RhoVac AB Halvårsrapport 2017-01-01 – 2017-06-30

Report this content

Sammanfattning av halvårsrapport

 Andra kvartalet (2017-04-01 – 2017-06-30)

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK (0).
 •  Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3 002 TSEK (-2 058).
 •  Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,27 SEK (-0,30).
 •  Soliditeten uppgick till 90,6 % (93,8).

Första halvåret (2017-01-01 – 2017-06-30)

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK (0).
 •  Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till – 5 592 TSEK (-4 174).
 •  Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,59 SEK (-0,67).
 •  Soliditeten uppgick till 90,6 % (93,8).

Med “RhoVac AB (publ)” avses RhoVac AB (publ) med organisationsnummer 559037-2271. Med ”Bolaget” eller ”RhoVac” avses koncernen, det vill säga RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS. 

Definitioner 

 •  Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.
 •  Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.
 •  Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017

 •  Den 5 april 2017 informerade RhoVac om att den första patienten hade behandlats med en första dos av cancervaccinet RV001 i den kliniska fas I/II-studien.
 •  Den 11 april 2017 meddelade Bolaget att det japanska patentverket utfärdat formellt kompletterande patent avseende RhoVacs terapeutiska cancervaccinteknologi.
 •  Den 10 maj 2017 hölls årsstämma i RhoVac. På stämman beslutades bland annat om omval av samtliga ledamöter i styrelsen. Kommuniké från årsstämma finns att tillgå via Bolagets hemsida.
 •  Den 19 maj 2017 rapporterade RhoVac att de första tre patienterna i den kliniska fas I/II-studien med RhoVacs cancervaccin RV001 genomgått en samlad säkerhetsutvärdering. Utvärderingen visade att inga säkerhetsfrågor som utgör hinder att fortsätta studien som planerat påträffats.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •  Den 3 juli 2017 meddelade Bolaget att den kliniska fas I/II-studien var fullt rekryterad, innebärande att totalt 22 patienter rekryterats till studien och att rekryteringsfasen därmed var avslutad.
 •  Den 21 augusti 2017 rapporterade RhoVac att Bolaget inlett ett forskningssamarbete med Lunds universitet kring cancerstamceller.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för det andra kvartalet 2017 uppgick till 0 SEK (0) och resultatet uppgick till -2 185 TSEK
(-2 058).  

VD Anders Ljungqvist har ordet

Vi inledde årets andra kvartal med att meddela att vi behandlat den första patienten i vår kliniska fas I/II-studie med den första dosen av cancervaccinet RV001. En mycket trevlig nyhet att kunna förmedla till marknaden. Kvartalets huvudaktivitet har således utan tvekan varit den pågående studien, som omfattar 22 patienter med diagnostiserad cancer i kontrollfas och vars primära mål är att utvärdera säkerheten av vaccinet. Alla patienter har genomgått en screening i syfte att säkerställa att alla inklusions- och exklusionskriterier som föreskrivs i protokollen följs. Rekryteringsfasen avslutades i början av juli och vi har därefter fortsatt behandlingsfasen, där samtliga patienter ska få elva doser under en period om sju månader. Vi beräknar att slutbehandla och rapportera studiens resultat under Q2 2018.

Vi har sett ett stort intresse för vår vaccinationsbehandling och vi har slutfört rekryteringen till studien på cirka tre månader, vilket förstås är mycket glädjande. Återigen vill jag tacka alla som varit inblandade hittills, däribland Copenhagen Prostata Cancer Center på Rigshospitalet och fas I-enheten Zelo på Bispebjerg och Frederiksberg Hospital samt DanTrials ApS. Arbetet som genomförts har varit ett mycket professionellt och dedikerat rekryteringsarbete.

Under perioden har vi även stärkt vår patentportfölj med ytterligare ett patentgodkännande. Patentgodkännandet i Japan avser en kompletterande patentansökan till det patent som beviljades av japanska patentverket i oktober 2015 för cancervaccinteknologin. Detta ger oss ett utökat skydd för läkemedelskandidaten.

Vi har även arbetat på att starta ett forskningssammarbete om cancerstamceller, där existerande forskning tyder på att proteinet RhoC är överuttryckt i dessa celler. I augusti startade forskningssamarbetet med Lunds Universitet som i första hand kommer att undersöka om RhoC även är överuttryckt i prostatacancerstamceller. I bekräftande fall kommer vi att studera om behandling med RhoVacs cancervaccin RV001, som fokuserar på att eliminera metastaserande cancerceller, potentiellt även kan eliminera prostatacancerstamceller. Vi glädjer oss att följa detta forskningssamarbete under hösten.

Vi lämnar ett lyckat kvartal bakom oss och blickar framåt mot en fortsatt spännande studie!

Anders Ljungqvist

VD – RhoVac AB 

Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas och klinisk fas I/II-studie har inletts under våren 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på AktieTorget sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på www.rhovac.com

Prenumerera

Dokument & länkar