Bokslutskommuniké 2018

Report this content


Fortsatt ökad orderingång och nya kunder

Fjärde kvartalet 2018

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 6,8 (0,8) MSEK och resultatet till -22,9 (-19,9) MSEK motsvarande ett resultat per aktie om -0,53 (-0,86) SEK.
 • Likvida medel per 31 december uppgick till 7,5 MSEK.
 • En ny order på 4,5 MSEK erhölls i december för Ångströmlaboratoriet i Uppsala.
 • Efter förvärvet av inkråmet av I-Window International AB som gjordes för att bredda produktportföljen och stärka säljorganisationen ser vi en positiv trend av inkomna order.
 • Orderingången uppgick till 10 MSEK under kvartalet. Den totala mängden utestående offerter uppgår efter förvärv av I-window till över 120 miljoner SEK på rapportdagen. Vi går in i 2019 med en ordervolym på 17 MSEK.
 • Väsentligt ökat kundintresse för ChromoGenics produkter och tjänster.
 • En kortfristig lånefinansiering om 12,6 MSEK avtalades med externa investerare.
 • Styrelsen beslöt 17 december 2018 att kalla till extra bolagsstämma den 17 januari 2019 för att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Händelser efter periodens utgång

 • Under perioden 28 januari – 15 februari 2019 genomfördes en nyemission som gav ett kapitaltillskott på 77,7 MSEK. Varje befintlig aktie gav rätt att teckna tre nya aktier.
 • En ny order på 7 MSEK erhölls i februari från Humlegården Fastigheter.
 • En order på 4,5 MSEK erhölls i andra hälften av februari från Ticon Broen AS i Norge.
 • Till följd av nyemissionen kommer villkoren för de tidigare utgivna teckningsoptionerna 2018 (TO2) att räknas om. Se sid 4.
                                                                                                  2018 
2017 2018 2017
MSEK Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec
Nettoomsättning 6,8 0,8 11,2 6,9
EBITDA -20,5 -18,3 -66,5 -51,0
Periodens resultat -22,9 -19,9 -73,4 -57,2
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,53 -0,86 -1,83 -3,17
Resultat per aktie efter utspädning,SEK   
-0,53 -0,86 -1,83 -3,17
Likvida medel vid periodens slut 7,5 38,5 7,5 38,5

Kvalitetssäkring och breddat erbjudande – vårt fokus.
Vår närvaro i hela Skandinavien tillsammans med växande intresse för klimatsmarta glas banar vägen för ett offensivt 2019

VD ord

Marknaden efterfrågar mer klimatsmarta och hållbara produkter. ChromoGenics har lösningarna och erbjuder framtidens glas redan idag. Vi har produkterna som bibehåller utsikten men blockerar över 90% av solenergin och samtidigt halverar värmeutstrålningen på vintern. Med ett utökat erbjudande av entreprenörtjänster ger det oss även en möjlighet att nå slutkund, närhet till besluten och uppnår bättre förståelse för våra produkter. Året har på många sätt varit händelserikt med förvärv av I-Window och gjorda utvecklings-satsningar. Samtidigt har inkörningsutmaningar på utförda leveranser under vår och sommar behövts hanterats. Stora resurser har satsats på produktstabilitet, produktivitet och utvecklad försäljning. Satsningar som genererat en stabil produkt och ett starkt säljteam. Nu agerar vi långsiktigt för ett fortsatt ökat förtroende på marknaden och för att ConverLight ska bli det självklara valet vid val av fasadglas.

Under kvartalet har vi tecknat ett antal ordrar om totalt cirka 10 MSEK och många offererade projekt är under diskussion med hög sannolikhet att bli orders inom kort.

Vi har fortsatt en nära dialog med våra kunder gällande tidigare inkörningsutmaningar och skador. Ersättningsleveranser har påbörjats och kommer fortsätta under 2019. Leveranser sker i nära dialog med våra kunder. Per den sista december hade bolaget reserverat drygt 10 MSEK i avsättningar. Det kan inte uteslutas att kostnader kan tillkomma.

Under senare delen av året har mycket tid lagts på att träffa investerare och branschaktörer under arbetet med vår nyemission. Det har varit lärorikt och utvecklande. Det har givit oss en bättre positionering och satt ChromoGenics på kartan. Med facit i hand kan vi konstatera att det gått mycket       bra och att vi fått marknadens förtroende genom en fulltecknad emission.

Under Q4 har vi bl.a. fått vår två genombrotts ordrar på ConverLight Dynamic på 2 olika skolprojekt, ett i Norge och ett i Göteborg, Sverige. I bägge projekten har produkten valts för sina unika dynamiska egenskaper och sitt obefintliga underhåll. Skolor som sällan har installerad kyla men har stora krav på dagsljusinsläpp och solskydd ser fördelarna med dynamiska glas. Genom långsiktigt ägande ser man också förtjänsterna över tid varför ConverLight blir det självklara valet

Visionen om att om 5 år uppnå årliga leveranser av ConverLight® på minst 100 000 kvm kvarstår. Vi arbetar metodiskt mot detta mål och med de åtgärder som krävs inför en successiv uppskalning av försäljning och produktion.

Jerker Lundgren, VD
 
 

Kontakt:
Jerker Lundgren, VD
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission, e-post:
ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl 08.30 CET.

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. www.chromogenics.com 

Taggar: