Gunnar Gårdemyr ny styrelseordförande i RhoVac

Report this content

RhoVac AB (”RhoVac”) meddelar idag, den 30 oktober 2019, att Mikael Ørum lämnar styrelsen och ordförandeskapet. Gunnar Gårdemyr, som blev invald i styrelsen i maj 2018, tar över som styrelseordförande.

Mikael Ørum kommenterar: ”Först och främst vill jag rikta ett tack till ledningen och styrelsen för ett resultatorienterat och professionellt samarbete. Det har varit mycket tillfredsställande att som styrelseledamot vara del av den mycket positiva utveckling som bolaget har genomgått. Jag lämnar styrelsen vid en tidpunkt då bolagets ledning har stärkts, den finansiella grunden säkrats och det kliniska fas IIb-projektet sjösatts. Orsaken till mitt avgångsbeslut, är att det finns ett ökat behov för mig att prioritera Ventac Capital, som är en ny life science-fond med målsättning att finansiera andra spännande bolag i Europa. Det är med största förtroende som jag anförtror ett starkt RhoVac till Gunnar Gårdemyr, som jag har haft ett nära samarbete med i styrelsen under de senaste åren.

Gunnar Gårdemyr kommenterar: ”Rhovac är ett spännande bolag med stor kommersiell potential inom immunoterapi-området. Bolaget har presenterat mycket lovande data och det finns en gedigen plan för det kommande arbetet. Rhovac har dessutom lyckats attrahera högkvalificerade medarbetare med ett stort engagemang som konsekvent levererat enligt plan. Rhovac adresserar ett betydande medicinskt behov inom en av de vanligaste cancerformerna – prostatacancer – och bolaget har möjligheten att bli först med att med immunterapi förhindra eller begränsa metastasering av prostatacancer. Jag ser fram emot att tillsammans med styrelse och ledning lotsa bolaget mot nästa viktiga kliniska milstolpe.” 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Månsson – VD, RhoVac AB

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: info@rhovac.com

Denna information är sådan att RhoVac AB är skyldigt att offentliggöra den enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen skickades för publicering, genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, den 30 oktober 2019.


Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför startar RhoVac en större klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras 2021, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.




Prenumerera

Dokument & länkar