Kommuniké från årsstämma den 12 maj 2020 i RhoVac AB

Report this content

Idag, den 12 maj 2020, hölls årsstämma i RhoVac AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2019 samt att tillgängliga medel om totalt 184 096 594 kronor överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att omvälja Cristina Glad, Lars Hedbys, Anders Ljungqvist och Gunnar Gårdemyr som ordinarie styrelseledamöter samt att välja Lars Höckenström som ny ordinarie styrelseledamot. Gunnar Gårdemyr omvaldes som styrelseordförande. Styrelsearvode ska utgå med sex prisbasbelopp till styrelseordföranden och med tre prisbasbelopp till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget Deloitte AB som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Andersson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens § 1 så att ”firma” ersätts med ”företagsnamn”, § 9 så att bestämmelsen, med anledning av förväntad kommande lagändring, inte anger vid vilken dag avstämningsdagen ska infalla, samt § 12 så att en redaktionell ändring görs avseende avstämningsförbehållet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 4 761 776 stycken vilket motsvarar en utspädning om cirka 20 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande riktad emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets Chief Development Officer baserat på utgivande av teckningsoptioner.

Incitamentsprogrammet ska omfatta högst 200 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie om 32,20 kronor. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av Mazars Corporate Finance, som oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell. Teckning av aktier ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 oktober 2022 till och med den 31 oktober 2022.Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till incitamentsprogrammet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 200 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till incitamentsprogrammet.
 

Lund den 12 maj 2020

RhoVac AB (publ)

För mer information, kontakta:

Anders Månsson – VD, RhoVac AB

Telefon: +46 708 60 47 38

E-post: ama@rhovac.com

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2020.

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 noterades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tid. Därför har RhoVac omgående startat en större klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.

Prenumerera

Dokument & länkar