Återköp av egna aktier i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Report this content

I enlighet med årsstämmans bemyndigande har Christian Berner Tech Trade AB (publ) återköpt 510 599 B-aktier till en snittkurs av 18,14 kr.

Christian Berner Tech Trades totala aktuella innehav av egna aktier uppgår till 510 599 B-aktier, motsvarande 2,27 % av antalet aktier och 1,70 % av röstetalet i Christian Berner Tech Trade AB. Det totala antalet aktier i Christian Berner Tech Trade AB, inklusive de av bolaget ägda, uppgår till 18 759 398 stycken, varav 1 250 000 A-aktier.

Som tidigare kommunicerats är återköpet av aktier avsett för att användas vid förvärv, vilket nu kommer att göras som delbetalning i den sedan tidigare kommunicerade transaktionen med Zander & Ingeström AB, där tillträde sker idag 1 mars.

För ytterligare information kontakta:
Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tfn 46 (0) 31-336 69 10
E-post: bo.soderqvist@christianberner.com
www.christianberner.com

Torbjörn Gustafsson, CFO Christian Berner Tech Trade AB, tel 46 (0) 31-336 69 86
E-post: torbjorn.gustafsson@christianberner.com
www.christianberner.com

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2018 kl. 11:00 CET.

Christian Berner Tech Tradekoncernen (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm har mer än 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden. Koncernen har cirka 165 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 580 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på www.christianberner.se och www.christianberner.com.

Taggar: