Styrelsen för ChromoGenics avråder från TopRight Nordics uppköpserbjudande

Report this content

Uttalande från styrelsen för ChromoGenics AB med anledning av TopRight Nordic AB:s offentliga uppköpserbjudande

Detta uttalande görs av styrelsen (”Styrelsen”) för ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) i enlighet med punkten II.19 i Takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”) som gäller för bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Bakgrund

TopRight Nordic AB (publ) (”TopRight”) offentliggjorde den 3 mars 2021 ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i ChromoGenics samt av ChromoGenics utgivna teckningsoptioner av serie TO3 enligt följande (”Erbjudandet”):

  • Aktieägare och innehavare av teckningsoptioner av serie TO3 erbjuds vederlag i form av nyemitterade aktier i TopRight
  • Erbjudandet innehåller inget kontant vederlag
  • TopRight äger inga aktier eller teckningsoptioner i ChromoGenics
  • Erbjudandet villkoras av det accepteras i sådan utsträckning att TopRight blir ägare till aktier mer än 60 procent av det totala antalet aktier i ChromoGenics efter full utspädning
  • Erbjudandet förutsätter beslut vid kommande årsstämma med aktieägarna i TopRight
  • TopRight förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla villkor i erbjudandet samt att fullfölja erbjudandet vid en lägre anslutningsgrad än 60 procent

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till TopRights budpressmeddelande som offentliggjordes den 3 mars 2021.

Enligt vad som anges i budpressmeddelandet och såvitt Styrelsen känner till har TopRight inte erhållit eller ingått några oåterkalleliga eller villkorade utfästelser från aktieägare i ChromoGenics att acceptera Erbjudandet.

TopRight har inte genomfört någon due diligence-undersökning före offentliggörandet av Erbjudandet och har inte heller – såvitt Styrelsen känner till – erhållit någon insiderinformation inför eller i samband med Erbjudandet.

Erbjudandets inverkan på anställda mm.

Enligt Takeover-reglerna ska Styrelsen bland annat redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på ChromoGenics, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om TopRights strategiska planer för ChromoGenics och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen på de platser där ChromoGenics bedriver sin verksamhet. Styrelsen noterar att TopRight i budpressmeddelandet har uttalat att det är TopRights ambition att ChromoGenics blir en del av TopRights supply chain samt att de båda bolagens huvudkontor samlokaliseras till Göteborg i syfte att kostnadseffektivisera gemensamma stabsfunktioner och öka samverkan mellan bolagen. Styrelsens bedömning är att de angivna åtgärderna kommer att ha en negativ inverkan på sysselsättningen vid ChromoGenics kontor i Uppsala samt att ledningsfunktionerna för ChromoGenics verksamhet kommer att utgå från Göteborg i stället för Uppsala.

Styrelsens rekommendation

Styrelsen grundar sitt uttalande på en bedömning av ett antal faktorer som Styrelsen ansett vara relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Bolagets nuvarande ställning, Bolagets möjligheter att erhålla tillräcklig finansiering, Bolagets förväntade framtida utveckling och därtill relaterade möjligheter och risker samt Bolagets strategiska alternativ.

Styrelsen konstaterar att ChromoGenics inom kort kommer att slutföra intrimning av sputtrar, varefter kommersialiseringen av Bolagets produkter kommer att återupptas. Målsättningen är att producera och leverera stora volymer av Bolagets patenterade foliering. Det är Styrelsens bedömning att kommersialisering och internationell expansion innebär ett behov av rörelsekapital som till betydande del kan behöva tillgodoses genom nyemission av aktier. Styrelsen bedömer att varken TopRight som möjlig huvudägare eller TopRights huvudägare har erforderliga finansiella resurser för att i egenskap av aktieägare i ChromoGenics kunna tillgodose ChromoGenics externa rörelsekapitalbehov. Styrelsen bedömer vidare att TopRight inte heller i övrigt kan förstärka Bolagets finansiella struktur och förutsättningar.

Mot bakgrund av det ovanstående har Styrelsen enhälligt beslutat att avråda aktieägarna i ChromoGenics från att acceptera Erbjudandet.

Detta uttalande ska vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist som uppkommer med anledning av uttalandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

_____________

Uppsala den 10 mars 2021

Styrelsen för ChromoGenics AB (publ)

Kontakt:
Johan Hedin, Styrelseordförande
Tel: +46(0)70 211 08 56
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail:
info@chromogenics.com
http://www.chromogenics.com

Detta dokument har upprättats i en svensk och engelsk version. Vid eventuella avvikelser mellan den svenska och engelska versionen ska den svenska versionen äga företräde.

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett miljöteknikbolag med fokus på utveckling och kommersialisering av dynamiska glas och solskyddslösningar för byggnader. ChromoGenics erbjuder ett komplett koncept av laminerat dynamiskt och statiskt glas för kontroll av värme- och ljusinsläpp samt energieffektivt fasadglas - ConverLight® Dynamic, ConverLight® Static och ConverLight® Energy. Bolaget har levererat glasteknologi till många av Sveriges större fastighetsbolag. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning inom Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser e-post: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00.

Prenumerera

Dokument & länkar