Rättelse: Kommuniké från extra bolagsstämma den 25 september 2019 i RhoVac AB

Report this content

Tidigare idag, den 25 september 2019, publicerades en kommuniké från extra bolagsstämma i RhoVac AB. Pressmeddelandet publicerades felaktigt med hänvisning till marknadsmissbruksförordningen (MAR). Informationen i pressmeddelandet är regulatorisk men inte av MAR-karaktär. Pressmeddelandet i sin helhet, utan hänvisning till MAR, återfinns nedan.

Idag, den 25 september 2019, hölls extra bolagsstämma i RhoVac AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande (A) riktad emission av teckningsoptioner; samt (B) erläggande av stay-on bonus.

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare, exklusive COO, och nyckelpersoner inom RhoVac-koncernen baserat på utgivande av teckningsoptioner och erläggande av stay-on bonus.

Teckningsoptionsprogrammet ska omfatta högst 800 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under tio handelsdagar före den extra bolagsstämman den 25 september 2019. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av Mazars Corporate Finance, som oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell. Teckning av aktier ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 oktober 2022 till och med den 31 oktober 2022.

Som en del av teckningsoptionsprogrammet ska varje deltagare erhålla en tredelad stay-on bonus. Det totala bonusbeloppet för samtliga deltagare i teckningsoptionsprogrammet ska maximalt uppgå till 699 000 kronor. Bonusbeloppen för deltagarna i teckningsoptionsprogrammet har fastställts baserat på att respektive deltagare, netto efter inkomstskatt, ska erhålla ett belopp som ungefärligen motsvarar vad deltagaren sammantaget betalar för tecknade teckningsoptioner. För det fall en deltagare tecknar färre teckningsoptioner än vad deltagaren är berättigad till ska beloppet för stay-on bonusen reduceras i motsvarande mån.

Skälen till införandet av teckningsoptionsprogrammet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i RhoVac-koncernen. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling. Bolagets kostnader för erläggande av stay-on bonus till deltagarna i teckningsoptionsprogrammet uppskattas, vid fullt deltagande, uppgå till maximalt cirka 875 000 kronor (inklusive sociala avgifter). I övrigt beräknas bolagets kostnader för teckningsoptionsprogrammet endast att bestå av begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till teckningsoptionsprogrammet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 800 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,0 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till teckningsoptionsprogrammet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Månsson – VD, RhoVac AB

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: info@rhovac.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2019.


Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför startar RhoVac omgående en större klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras 2021, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.
Prenumerera

Dokument & länkar