RhoVac AB presenterar delårsrapport Q3 2019

Report this content

RhoVac AB (”RhoVac”) presenterar idag, 15 november 2019,  delårsrapport Q3 2019.

Nio månader (2019-01-01 – 2019-09-30)

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 SEK (0).
 •  Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -42 785 TSEK (-13 078).
 •  Koncernens resultat per aktie uppgick till -2,99 SEK (-1,33).
 •  Soliditeten uppgick till 96 % (90,1%).

 Tredje kvartalet (2019-07-01 – 2019-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 SEK (0).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -11 310 TSEK (-4 964).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,56 SEK (-0,51).

Med “RhoVac AB (publ)” avses RhoVac AB (publ) med organisationsnummer 559037–2271. Med ”Bolaget” eller ”RhoVac” avses koncernen, det vill säga RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS.

Definitioner 

 • Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.
 • Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden samt utestående teckningsoptioner.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

 • RhoVac meddelar den 4 juli 2019 positiva resultat från 12-månadsuppföljning av Bolagets avslutade kliniska fas I/II-studie i prostatacancer. 
 • RhoVac meddelar den 22 augusti 2019 att Bolaget har beviljats anslag på 2,5 miljoner Euro från forsknings- och innovationsprogrammet Horizon 2020. Anslaget löper över 36 månader och stödjer Bolagets vidareutveckling av RV001-projektet.
 • RhoVac presenterar den 30 augusti 2019 delårsrapport för Q2 2019. Fullständig rapport finns tillgänglig på Bolagets hemsida.
 • RhoVac meddelar den 2 september 2019 att Bolaget optimerar ansvarsfördelningen i ledningsgruppen och utnämner Anders Månsson till ny verkställande direktör. Avgående VD, Anders Ljungqvist, fortsätter i ledningsgruppen som Chief Operating Officer.
 • RhoVac meddelar den 6 september 2019 kallelse till extra bolagsstämma i RhoVac AB.
 • RhoVac håller den 25 september 2019 en extra bolagsstämma. Fullständig kommuniké över fattade beslut finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Rhovac meddelar den 29 oktober att Bolaget har fått godkännande för klinisk prövning i Finland
 • Rhovac meddelar den 30 oktober att Gunnar Gårdemyr blir ny styrelseordförande
 • Rhovac meddelar den 4 november att första patienten är screenad i Danmark

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Månsson – VD, RhoVac AB

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: info@rhovac.com


Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför har RhoVac startat en större klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras 2021, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.
Prenumerera

Dokument & länkar