Cherry uppdaterar finansiell information kring förvärvet av Game Lounge

Report this content

Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – meddelade den 22 december 2017 att bolaget förvärvar majoriteten av utestående aktier i det ledande affiliatebolaget Game Lounge Ltd. Förvärvet avses att betalas genom en kombination av lika delar kontanter och nyemitterade aktier i Cherry AB (publ). Cherry kan nu meddela att köpeskillingen har fastställts till omkring 189,2 Mkr, varav omkring 94,6 Mkr avses betalas kontant.

Köpeskillingen för de ytterligare 44 procent av aktierna i Game Lounge Ltd förvärvas baseras på en multipel på 4,5 gånger 2017 års EBIT-resultat avseende affiliateverksamheten respektive 6 gånger 2017 års EBIT-resultat avseende white label-verksamheten. Köpeskillingen har idag fastställts till 189 292 750 kr, varav 94 646 375 kr avses att betalas kontant och 94 646 375 kr avses betalas med nyemitterade aktier i Cherry AB (publ). Teckningskursen för de nyemitterade aktierna ska fastställas baserat på volymvägd genomsnittskurs under fem handelsdagar före dagen för teckning. Vid en teckningskurs motsvarande sista betalkurs idag, den 22 mars 2018, om 57,90 kr per aktie, skulle antalet nyemitterade aktier i Cherry uppgå till 1 634 652 st.

Kontantandelen ska erläggas senast den 30 april 2018. Nyemissionen behöver godkännas av Cherry AB:s ordinarie bolagsstämma den 9 maj 2018, varefter transaktionen kan slutföras.

Cherry AB (publ):s helägda dotterbolag Cherry Malta Ltd förvärvade 51 procent av aktierna i Game Lounge Ltd i januari 2015. Under sin tid som en del av Cherry-koncernen har Game Lounge haft en stark och stabil utveckling och Cherry har nu valt att förvärva 44 procent av antalet utestående aktier. Efter förvärvet kommer Cherry Malta Ltd att inneha en total andel om 95 procent av aktierna i Game Lounge Ltd. Resterande andel kommer att ägas av grundarna till Game Lounge, vilka också kommer att kvarstå som bolagets försäljningschef respektive VD. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Holmgren, CEO, tel: 0708 607 534, anders.holmgren@cherry.se
Christine Rankin, CFO, tel: 0765 399 492, christine.rankin@cherry.se
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den
22 mars 2018, klockan 18:00 CET.

CHERRY I KORTHET

Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 med en övergripande strategi att skapa aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärs­områden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology, och Restaurangcasino. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 400 personer och har cirka 6 700 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Taggar: