Delårsrapport januari–juni 2018

Fortsatt expansion och innovativa satsningar

ANDRA KVARTALET
• Koncernens intäkter ökade med 41 procent och uppgick till 753 Mkr (536), varav den organiska tillväxten uppgick till 39 procent (37).
• Lönsamheten förbättrades och EBITDA ökade med 78 procent till 165 Mkr (93) och EBITDA-marginalen uppgick till 22 procent (17).
• Periodens resultat uppgick till 91 Mkr (15).
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,77 kr (0,03) respektive 0,76 kr (0,03).
• Styrelsen utsåg Gunnar Lind till tillförordnad VD.
• Cherry har slutfört förvärvet av 44 procent av aktierna i affiliatebolaget Game Lounge och Cherry innehar nu 95 procent av antalet utestående aktier. Köpeskillingen uppgick till 9,8 Meur samt 1 554 017 nyemitterade aktier i Cherry AB.
• Ytterligare 7,5 procent av aktierna i online gaming bolaget Almor Holding förvärvades och Cherry innehar nu 90 procent av antalet utestående aktier. Köpeskillingen uppgick till 2,2 Meur samt 299 504 nyemitterade aktier i Cherry AB.

HALVÅRET
• Koncernens intäkter ökade med 33 procent och uppgick till 1 434 Mkr (1 077), varav den organiska tillväxten uppgick till 32 procent (40).
• Lönsamheten förbättrades och EBITDA ökade med 103 procent till 357 Mkr (176) och EBITDA-marginalen uppgick till 25 procent (16).
• Periodens resultat uppgick till 180 Mkr (51).
• Efter nyemissioner har antalet aktier ökat och uppgick per 30 juni 2018 till 4 988 000 A-aktier respektive 100 680 026 B-aktier, totalt 105 668 026 aktier.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,56 kr (0,27) respektive 1,55 kr (0,26).

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
• Den 3 juli tilldelades Cherry en sportsbettinglicens i Polen.
• Den 7 augusti påkallade Cherry sin option på att förvärva ytterligare 7,8 procent av aktierna i spelutvecklingsbolaget Highlight Games. Cherry köpte även aktier motsvarande 15,1 procent i bolaget och har nu 60,4 procent av utestående aktier i Highlight Games.
• Den 9 augusti förvärvade Game Lounge två premium-domäner i Nordamerika, dels BetNJ.com för sportsbetting och casino i delstaten New Jersey, dels den mexikanska domänen OnlineCasino.mx.

VD-kommentar

Stark och bred verksamhet

Med en intäktsökning om 41 procent, varav organisk tillväxt uppgick till 39 procent, kännetecknades kvartalet av expansion och investeringar. Investeringarna under kvartalet gjordes främst i marknadsföring av befintliga och nya varumärken samt egenutvecklade spel från Yggdrasil och Highlight Games. Cherry har en stark och bred verksamhet som möter marknadens efterfrågan på kvalitet i alla delar av vår leverans och det är glädjande att notera att också juli månad visade att våra satsningar ger förväntad avkastning.     

Andra kvartalet 2018 kännetecknades av fokus på tillväxt i såväl kort som långt perspektiv. Investeringar i marknadsföring var betydande och effektiv. Online Gaming expanderar och stärker sin position på viktiga marknader samt att affärsområdets nya varumärken snabbt har byggt kännedom och etablerat en bra kundbas. Även Game Development och Online Marketing har agerat proaktivt genom att öka investeringar i spelutveckling, förvärv och tydligare närvaro i Sverige. För mig som tillförordnad VD är detta en trygg situation som ger förutsättningar att fortsätta stärka Cherry på våra kärnmarknader och parallellt utvärdera kompletterande tillväxtalternativ.

Koncernens intäkter under kvartalet ökade från 536 Mkr till 753 Mkr och EBITDA ökade med 78 procent, från 93 Mkr till 165 Mkr. Den enskilt största förklaringen till denna utveckling är den fortsatt positiva utvecklingen inom affärsområde Online Gaming. Speloperatören har en stark marknadsposition och har lanserat nya varumärken som möter marknadens önskemål. Utöver detta fortsätter bolagsledningen, nu med ordinarie VD Lahcene Merzoug i spetsen, att optimera kostnadsbasen. Även Cherrys dotterbolag Almor, med bland annat de tyska varumärkena Sunmaker och Sunnyplayer Casino, hade ett av sina starkaste kvartal och stärkte därmed Cherrys marknadsposition i den reglerade marknaden i delstaten Schleswig-Holstein.

Spelutvecklaren Yggdrasil hade ett aktivt kvartal som bland annat innehöll lanseringen av fem nya spel, inklusive ”Sonya Blackjack”, det första spelet i den nya produktvertikalen ”Table Games” (bordsspel). Under kvartalet tecknade Yggdrasil distributionsavtal med 13 operatörer. Yggdrasils antal anställda (FTE) vid periodens utgång uppgick till 243 (134). Efter periodens utgång tillkom ett globalt distributionsavtal med 888 Holdings, en av världens mest populära speloperatörer, samt avtal med Intralot som har en stark ställning i Italien och kompletterar Yggdrasils befintliga samarbete med Lottomatica. I april blev det klart att Northern Lights blev den första oberoende spelstudion att använda Yggdrasils partnerprogram, YGS Masters, och vi bedömer att detta är ett utmärkt sätt att samarbeta med bolag i en tidig utvecklingsfas. Yggdrasil blev även efter kvartalets slut certifierad för den snabbväxande spanska marknaden, en viktig milstolpe i Yggdrasils strategi att växa i reglerade marknader.

I början av året lanserade Highlight Games sitt virtuella fotbollsspel, Soccerbet, i utvalda afrikanska marknader, samtidigt som bolaget förberedde introduktionen i Italien. Under tredje kvartalet kommer Highlight Games, tillsammans med Eurobet och andra ledande italienska operatörer, att lansera spelet i Italien. Den italienska marknaden för virtuella spel beräknas enligt det oberoende analysföretaget H2 Gambling Capital i år omsätta omkring två miljarder euro. Vi bedömer att Highlight Games har goda förutsättningar att ta en betydande marknadsandel och Cherry har därför under kvartalet förvärvat ytterligare aktier i bolaget. Cherrys ägande uppgår i augusti till 60,4 procent och Highlight Games kommer därmed att konsolideras som ett dotterbolag från augusti 2018.

Koncernens affiliatebolag, Game Lounge, utvecklas enligt plan. Bolaget har etablerat ett nytt kontor i Stockholm och totalt har bolaget 60 medarbetare. Under kvartalet genomförde Game Lounge ett tillgångsförvärv med cirka 1500 webbplatser, olika verktyg och tjänster inom sökmotoroptimering (SEO), samt ett team om tio medarbetare med unik kompetens inom SEO som ska bistå i bolagets expansion till nya vertikaler. I augusti förvärvade Game Lounge två premiumdomäner i Nordamerika vilka kommer att vara viktiga brohuvuden i New Jersey respektive Mexiko.

I juni kunde vi slutföra förvärven av ytterligare aktier i dotterbolagen Game Lounge och Almor Holding. Betalningen för ytterligare 44 procent respektive 7,5 procent bestod delvis av nya aktier i Cherry AB och därmed är antalet aktier i bolaget numera totalt 105 668 026. Båda bolagen har en positiv utvecklingstrend och vi ser goda möjligheter att med Cherrys stöd kan de utvecklas i en högre takt med ett bredare erbjudande.

Under kvartalet tog styrelsen beslutet att säga upp Anders Holmgrens anställning som VD och koncernchef för Cherry. Styrelsen beslutade samtidigt att utse undertecknad till tillförordnad VD för perioden fram till en ordinarie VD har utsetts. Med min tidigare erfarenhet som VD för Cherry och styrelseledamot i bolaget hade jag en relativt kort startsträcka.

Rekryteringen av en ordinarie VD och koncernchef är inledd och inkluderar interna och externa kandidater. Jag är övertygad om att styrelsen gör ett gediget arbete och under tiden dess arbete pågår fokuserar jag, med bra stöd från alla medarbetare, på att utveckla koncernen enligt fastlagd strategi.

Gunnar Lind
Tillförordnad verkställande direktör

MARKNADSUTSIKT

Spelmarknaden befinner sig i en stark tillväxt och Cherry bedömer att efterfrågan i koncernens största geografiska marknader kommer att fortsätta utvecklas positivt. Koncernen studerar kontinuerligt förutsättningar för nya affärer inom relaterade verksamhetsområden och geografiska marknader inom och utom Europa.

Koncernens fokus ligger på att skapa aktieägarvärden genom att vara en aktiv part i utvecklingen av nya och befintliga bolag inom sektorn spel, media och underhållning. Målet är att bolagen ska bli marknadsledare inom sitt respektive område genom att bygga sin verksamhet på kärnvärdena entreprenörskap, ansvar och engagemang. Detta är viktiga förutsättningar för att koncernen ska nå sina finansiella mål och fortsätta den framgångsrika lönsamma tillväxt, genom organisk såväl som förvärv, i befintliga och nya vertikaler respektive geografiska marknader.

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Bolagets arbetande styrelseordförande, Morten Klein, tillförordnade VD och koncernchef, Gunnar Lind, samt ekonomi- och finans­direktör Christine Rankin, presenterar och kommenterar rapporten i en telefon­konferens den 16 augusti 2018, kl 10:00 CET. Presentationsmaterial finns tillgängligt ca en timme tidigare på www.cherry.se. Presentationen kan följas via www.cherry.se och/eller www.financialhearings.com. För att delta via telefon, ring 08-566 426 97 (SE) eller +44 203 008 9807 (UK).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christine Rankin, CFO, tel: 0765 399 492, christine.rankin@cherry.se
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se

Den fullständiga delårsrapporten finns som bilaga samt på www.cherry.se

CHERRY I KORTHET

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter ca 1 400 personer och har cirka 9 250 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet sedan den 18 oktober 2017.


Taggar:

Om oss

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Cherry AB:s huvudägare är Bridgepoint Europe VI Fund. Mer information finns på www.cherry.se.

Prenumerera