Christian Berner Tech Trade Delårsrapport kvartal 2 april – juni 2019

Report this content


Andra kvartalet i sammandrag (april – juni 2019)
• Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 167,5 (160,7) MSEK, en total ökning på 4,2 procent.
• EBITA var 12,3 (14,5) MSEK. Total EBITA-marginal blev 7,3 (9,0) procent.
• Orderingången uppgick till 202,5 (154,6) MSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,46 (0,56) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 46,5 (2,7) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var 24,8 (-12,6) MSEK.

Första halvåret i sammandrag (januari-juni)
• Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 333,8 (298,0) MSEK. Total ökning mot första halvåret 2018 är 12,0 procent.
• EBITA var 26,9 (22,3) MSEK och EBITA-marginalen låg på 8,1 (7,5) procent.
• Orderingången uppgick till 368,8 (306,0) MSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,02 (0,81) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 56,9 (-0,1) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var 7,7 (-60,8) MSEK.

Viktiga händelser under rapportperioden
• Bolaget höll årsstämma 24 april 2019. Utdelning på 0,75 kr per aktie, totalt 14,1 MSEK betalades ut till aktieägarna
• Joel Lybert har utsetts till ny vd för Zander & Ingeström AB. Joel ersätter, per 1 oktober, Lars-Olof Larsson som kommer fokusera på projekt inom värmepannor. Joel kommer ingå i koncernens ledningsgrupp.
• Fredrik Berndtson har utsetts till chef för Verksamhetsutveckling och IT och tillträder i augusti. Fredrik kommer ingå i koncernens ledningsgrupp.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut
• Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens slut.

VD HAR ORDET

Fortsatt bra orderingång
Hög orderingång under andra kvartalet lägger en god grund för en fortsatt positiv utveckling under året. Koncernens EBITA-marginal uppgick till 7,3 (9,0) procent. Avsaknad av större värmeprojekt-leveranser från Zander & Ingeström påverkade negativt och som vi har nämnt tidigare finns det en slagighet i hur stora order faller mellan kvartalen. Framåt ser vi att vi kommer att ha större leveranser under det andra halvåret vilket gör att faktureringen jämnar ut sig när vi jämför över längre perioder. Omsättningen ökade med 4,2 procent och uppgick till 167,5 (160,7) MSEK och den starka orderingången uppgick till 202,5 (154,6) MSEK, vilket som sagt borgar för ett bra andra halvår.

Marknadernas utveckling
I Sverige minskade försäljningen och EBITA-marginalen uppgick till 8,1 (10,6) procent vilket vi inte är nöjda med, men orderingången under kvartalet var fortsatt god och vi ser en fortsatt bra efterfrågan på marknaden. Under kvartalet hade vi projekt till bland annat Lyckeby där två avancerade valstorkar ska levereras.

Danmark hade ett bra kvartal med ökad försäljning och en EBITA-marginal på 22,5 (17,1) procent. Orderingången var fortsatt mycket stark inom processindustrin, bland annat med Autobag-försäljning till MBH International och två maskiner till SP Medical.

I Norge ökade försäljningen och vi nådde en EBITA-marginal på 2,0 (4,4) procent. Vi är nöjda med att viss lönsamhet uppnåtts men ser utrymme för fortsatt förbättring. Orderingången i kvartalet var stark och vi ser en högre försäljning än tidigare. Det är även positivt att vi ser en fortsatt god utveckling i vårt erbjudande till fiskeindustrin samt fler infrastrukturprojekt.

Vi har tidigare kommunicerat att vi i Norge har haft fullt fokus på ett aktivt säljarbete med hög marknadsnärvaro för att utveckla resultatet under året. Det är mycket glädjande att kunna konstatera att detta arbete har haft effekt och att vi nu kan notera en viss återhämtning både i resultat och orderingång om vi sammanfattar det första halvåret.

Även Finland hade ett bra kvartal med ökad omsättning och en EBITA-marginal på 11,6 (5,8) procent. Vi hade under kvartalet försäljningsframgångar inom Materialteknik till flera byggprojekt, bland annat leveranser av högkvalitativa vibrationsdämpande material till Tampereen Kansis i Tammerfors.

Fortsatt bra marknadsläge, men oroshärdar finns
Sammanfattningsvis var marknadsläget under det andra kvartalet fortsatt bra och efterfrågan inom de flesta branscher och marknadssegment var stabil på en hög nivå. Vi följer marknadsutvecklingen kontinuerligt och tycker att affärsklimatet sammantaget ser fortsatt gynnsamt ut, även om det finns oroshärdar, bland annat i form av Brexit och handelskriget mellan USA och Kina.

Med ett starkt första halvår och en fortsatt bra marknadssituation och orderingång har vi som sagt lagt en god grund för ett bra 2019. De nyckelrekryteringar som vi har gjort till vår ledningsgrupp under kvartalet stärker oss också då vi under året fortsätter att fokusera på försäljning och tillväxt samt förvärv som ska utveckla koncernen ytterligare.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

För ytterligare information kontakta:
Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tel +46 (0) 70-18 66 910
E-post: bo.soderqvist@christianberner.com
www.christianberner.com

Torbjörn Gustafsson, CFO Christian Berner Tech Trade AB, Tel +46 (0) 70-18 66 986
E-post: torbjorn.gustafsson@christianberner.com
www.christianberner.com

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 20 augusti 2019, kl. 12:00 CET.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Christian Berner Tech Tradekoncernen (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm, har 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden samt för värmepannor globalt. Koncernen har cirka 165 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 615 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på christianberner.se och christianberner.com.

Taggar: