Kommuniké från Extra Bolagsstämma i ChromoGenics AB (publ)

Kommuniké från Extra Bolagsstämma i ChromoGenics AB som hölls den 15 december 2017 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala.Antagande av ny bolagsordning

Den extra bolagsstämman beslutade att ändra lydelsen av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier (§ 4 samt § 5) beslut enligt följande:

Föregående lydelse:
§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor.
§5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 9 000 000 och högst 36 000 000.

Ny lydelse:
§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.
§5 Antalet aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare på de huvudsakliga villkor som följer nedan.

Beslutet innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 9 285 730,90 kronor (varav 4 642 865,45 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av aktier och 4 642 865,45 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av teckningsoptioner) genom en nyemission av högst 23 214 326 s.k. units på nedanstående villkor.

Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget av serie 2017/2020. Detta innebär att högst 23 214 326 nya aktier och högst 23 214 326 nya teckningsoptioner kan komma att ges ut.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) unit-rätt. En (1) unit-rätt berättigar till teckning av en (1) unit, dvs. en (1) ny aktie och en (1) ny teckningsoption.

För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt (det vill säga med stöd av unit-rätter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare av units som utnyttjat unit-rätter i nyemissionen i förhållande till det antal unit-rätter som var och en utnyttjat för teckning. I andra hand ska fördelning ske till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

För att aktie som tillkommer genom nyteckning med stöd av teckningsoptioner utgivna av Bolaget ska medföra rätt att delta i nyemissionen, ska sådan nyteckning ha verkställts vid den tidpunkt som anges i villkoren för teckningsoptionerna.

Om full nyteckning av aktier, på de villkor som beskrivs ovan, sker med stöd av Bolagets utestående teckningsoptioner ska beslutet anses innebära att bolagets aktiekapital ska ökas med ytterligare högst 9 372,80051 kronor genom nyemission av ytterligare högst 23 432 units.

Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 4 januari 2018.

Emissionskursen för varje unit ska vara 1,75 kronor, vilket motsvarar en emissionskurs per nyemitterad aktie på 1,75 kronor. Teckningsoptionerna ges inte ut mot betalning.

Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 8 januari 2018 till och med den 22 januari 2018. Teckning av units utan företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för units tecknade utan företrädesrätt ska ske enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som erhållit tilldelning. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear förda aktieboken.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget för 3,50 kronor (utövandekursen). Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 10 januari 2020 till och med den 31 januari 2020. Efter den 31 januari 2020 ger optionerna ingen rätt till teckning av aktier. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla sedvanliga villkor för teckningsoptioner.

Aktie som tillkommit på grund av nyteckning med stöd av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear förda aktieboken.

Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen samt stämmans efterföljande godkännande.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Samtliga beslut på den extra bolagsstämman beslutades enhälligt.

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på Bolagets hemsida
www.chromogenics.com/sv

 
ChromoGenics AB (publ)
Styrelsen

Kontakt:

Thomas Almesjö, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail:
info@chromogenics.com

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 december 2017 kl 15.00 CET.


 
Om ChromoGenics

ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight®, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och har cirka 20 anställda. Bolaget härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.
www.chromogenics.com 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar