Cherrys delårsrapport för första kvartalet 2017 – Fortsatt stark tillväxt och god lönsamhet

Sammanfattning första kvartalet

 • Koncernens intäkter ökade med 205% jämfört med föregående år och uppgick till 541 Mkr (177), varav den organiska tillväxten uppgick till 44%.
 • Lönsamheten förbättrades och EBITDA ökade med 224% till 83 Mkr (26) och EBITDA-marginalen uppgick till 15,4% (14,5).
 • EBIT uppgick till 52 Mkr (17).
 • Periodens resultat uppgick till 36 Mkr (17).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,21 kr (0,81) respektive 1,19 kr (0,80).
 • Nätspel – ComeOn! ökade intäkterna med 282% till 453 (119) Mkr och EBITDA ökade med 375% till 57 Mkr (12). Den organiska ökningen var 44%.
 • Prestationsbaserad marknadsföring - Game Lounge ökade intäkterna med 201% till 30 Mkr (10) och EBITDA ökade med 222% till 15 Mkr (5).
 • Spelutveckling - Yggdrasil Gaming ökade intäkterna med 134% till 33 Mkr (14) och EBITDA ökade med 68% till 13 Mkr (8).
 • I samband med att Cherry i december 2016 påkallade optionen att förvärva resterande 51% av aktierna i ComeOn Malta Ltd, lämnade koncernen en prognos, att under 2017 generera intäkter om mellan 2 600 Mkr och 2 700 Mkr med en EBITDA om 550 till 600 Mkr, som kvarstår.

Händelser efter periodens utgång

 • Det nya affärsområdet Spelteknologi – XCaliber tecknade avtal med sin första externa kund.
 • Ytterligare säkerställda obligationer emitterades om nominellt 134,5 miljoner euro för att finansiera köpet av resterande 51% av aktierna i ComeOn Malta Ltd.

Kommentar i korthet från Anders Holmgren, VD Cherry

”Med ett starkt förvärvsår bakom oss har första kvartalet främst kännetecknats av konsolidering. Samtidigt växte vi enligt plan med en god lönsamhet. Samarbeten och synergier möjliggör ett ännu starkare fokus på innovation, förbättrad kundupplevelse och fortsatt tillväxt.

Cherry fortsatte att utvecklas positivt under det första kvartalet. Intäkterna ökade med 205 procent till 541 Mkr, varav 44 procent var organisk tillväxt och 161 procent från förvärv. Lönsamheten förbättrades och EBITDA ökade med 224 procent till 83 Mkr, vilket motsvarade en EBITDA-marginal på 15 procent. Samtliga affärsområden har haft en god utveckling med ett extra starkt bidrag från Spelutveckling - Yggdrasil Gaming och Prestationsbaserad marknadsföring – Game Lounge.

Nätspel- ComeOn! visade stabil tillväxt. Under kvartalet har vi gjort betydande satsningar på marknadsföring vilket påverkat resultatet men skapar goda förutsättningar för ett ökat kundintag kommande kvartal. Förvärvet av ComeOn breddar vår portfölj av produkter och varumärken och skapar goda förutsättningar för en stark organisk tillväxt och fortsatt internationell expansion.

Cherry har breddat koncernens verksamhet till att täcka hela värdekedjan för spel. En stark organisk tillväxt och fortsatta förvärv av entreprenörsdrivna bolag ger oss en unik plattform för fortsatt värdeskapande. Sammantaget har vi inom Cherry styrkor och fördelar som ger oss goda förutsättningar att fortsätta växa snabbare än marknaden.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Holmgren, VD, +46 708 607 534, anders.holmgren@cherry.se

Christine Rankin, CFO, +46 765 399 492, christine.rankin@cherry.se

Carolina Haglund Strömlid, Head of Investor Relations & Communications, +46 708 807 173, carolina.stromlid@cherry.se

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 10 maj 2017 kl. 08.30 CET.


Cherry i korthet
Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 vars övergripande strategi är att skapa aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden, Nätspel via Cherry ComeOn! Prestationsbaserad Marknadsföring via Game Lounge, Spelteknologi via XCaliber, Spelutveckling via Yggdrasil Gaming och Restaurangcasino via Cherry Spelglädje. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 100 personer och har drygt 6 000 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget.  

Taggar:

Om oss

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Cherry AB:s huvudägare är Bridgepoint Europe VI Fund. Mer information finns på www.cherry.se.