Första utnyttjandeperiod 13 – 27 september 2021 för teckningsoptioner av serie 2020/2022:1

Report this content

ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) informerar idag om att första utnyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie 2020/2022:1 (”ChromoGenics TO 2020/2022” eller ”Teckningsoption”) löper under perioden 13 – 27 september 2021. En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till ett lösenpris motsvarande åttio (80) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 26 augusti – 8 september 2021, dock lägst 8,00 SEK och högst 12,00 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden 26 augusti – 8 september 2021 till cirka 7,83 SEK och således är teckningskursen fastställd till 8,00 SEK.

ChromoGenics genomförde i slutet av 2020 en emission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 6 november 2020 med stöd av det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 14 maj 2020. Villkoren i Företrädesemissionen innebar att fem (5) befintliga aktier gav rätten att teckna en (1) unit, bestående av sju (7) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2020/2022:1. Företrädesemissionen blev fulltecknad och antalet Teckningsoptioner som emitterades uppgick till 2 829 336 st. En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget under perioderna 13 – 27 september 2021 och 16 – 31 mars 2022 till ett lösenpris motsvarande åttio (80) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioderna 26 augusti - 8 september 2021 respektive 28 februari - 11 mars 2022, dock lägst 8,00 SEK och högst 12,00 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 7,83 SEK och således är teckningskursen fastställd till 8,00 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner kommer antalet aktier att öka med 2 829 336 och aktiekapitalet med 565 867,20 SEK.

Villkor i sammandrag för teckningsoptioner 2020/2022:1

Första utnyttjandeperiod: 13 – 27 september 2021

Teckningsvillkor: En (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie till ett lösenpris motsvarande åttio (80) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 26 augusti – 8 september 2021, dock lägst 8,00 SEK och högst 12,00 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 7,83 SEK och således är teckningskursen fastställd till 8,00 SEK

Emissionsvolym: Högst 22,6 MSEK före emissionskostnader vid full teckning

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna framgår i det prospekt som ChromoGenics publicerade den 17 november 2020. Prospektet finns på Bolagets hemsida och på Finansinspektionens hemsida.

Förvaltarregistrerade innehav: Innehavare vars teckningsoptioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring ska kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna.

Direktregistrerade innehav/VP-konto: Innehavare vars teckningsoptioner är förvarade på ett VP-konto ska använda utsänd anmälningssedel alternativt ladda ner anmälningssedeln på ChromoGenics hemsida (https://chromogenics.com/) eller Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se).

Kontakt:
Fredrik Fränding, VD
Tel: +46(0)72 249 24 62
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
http://www.chromogenics.com

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt och solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic bygger på en patenterad lösning där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static, och fasadglaslösningen ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och har levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag.

ChromoGenics härstammar från världsledande forskning inom Ångström­laboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00.