Delårsrapport januari - mars 2019

Report this content

Orderingången fortsätter att öka och flera nya kunder

Första kvartalet 2019

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 10,7 (1,9) MSEK och resultatet till -16,3 (-21,3) MSEK motsvarande ett resultat per aktie om -0,25 (-0,64) SEK.
 • Bruttoresultatet uppgick till -2,6 MSEK vilket är förbättring med 4,7 MSEK jämfört med motsvarande period 2018.
 • Likvida medel den 31 mars uppgick till 43,1 (48,3) MSEK.
 • Under perioden 28 januari – 15 februari 2019 genomfördes en nyemission som gav ett kapitaltillskott på 77,7 MSEK och netto 63,2 MSEK efter emissionskostnader. Varje befintlig aktie gav rätt att teckna tre nya aktier. Antalet aktieägare ökade efter nyemissionen med ca 1 000 till 3 370.
 • En ny order på 7 MSEK erhölls i februari från Humlegården Fastigheter i Stockholm.
 • En order på 4,5 MSEK erhölls under andra hälften av februari från Ticon Broen AS i Norge och senare en tilläggsorder på 2,4 MSEK innehållande solceller.
 • Orderingången uppgick till 18,9 MSEK under kvartalet. Den totala offertstocken uppgår till 120 MSEK på rapportdagen. Vi går in i andra kvartalet 2019 med en ordervolym på 27,6 MSEK
 • Fortsatt positivt och ökat kundintresse för ChromoGenics produkter och tjänster.

Händelser efter periodens utgång

 • I april erhölls en ny order på 1,4 MSEK från Fabege i Stockholm.
 • Ett nytt ramavtal tecknades i maj med Humlegården Fastigheter i Stockholm om leveranser.
 • En order på 1,4 MSEK från Vasakronan erhölls i maj.


Första kvartalet 2019 har utvecklats enligt våra förväntningar 

VD-ord

Vår företrädesemission i februari blev fulltecknad och gav oss ett kapitaltillskott på netto 50,6 MSEK efter lösen av tillfällig bryggfinansiering. Mycket tid lades av företagsledningen på förberedelser och arbete med nyemissionen. Det har varit lärorikt och utvecklande att träffa investerare och branschaktörer, vilket har givit oss en bättre positionering och satt ChromoGenics på kartan. Med facit i hand kan vi konstatera att det gått mycket bra och att vi fått marknadens förtroende genom en fulltecknad emission.

Det är uppenbart utifrån de fastighetsägare som kontaktar oss att marknaden efterfrågar allt mer hållbara och klimatsmarta produkter för att minska klimatpåverkan. ChromoGenics utvecklar nya produkter med unika tekniska egenskaper genom att vi kombinerar olika typer av glas med såväl dynamiska som statiska förmågor med bl.a. solceller, vilket skapar framtidens hållbara fönsterglas och fasader.

Vårt erbjudande är unikt och stärker vår förmåga att kunna tillhanda hållbara fasadlösningar vilka kan höja fastigheternas värde för ägarna och förbättra det dagliga inomhusklimatet. Vår satsning på ett utökat installationserbjudande ger oss även en möjlighet att nå slutkund, närhet till besluten och uppnår bättre förståelse för våra produkter. De stora resurserna som satsades på produktkvalitet och produktivitet under förra året ska leda till utvecklad och ökad försäljning.

Vår satsning på utökad produktportfölj med statiska glas har adderat en stabil produkt och ett starkt säljteam. Nu bygger vi långsiktigt för ett ökat förtroende på marknaden och för att bli det självklara alternativet vid val av fasadglas.

Vi har fortsatt en nära dialog med våra kunder gällande tidigare inkörningsutmaningar och skador.
Ersättningsleveranser har påbörjats och kommer att fortsätta under 2019-2020. Leveranser sker i samarbete med våra kunder. Per den sista mars 2019 hade bolaget reserverat 10 MSEK i avsättningar. Det kan inte uteslutas att kostnader kan tillkomma.

Under första kvartalet 2019 har vi tecknat ett antal ordrar om totalt cirka 19 MSEK. Många offererade projekt är under diskussion och kommer med hög sannolikhet att bli ytterligare ordrar inom kort.

Vi har under första kvartalet 2019 bl.a. erhållit två stora ordrar varav en till ett projekt med ConverLight Static i Stockholm och en stor order från Norge rörande ett intressant renoveringsprojekt som både innehåller dynamiska glas och solceller. Målet är att renoveringen av fasaden skall minska byggnadens energiförbrukning med 80 procent. Vi ser tydligt ett ökat intresse för våra produkter från fastighetsägare med långsiktigt perspektiv och vi hoppas att ConverLight blir det självklara valet.

Visionen att om fem år uppnå årliga leveranser av ConverLight® på minst 100 000 kvm kvarstår. Vi arbetar metodiskt mot detta mål och med de åtgärder som krävs för produktförbättringar och inför en successiv uppskalning av försäljning och produktion. Företagsledningen arbetar kontinuerligt med att säkerställa sputtringskapaciteten i produktionen är i linje med den förväntade produktionsökningen.

Jerker Lundgren, VD

   
Kontakt:
Jerker Lundgren, VD 
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 kl 08.30 CET.

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. www.chromogenics.com

Taggar: