Delårsårsrapport januari–juni 2020

Report this content

ChromoGenics positionerar för accelererad tillväxt

Andra kvartalet 2020

  • Periodens nettoomsättning uppgick till 4,0 (12,5) MSEK och resultatet till -18,9 (-18,3) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie om -0,03 (-0,11) SEK.
  • ChromoGenics påverkades fortsatt av Corona-pandemin under andra kvartalet, vilket medförde fördröjda beställningar från bolagets kunder. Orderingång och fakturering förskjuts under 2020. Innevarande års nettoomsättning beräknas därför understiga utfallet för 2019. Åtgärdsprogrammet i syfte att reducera bolagets löpande kostnader startades i början av april. Kostnadsbesparingarna får störst effekt under kommande kvartal tre. Programmet innebär ett tiotal uppsägningar per 30 juni och genomförda permitteringar under andra kvartalet 2020 med reducerad arbetstid till 40 procent för 70 procent av personalen.
  • Rörelseresultatet uppgick till -15,5 (-17,6) MSEK, vilket är en förbättring med 2,1 MSEK jämfört med motsvarande period 2019.
  • Likvida medel uppgick till 36,1 (14,9) MSEK per den 30 juni 2020.
  • Installationen av två utrustningar för avancerad ytbeläggning (sputtringsmaskiner) i företagets lokaler i Uppsala, som är fundamentet för den framtida verksamheten, är på plats. Nästa steg är verifiera, trimma in och finjustera tillverkningsprocessen med tillhörande styrsystem. Personalen som arbetar med detta berörs inte av permitteringar eller uppsägningar.  
  • Vid årsstämman i ChromoGenics AB (publ) den 14 maj 2020 beslutades att genomföra sammanläggning av aktier 1:100, innebärande att hundra (100) aktier läggs samman till en (1) ny aktie.
  • Under andra kvartalet har order på sammanlagt 4,7 MSEK erhållits från bland annat Kraftstaden i Trollhättan samt Humlegården och Kungsleden i Stockholm. Ordervolymen inför tredje kvartalet 2020 uppgår till 9,7 (25,4) MSEK.
2020 2019   2020 2019   2019
MSEK Apr-Jun Apr-Jun   Jan-Jun Jan-Jun   Jan-Dec
Nettoomsättning 4,0 12,5 9,2 11,2 45,2
EBITDA -14,0 -15,6 -31,0 -29,2 -67,0
Periodens resultat -18,9 -18,3 -38,4 -34,6 -77,9
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,03 -0,11 -0,07 -0,29 -0,34
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,03 -0,11 -0,07 -0,29 -0,34
Likvida medel vid periodens slut 36,1 14,9 36,1 14,9 24,9


Händelser efter periodens utgång

  • Under juli månad upphörde p g a semesterperiod permitteringarna i ChromoGenics, som pågått sedan 1 april 2020 och minskat arbetstiden till 40 procent för 70 procent av personalen.
  • Den 17 augusti avgick Jerker Lundgren som VD och Leif Ljungqvist utsågs till ny VD för ChromoGenics.
  • Den 18 augusti var avstämningsdag för sammanläggning av aktier 1:100, innebärande att hundra aktier läggs samman till en aktie. Genom sammanläggningen minskade totala antalet aktier från 707 334 300 aktier till 7 073 343 aktier. 

VD-ord

Jag ser som nytillträdd VD fram emot uppgiften att tillsammans med alla kompetenta personer inom ChromoGenics skapa ett avstamp för ökad omsättning med sikte på positivt resultat. Det ska bli väldigt spännande att medverka till att ta svenskutvecklad teknik inom CleanTech till en marknad som länge har efterfrågat den typ av produkter som vi kan leverera.

En av nycklarna till framgång är våra två utrustningar för avancerad ytbeläggning (sputtringsmaskiner) som skapar förutsättningar för att bygga stabil industriell kvalitet och betydande volymtillväxt inom bygg- och fastighetsbranschen. Genom våra kvalificerade sputtringsmaskiner tillförs ChromoGenics egen primär kapacitet under egen kvalitetssäkring. Detta utgör fundamentet för bolagets dynamiska produkter. Genom investeringen i egna utrustningar kommer ChromoGenics att kontrollera hela produktionsprocessen, vilket skapar förutsättningar för att utvecklas till det självklara förstahandsvalet av den centrala komponenten i framtidens dynamiska glas. Vi skapar med detta en stabil industriell struktur med fokus på leverans av laminerat prestandaglas och samarbeten med olika geografiskt spridda parter. Därmed kan vi också skapa förutsättningar för effektiviserade transporter av tungt glas och minskad miljöbelastning även i distributionsledet.

Tidsplanen för installation av sputtringsmaskinerna påverkades negativt fr o m mars månad till följd av att ett antal utländska konsulter kallades hem med anledning av den pågående corona-pandemin. Installationsprocessen under det andra kvartalet fortlöpte dock i stort sett enligt plan och den första maskinen är installerad. Vår egen personal gjorde en stor insats och inhämtade under våren viss tid genom egna insatser. Corona-pandemin skapar dock fortsatt problem genom reserestriktioner för våra utländska konsulter som behövs för att driftsätta maskinerna.

Stort fokus ligger nu på intrimning och att fastställa produktionsprocessen enligt konceptet ytbeläggning på plastfolie genom rulle-till-rulle-process. Intrimningen av processen för Wolframoxid beräknas vara klar under november och motsvarande intrimning av processen för Nickeloxid beräknas vara avslutad under december. Investeringen i egna sputtrar möjliggör förbättrad bruttomarginal samt gör att hela vår produktionsprocess och de dynamiska produkterna blir avsevärt mer stabila i kvalitet och hållbara ur ett miljöperspektiv.

De gigantiska och imponerande maskinerna har en stor produktionskapacitet för metall- och oxidbeläggning av nanotunna skikt och skapar flera olika handlingsalternativ och affärsmöjligheter för andra tillämpningar än laminerat glas. Eftersom vi i dagsläget har ett relativt lågt volymbehov av sputtrad film som insatsprodukt för tillverkning av dynamiska glas finns det en betydande överskottskapacitet i våra maskiner, vilket kan öppna möjligheter att etablera fler intäktskällor exempelvis inom den nordiska marknaden för medicinteknik och elektronik. Den kommersiella potentialen finns där och våra säljare är i kontakt med flera intressanta nya projekt.  

Ett flertal av våra kunder är stora välkända byggbolag och fastighetsägare som gör återkommande beställningar. Större förväntade ordrar under våren/sommaren 2020 har fördröjts, vilket försinkar bolagets orderingång och fakturering under innevarande år. Orderstocken uppgick till 9,7 MSEK vid halvårsskiftet. ChromoGenics nettoomsättning för 2020 bedöms därför understiga utfallet för helåret 2019. Trots den osäkra Corona-situationen får vi dagligen förfrågningar om våra produkter, vilket tyder på att marknaden får allt större kännedom om den glasteknologi som ChromoGenics utvecklat. Nyckeln till framgång för ChromoGenics är våra kunders förtroende för vårt unika erbjudande inom prestandaglas för byggnader.

Bolaget arbetar löpande med att tillgodose våra kunders krav på funktion, kvalitet, miljövinster och fastighetsekonomiska fördelar. Detta är grundbulten i verksamheten och direkt avgörande för ChromoGenics framtida utveckling. Målsättningen är att starta en ISO-certifieringsprocess under första hälften av 2021.

Det andra kvartalet inleddes med att introducera åtgärdsprogram i syfte att hålla nere löpande kostnader. Från 1 april arbetade 70 procent av personalen 40 procent av normaltid och några medarbetare fick tyvärr avsluta sin anställning. Det har pågått en översyn av avtal och kostnader samtidigt som kvalitetsorganisationen förstärktes med nya rutiner. Personal som arbetar med driftsättning av sputtringsmaskinerna har hela tiden arbetat fulltid.

Leif Ljungqvist, VDFör ytterligare information:
Leif Ljungqvist, VD
Lars Ericsson, CFO & kommunikationschef
Tel: +46 (0) 18 430 04 30
E-mail: info@chromogenics.com

Denna information är sådan som ChromoGenics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020 kl. 08:30 CET.

Detta dokument har upprättats i en svensk och engelsk version. Vid eventuella avvikelser mellan den svenska och engelska versionen ska den svenska versionen äga företräde.

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett miljöteknikbolag med fokus på utveckling och kommersialisering av dynamiska glas och solskyddslösningar för byggnader. ChromoGenics erbjuder ett komplett koncept av laminerat dynamiskt och statiskt glas för kontroll av värme- och ljusinsläpp samt energieffektivt fasadglas – ConverLight® Dynamic, ConverLight® Static och ConverLight® Energy. Bolaget har levererat glasteknologi till många av Sveriges större fastighetsbolag. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: 08-463 83 00.

http://www.chromogenics.com

Prenumerera

Dokument & länkar