ChromoGenics kallelse till årsstämma 2018

Aktieägarna i ChromoGenics AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj 2018 klockan 14.00 på Advokatfirman Lindahls kontor på Vaksalagatan 10 i Uppsala.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CHROMOGENICS AB (PUBL)

Aktieägarna i ChromoGenics AB (publ), org.nr 556630-1809 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj 2018 klockan 14.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10,
751 42 Uppsala.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

-   dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 maj 2018, och

-   dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast måndagen den 14 maj 2018, under adress Ullforsgatan 15, 752 28 Uppsala med angivande av ”årsstämma”, per telefon 018-43 00 430 eller via e-post till info@chromogenics.com.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst 2), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 9 maj 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Om sådan omregistrering inte skett har aktieägare således inte rätt att delta på bolagsstämman.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.chromogenics.com/sv.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 42 188 995 aktier och röster.

Förslag till dagordning

1.         Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman 

2.         Upprättande och godkännande av röstlängd

3.         Godkännande av dagordning

4.         Val av en eller två justeringsmän

5.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.         Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

7.         Beslut om: 

                  a)         fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

                  b)         dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt 

                  c)         ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8.         Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter

9.         Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

10.       Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisorsbolag och eventuella revisorssuppleanter  

11.       Beslut om valberedning inför nästa årsstämma 

12.       Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler 

13.       Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen – bestående av Bengt Josefsson (ordförande i valberedningen), Leif Kristensson, Poul Erik Schou-Pedersen, Clarence Taube och Anders Brännström – föreslår Mattias Prage, advokat på Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid stämman.

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017 samt att förlusten i resultatet från år 2017 balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter, utan suppleanter.

Vidare föreslås att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode till styrelseledamot som inte är i) anställd i Bolaget, ii) grundare eller huvudägare i Bolaget, eller iii) utsedd av eller närstående till grundare eller huvudägare i Bolaget, ska utgå med 100 000 kr för ordinarie ledamot och 150 000 kr för ordföranden.

Arvode till revisionsbolag föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 10 – Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Anders Brännström som ordförande, Claes-Göran Granqvist, Mari Broman och Peter Gustafson som ordinarie ledamöter samt nyval av Christer Simrén som ordinarie ledamot. Jerker Lundgren har avböjt omval med hänsyn till att han har utsetts till ny verkställande direktör i Bolaget.

Christer Simrén har lång och bred industriell erfarenhet, främst inom förpackningsindustrin senast som COO för KorsnäsBillerud och tidigare som VD och andra ledande roller inom Korsnäs och Kinnevikskoncernen. Genom åren har Christer drivit omstruktureringar och försäljningsstrategier framgångsrikt med betydlig tillväxt och goda marginaler. Christer har gedigen erfarenhet från styrelsearbete, både som ordförande och ledamot, i ett antal industriella bolag och management consulting bolag. Christer är i grunden Doktor inom Industriell management och ekonomi från Chalmers tekniska högskola samt civilingenjör inom Elektroteknik & Datavetenskap från Chalmers. Christer har även en civilekonomsexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Till revisor föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Leonard Daun. Revisorn förslås väljas fram till och med slutet av nästkommande årsstämma i Bolaget.

Punkt 11 – Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att Bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2019 inrättar en valberedning. Det föreslås att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget och ber dem utse en representant vardera för att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2019 för beslut:

  • förslag till styrelseledamöter
  • förslag till styrelseordförande
  • förslag till styrelsearvoden
  • förslag till revisor
  • förslag till revisorsarvode, och
  • förslag till ordförande på årsstämman

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler.

Styrelsen ska kunna besluta om en eller flera emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission är att Bolaget ska kunna införskaffa kapital till Bolaget samt genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv. Bemyndigandet ska kunna användas för att ge ut högst 4 218 900 aktier och/eller teckningsoptioner, vilket motsvarar ca 10 procent av antalet aktier. Eventuella emissioner ska ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.chromogenics.com/sv samt på Bolagets kontor med adress Ullforsgatan 15 i Uppsala, senast tre veckor före stämman, dvs. senast onsdagen den 25 april 2018. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Uppsala i april 2018

ChromoGenics AB (publ)

Styrelsen

 

Kontakt:
Anders Brännström, Chairman of the Board
Tel: +46 (0)70 559 1093
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  www.chromogenics.com 

Taggar:

Om oss

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar