ChromoGenics styrelse kvarstår vid avrådan från aktiebyte efter att TopRight publicerat prospekt

Report this content

Uttalande från styrelsen för ChromoGenics AB med anledning av TopRight Nordic AB:s prospekt avseende det offentliga uppköpserbjudandet.

Detta uttalande görs av styrelsen (”Styrelsen”) för ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) i enlighet med punkten II.19 i Takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”) som gäller för bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Bakgrund

TopRight Nordic AB (publ) (”TopRight”) offentliggjorde den 3 mars 2021 ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga utelöpande aktier i ChromoGenics samt ChromoGenics utgivna teckningsoptioner av serie TO3. 

Den 28 maj offentliggjordes ett prospekt avseende erbjudandet.

Styrelsens rekommendation

ChromoGenics styrelse står efter genomgång av prospektet fast vid sin tidigare avrådan från att acceptera erbjudandet. Se pressmeddelande daterat den 10 mars 2021. Styrelsen bedömer inte att någon ny information till erbjudandets fördel har framkommit i prospektet.

ChromoGenics prioritet är att öka produktionstakten för att hantera leveranser till nya och befintliga kunder. TopRight lyfter fram sin styrka inom försäljning. Intresset för ConverLight® Dynamic och ChromoGenics övriga produkter är redan mycket stort och ChromoGenics har en väl fungerande säljorganisation. TopRight tillför därmed inget särskilt värde.

Mot bakgrund av detta och det som framförts i pressmeddelandet med Styrelsens avrådan daterat den 10 mars 2021, har Styrelsen beslutat att avråda aktieägarna i ChromoGenics att acceptera Erbjudandet.

Detta uttalande ska vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist som uppkommer med anledning av uttalandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

_____________

Uppsala den 01 juni 2021
Styrelsen för ChromoGenics AB (publ)

Kontakt:
Johan Hedin, Styrelseordförande
Tel: +46(0)70 211 08 56
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail:
info@chromogenics.com
http://www.chromogenics.com

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt, solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic bygger på en patenterad lösning där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static och fasadglaslösningen ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och har levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag.

ChromoGenics härstammar från världsledande forskning inom Ångström­laboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00.