ChromoGenics förvärvar I-Window och dess teknologi samt tar över befintlig anbudsbas om cirka 70 MSEK

ChromoGenics AB (publ) har ingått avtal om att förvärva inkråmet av I-window International AB för att bredda produktportföljen och stärka säljorganisationen samt få en anbudsbas om cirka 70 MSEK för retro-fit projekt med goda möjligheter att konkretiseras under åren 2019-2021.

ChromoGenics har idag tecknat avtal att förvärva verksamhet och patent i I-window International AB. Förvärvet sker som en inkråmsaffär där patent, varumärke, personal och anbudsvolym om cirka 70 MSEK medföljer. Avtalet sker via en så kallad earn-out modell.

I-Window marknadsför och säljer en egenutvecklad isolerglasprodukt med unika egenskaper och tillför ChromoGenics en statisk solskyddsprodukt som kompletterar bolagets dynamiska glasprodukt ConverLight®. I framtiden kan även teknologierna kombineras till en gemensam solskyddsprodukt.
I-Window teknologin är patenterad i Sverige och en internationell patentansökan är inlämnad. All produktion och projektinstallationer sker via underleverantörer.

I Sverige har ca 10 000 I-Window glas installerats hos flera av Sveriges större fastighetsägare som Humlegården, Vasakronan, Handelsbanken, Svenska Kyrkan, Hemsö, Fabege, Folksam med flera.

Genom förvärvet tillförs ChromoGenics utöver produkten också en förstärkning av försäljningsorganisationen med tre nya personer som arbetat upp en anbudsbas om cirka 70 MSEK med hög sannolikhet att generera beställningar med leverans under 2019-2021.

”Med ChromoGenics i spetsen ges möjligheter till större marknader och expansion av vår produkt samt att personal får stöd av administrativa funktioner för mer tid till försäljning och projektledning,” säger Joachim Jensen Styrelseordförande I-window International AB.

”Med I-Window breddar vi vårt produktutbud och stärker vår säljorganisation. Produkterna i de bägge bolagen kompletterar varandra mycket väl och vi ser goda utvecklingsmöjligheter kring gemensamma produkter. Förvärvet ligger i linje med vår strategi att leverera ett större erbjudande och komma närmare vår slutkund. Sammantaget kommer affären öka tillväxten inom bolaget och göra oss mer kompletta inom vårt erbjudande. Avtalet sker via en earn-out modell vilket ger oss ett gemensamt starkt fokus inför framtiden. Vi välkomnar det nya gänget till ChromoGenics och ser fram emot ett gott samarbete,” säger Jerker Lundgren VD ChromoGenics.

Förvärvet av inkråmet planeras till 1 september 2018 till en summa om cirka 4,2 MSEK. Ca 0,7 MSEK av köpeskillingen kommer emellertid att användas av I-window International AB för att teckna 1 000 000 nya aktier i ChromoGenics till rådande marknadskurs via en riktad emission. 1,5 MSEK av köpeskillingen kommer att erläggas vid tillträdesdagen och 2 MSEK av köpeskillingen är villkorad av uppnådd leverans/fakturering och projektmarginal inom förutbestämd tidsangivelse och nivå. I samband med förvärvet kommer även 2 000 000 teckningsoptioner att ges ut till I-window International AB. Teckningsoptionerna kan utövas till 2 kronor/aktie och löper till och med den 31 december 2021. Den förvärvade rörelsen förväntas generera positivt resultat till vinst per aktie från och med slutet av 2019.

Kontakt:
Jerker Lundgren, VD 
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018 kl 08.30 CET.

Om I-Window International AB
I-Window International AB är ett företag som fokuserar på att skapa glas till fastigheter med höga krav på energibesparing och inneklimatet för sina hyresgäster. Sänk era kostnader och koldioxidutsläpp med glas från I-Window.   www.i-window.se

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  www.chromogenics.com

Taggar:

Om oss

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar