordförande och medgrundare av IAmPatient AB samt styrelseledamot i RhoVac AB (publ) och Cell Invent AB.

Bengt Engström, (1953) M.Sc. Bengt Engström har en lång karriär från svensk exportindustri samt amerikanska och japanska industrikoncerner, såsom Bofors, Whirlpool och Fujitsu. Idag är han ordförande för Nordic Flanges Group och Real Holding AB samt ledamot i Bure Equity AB, ScandiNova AB, Scanfil Oy och KTH Exekutive School”  Rolf Ehrnström, (1953), Rolf Ehrnström har en civilingenjörsexamen i biokemi och bioteknologi från Kungliga Tekniska Högskolan. Han har lång erfarenhet av att leda forskning och är idag CSO på Immunovia. Rolf är idag också partner i Ventac Partners, ett internationellt nätverk av partner konsulter som understödjer pharma, biotech, medtech, diagnostikbolag och vetenskapliga institutioner samt finansieringsorgan. Rolf har tidigare jobbat som Vice President R&D och forskningschef på Dako/Agilent samt Gyros AB. Rolf Ehrnström har även erfarenhet som Science Director på Amersham Pharmacia Biotech.   

Robin Sukhia (1973) BA.Sc., Robin Sukhia är generalsekreterare och VD i privata affärsrådet Sweden-India Business Council (SIBC). I detta, en av världens mest aktiva land-till-landorganisationer, har han sedan 2005 varit avgörande i Sveriges utveckling inom det bilaterala samarbetet med Indien. Han är rådgivare till affärsledare från små till stora bolag och ansvarar för arbetet i det bilaterala VD-rådet India Sweden Business Leaders’ Roundtable, som grundades 2016 av Sveriges statsminister och Indiens premiärminister.

Mohan Frick, (1974) BA.Sc., omvals.

IngaLill Forslund Larsson, Johan Wennerholm och Göran Hellers avböjer omval.

Johan Wennerholm kommer efter årsstämman ingå i bolagets ledningsgrupp, där han kommer arbeta med investerarrelationer och affärsstrategiska frågor.

Göran Hellers kommer efter årsstämman att vara ansvarig för att bygga upp och leda bolagets Medical Advisory Board.

Valberedningen i Scandinavian ChemoTech AB består av:

Mohan Frick, valberedningens ordförande och styrelseledamot Scandinavian ChemoTech

Göran Hellers, styrelseledamot I Scandinavian ChemoTech

Anders Frick, extern

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, CEO
Tel: +46 (0)10-218 93 03
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250, E-mail: ca@vhcorp.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 22 mmm 2020 kl 09.00 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, tumörspecifik elektroporation, som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där tumörspecifik elektroporation kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.
 

Prenumerera