• news.cision.com/
 • Cint AB/
 • Cint Group AB (publ) förvärvar Lucid. Bolaget har säkrat skuldfinansiering och avser att ta in kapital

Cint Group AB (publ) förvärvar Lucid. Bolaget har säkrat skuldfinansiering och avser att ta in kapital

Report this content

EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRUBITION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGAR ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT TILLÄMPLIGA REGLER.

Cint Group AB (publ) (“Cint” eller “Bolaget”) har idag ingått avtal med aktieägarna i Lucid Holdings LLC (”Lucid”) om att förvärva 100 procent av aktierna i Lucid (”Transaktionen”) för en köpeskilling uppgående till omkring 1,070 miljoner USD på kassa- och skuldfri basis, varav omkring 470 miljoner USD ska betalas med nyemitterade aktier i Cint och omkring 580 miljoner USD ska erläggas kontant (”Köpeskillingen”). Lucid är ett ledande bolag på marknaden för konsumentinsikter beläget i New Orleans, Louisiana, USA, med ytterligare kontor i Nordamerika, EMEA och APAC. Transaktionen är av en omvälvande karaktär för Cint. Cint förväntar sig att synergieffekter av Transaktionen för omkring 40 miljoner EUR ska vara fullt implementerade inom 24 månader från Transaktionens slutförande. Efter Transaktionen kommer nuvarande aktieägare i Lucid tillsammans att inneha cirka 17 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Cint. För att finansiera den kontanta delen av Köpeskillingen har Cints styrelse för avsikt att genomföra en nyemission på upp till cirka 510 miljoner USD till svenska och internationella institutionella investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförs av Carnegie och Danske Bank (den ”Riktade Nyemissionen”). Dessutom har Cint säkrat 120 miljoner USD i skuldfinansiering. Transaktionen är villkorad av sedvanliga fullföljandevillkor, inklusive myndighetsgodkännande och offentliggörande av ett prospekt för upptagande för handel på Nasdaq Stockholm av de nyemitterade aktierna i Cint.

Transaktionen i korthet 

 • Transaktionen är i linje med Cints tidigare kommunicerade strategi om att utvidga sitt värdeerbjudande genom M&A.
 • Transaktionen är av en omvälvande karaktär för Cint och efter genomförandet av Transaktionen kommer Cints proformaredovisning för perioden jan-sep 2021, inklusive det nyligen genomförda förvärvet av GapFish, att uppvisa intäkter uppgående till cirka 104 miljoner EUR och EBITDA om 22 miljoner EUR.
 • Köpeskillingen för 100 procent av aktierna i Lucid på kassa- och skuldfri basis uppgår till omkring 1,070 miljoner USD.

-          Omkring 470 miljoner USD av Köpeskillingen ska betalas med 36 miljoner nyemitterade aktier i Cint (”Vederlagsaktierna”), som, baserat på stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 26 oktober 20201, motsvarar 113 SEK per aktie i Cint.

-          Omkring 580 miljoner USD av Köpeskillingen ska betalas kontant (”Kontant Vederlag”).

-          Nettoskuld och övriga köpeskillingsjusteringar uppgår till omkring 20 miljoner USD.

 • Det Kontanta Vederlaget kommer att finansieras genom att kapital tas in via den nyligen säkrade skuldfinansieringen om 120 miljoner USD (”Skuldfinansieringen”) och den Riktade Nyemissionen.
 • Cints styrelse avser att genomföra den Riktade Nyemissionen till ett totalt belopp på upp till cirka 510 miljoner USD till svenska och internationella institutionella investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförs av Carnegie och Danske Bank.

-          Det slutliga resultatet av den Riktade Nyemissionen är avsett att offentliggöras innan handeln påbörjas på Nasdaq Stockholm den 28 oktober 2021.

-          Den Riktade Nyemissionen är avsedd att genomföras i två trancher. Tranche 1 på omkring 170 miljoner USD beslutas av styrelsen baserat på bemyndigandet från årsstämman den 5 februari 2021 och kommer att regleras omkring den 1 november 2021. Tranche 2 på omkring 340 miljoner USD är villkorat av tillträdesvillkor för Transaktionen, inklusive extra bolagsstämmans godkännande, och är avsedd att regleras vid tillträde.

-          Skuldfinansieringen kommer att tillhandahållas enligt ett facilitetsavtal ingått mellan Cint och två nordiska banker. Facilitetsavtalet har en löptid om tre år, med möjlighet till förlängning med ytterligare två år i steg om ett år i taget.

 • I samband med Transaktionen kommer styrelsen att föreslå införandet av två nya långsiktiga incitamentsprogram (”LTIP”); ett program som är specifikt relaterat till Transaktionen och de relaterade synergierna och ett ordinarie årligt program som kommer att presenteras och beslutas i samband med Transaktionen och inte som annars var avsett på den kommande årsstämman 2022.
 • En kallelse till en extra bolagsstämma kommer att skickas ut separat, för att bemyndiga styrelsen att emittera Vederlagsaktierna, godkänna styrelsens beslut om Tranche 2 av den Riktade Nyemissionen samt LTIP 2022. Bolagsstämman är avsedd att hållas så snart som möjligt.
 • Aktieägare som representerar cirka 51 procent av kapitalet och rösterna i Cint har åtagit sig att rösta för att godkänna besluten om Transaktionen vid den extra bolagsstämman samt för att utse målbolagets grundare och VD Patrick Comer till styrelseledamot och ordförande i Cint efter det att Transaktionen har slutförts, liksom ytterligare en representant för säljarna av Lucid som styrelseledamot i Cint.
 • Cints nuvarande VD Tom Buehlmann kommer fortsätta i sin roll som VD för den sammanslagna organisationen.
 • Transaktionen är villkorad av sedvanliga villkor, inklusive myndighetsgodkännande och publicering av ett prospekt för upptagande till handel på Nasdaq Stockholm av de nyemitterade aktierna i Cint.
 • Transaktionen förväntas slutföras i slutet av 2021.

”Cint och Lucid är kompletterande ledande aktörer inom insiktsbranschen och hjälper insiktsdrivna företag att frigöra betydande effektivitetsvinster i sina värdekedjor. En sammanslagning av de två bolagen kommer att vara en omvälvande förändring för Cint. Den sammanslagna organisationen kommer att bli en global ledare inom teknikdrivna insikter och ytterligare stärka Cints beprövade affärsmodell. Jag är mycket glad över att välkomna Patrick Comer och hela Lucid-teamet till Cint-familjen. Tillsammans kommer vi att fortsätta att tillgodose vår industris efterfrågan på digitalisering och behovet av snabbare, mer kostnadseffektiva och skalbara tekniska lösningar.”

Tom Buehlmann, VD för Cint

“Sammanslagningen av Cint och Lucid bekräftar kraften i den teknikdrivna marknadsplatsen och för hela den teknikdrivna industrin för konsumentinsikter. Jag ser fram emot att arbeta mot vår gemensamma syn på framtiden. Tillsammans kommer vi att kunna hjälpa våra kunder att erhålla mer teknikdrivna marknadsinsikter och hjälpa dem att bättre förstå sina målgrupper.”

Patrick Comer, grundare och VD för Lucid

BAKGRUND OCH MOTIV

Cint är en ledande globala mjukvaruaktör inom digital insamling av insikter. Cints mjukvara automatiserar insamlingsprocessen så att företag kan få tillgång till insikter snabbare och i stor skala. Cint har ett av världens största konsumentnätverk för digitala marknadsundersökningar, bestående av mer än 145 miljoner anslutna individer i mer än 130 länder

Lucid är en teknikplattform som ger tillgång till respondenter för marknadsundersökningar i över 100 länder. Med sin globala räckvidd av köpare och leverantörer, gör Lucid Marketplace det möjligt för alla, inom alla branscher, att ställa frågor till online-publiker och hitta de svar de behöver, snabbt. Lucid grundades 2010 och har sitt huvudkontor i New Orleans, LA med kontor i Nordamerika, EMEA och APAC.

Under den niomånadersperiod som slutade den 30 september 2021 uppnådde Lucid en nettoomsättning, bruttovinst och justerad EBITDA på 85 miljoner USD, 62 miljoner USD respektive 7 miljoner USD[1].

Idag har Cint och Lucids aktieägare undertecknat ett avtal som fastställer villkoren för Transaktionen. Förvärvet av Lucid kommer att etablera den sammanslagna koncernen som en amerikansk och global ledare inom digital inhämtning av konsumentinsikter och ytterligare stärka Cints mjukvaruplattform. Vidare kommer Transaktionen att ge Cint tillgång till en mycket konkurrenskraftig teknik för Audience Tracking. Dessutom visar Cints analyser på att en årlig EBITDA-synergipotential på 40 miljoner EUR inom ska vara fullt implementerad inom 24 månader från Transaktionens slutförande, med inledande fördelar under de första sex månaderna efter slutförandet. Den fulla potentialen kommer från en kombination av tillväxt-, COGS- och OPEX-synergier.

PRELIMINÄR OREVIDERAD PROFORMAREDOVISNING

En preliminär oreviderad proformabalansräkning per den 30 september 2021 presenteras nedan i syfte att beskriva den finansiella situationen efter Transaktionen. Den konsoliderade proformabalansräkningen är enbart avsedd att beskriva den hypotetiska situationen för den sammanslagna koncernen som om Transaktionen hade genomförts per den 30 september 2021. Observera att Lucid hittills har haft USD som rapporteringsvaluta och att en växelkurs på USD/EUR = 1,160 har använts[2]. Lucid kommer att förvärvas genom en fusion med ett dotterbolag till Cint, som är registrerat i Delaware.

Belopp i MEUR

Cint,
30 september 2021  

Lucid, 30 september 2021  

Justeringar

Proforma,
30 september 2021    

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

173

-

990

1,163

Materiella anläggningstillgångar

9

11

-

20

Summa anläggningstillgångar

182

11

990

1,182

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

38

46

-

84

Skattefordringar

0

-

-

0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

17

3

-

20

Likvida medel

51

18

-

69

Summa omsättningstillgångar

106

67

-

173

SUMMA TILLGÅNGAR

288

78

990

1,356

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL

 

 

 

 

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

233

30

761

1,024

 

 

 

 

 

SKULDER

 

 

 

 

Långfristiga skulder

4

9

100

113

Uppskjutna skatteskulder

8

-

128

136

Kortfristiga skulder

43

39

-

82

Summa kortfristiga skulder

55

48

228

332

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

288

78

990

1,356


En preliminär oreviderad proformaresultaträkning för perioden 1 januari - 30 september 2021 presenteras nedan i syfte att beskriva en hypotetisk resultaträkning som om Transaktionen hade slutförts den 1 januari 2021. Observera att inga synergieffekter eller integrationskostnader har beaktats i proformaresultaträkningen. Det är viktigt att notera att proformaresultaträkningen inte ska betraktas som en uppskattning för innevarande år eller de kommande tolv månaderna. Observera att Lucid hittills har haft USD som rapporteringsvaluta och att en växelkurs på USD/EUR = 1,196 har använts[3].

Belopp i MEUR

Cint,
1 januari- 30 september 2021  

Lucid, 1 januari - 30 september 2021

Justeringar

Proforma,
1 januari- 30 september 2021

Konsoliderad proformaresultaträkning, jan-sep 2021

IFRS

US GAAP

 

IFRS

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

94

71

0

165

Kostnad för sålda tjänster

-46

-15

0

-61

Bruttoresultat

48

56

-

104

Summa driftskostnader

-33

-49

-

-82

EBITDA

15

7

-

22

EBITDA marginal

16.4%

9.8%

 

13.5%

 

 

 

 

 

Avskrivningar

-1

-1

-

-2

 

 

 

 

 

EBITA

14

6

-

20

EBITA marginal

15.2%

8.1%

 

12.2%

 

 

 

 

 

Avskrivningar och nedskrivningar

-6

-2

-33

-41

EBIT

9

3

-33

-21

EBIT marginal

9.4%

4.7%

 

-12.4%

[1] Oreviderade räkenskaper baserade på US GAAP

[2] Växlingskurs för 30 september 2021

[3] Genomsnittlig växelkurs för perioden januari – september 2021

En detaljerad proformabalansräkning och -resultaträkning med ytterligare förklaringar om proformajusteringar kommer att publiceras på Bolagets webbplats den 28 oktober 2021, tillsammans med en investerarpresentation.

SYNERGIER

Cint har identifierat synergier för både tillväxt, COGS och OPEX, och med en total årlig EBITDA-potential på cirka 40 miljoner EUR när den är fullt implementerad.

Arbetet med att realisera synergierna kommer att påbörjas omedelbart efter slutförandet av Transaktionen, och Cint räknar med att det kommer att ta 24 månader efter avslutningen att uppnå full driftstakt. Cint förväntar sig dock att se de första fördelarna av OPEX-synergierna redan under de första sex månaderna efter det att Transaktionen slutförts.

PROGNOSSIFFROR FÖR FÖRVÄRVET FÖR HELÅRET

För helåret 2021 uppskattar Cint att Lucid kommer att bidra till koncernen med:

 • Proformanettoomsättning på 124 miljoner USD, och
 • Proformabruttovinst på 97 miljoner USD, och
 • Proformajusterad EBITDA på 13 miljoner USD.

De finansiella antagandena bygger på internredovisning och Cints prognoser för förvärvet. Den förväntade tillväxten drivs främst av fortsatt starka resultat inom Lucids affärsområden, med stöd av de pågående strukturella förändringarna i branschen som drivkraft för tillväxten.

LTIP

Styrelsen anser att det är viktigt att säkerställa relevanta och konkurrenskraftiga incitament för nyckelpersoner i den globala organisationen för att kunna attrahera och behålla talanger. I samband med Transaktionen kommer styrelsen följaktligen att föreslå genomförandet av två nya långsiktiga incitamentsprogram (”LTIP”). Ett program som är specifikt relaterat till Transaktionen och de relaterade synergierna och ett ordinarie årligt program som kommer att presenteras och beslutas i samband med Transaktionen snarare än på den kommande årsstämman 2022. Villkoren, kostnaderna och andra detaljer om LTIP kommer att presenteras i kallelsen till den extra bolagsstämman.

Ett beslut om LTIP kräver stöd från aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid den extra bolagsstämman.

KÖPESKILLING, FINANSIERING

Köpeskillingen för 100 procent av aktierna i Lucid uppgår till 1,070 miljoner USD på kassa- och skuldfri basis. Köpeskillingen består av det Kontanta Vederlaget och Vederlagsaktierna.

Vederlagsaktierna består av 36 miljoner aktier i Cint, med ett totalt värde om cirka 470 miljoner USD, vilket, baserat på stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 26 oktober 2021, motsvarar113 SEK per aktie i Cint.

Det Kontanta Vederlaget om 580 miljoner USD ska erläggas kontant och ska finansieras genom att ta in kapital via Skuldfinansieringen och den Riktade Nyemissionen.

 

Tabellen nedan illustrerar Köpeskillingen.

Köpeskillingstabell (ungefärliga siffror)

MUSD

Total köpeskilling

1,050

Vederlagsaktier

470

Kontant Vederlag

580

varav Riktad Nyemission Tranche 1

170

varav Riktad Nyemission Tranche 2

340

varav Skuldfinansiering

120

varav målbolagets nettoskuld och finansieringskostnader

 (50)

 

EMISSION AV VEDERLAGSAKTIERNA OCH DEN RIKTADE NYEMISSIONEN

Den Riktade Nyemissionen: Cints styrelse har för avsikt att besluta om en Riktad Nyemission på upp till cirka 510 miljoner USD i två trancher. Tranche 1 (170 miljoner USD) baseras på bemyndigandet från den årliga bolagsstämman som hölls den 5 februari 2021 och är tänkt att regleras omkring den 1 november 2021. Tranche 2 (340 miljoner USD) är beroende av villkoren för slutförandet av Transaktionen, inklusive ett efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma, och är tänkt att regleras vid avslutandet av Transaktionen. Cidron Ross Sarl, a bolag som förvaltas av Nordic Capital, stödjer Transaktionen och har meddelat sin avsikt att rösta för ett godkännande av förslaget om Transaktionen på den extra bolagsstämman.

Den Riktade Nyemissionen kommer att genomföras genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som leds av Carnegie Investment Bank AB (publ) och Danske Bank AB (publ). Bookbuilding-förfarandet kommer att inledas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas ske innan handeln på Nasdaq Stockholm börjar kl 09:00 CET den 28 oktober 2021. Tidpunkten för avslutandet av bookbuilding-förfarandet, prissättningen och tilldelningen av aktierna avgörs av Bolagets diskretion. Bolaget kan också när som helst besluta att avbryta, förkorta eller förlänga samt att helt eller delvis avstå från att genomföra någon del av den Riktade Nyemissionen. Bolaget kommer att meddela resultatet av den Riktade Nyemissionen i ett pressmeddelande efter det att bookbuilding-förfarandet har avslutats.

En förutsättning för avtalet avseende förvärvet av Lucid var att Bolaget hade säkrat skuld- och aktiefinansiering redan vid undertecknandet av Transaktionen och att finansieringsstrukturen möjliggjorde ett slutförande av Transaktionen före årsskiftet. Bolaget har övervägt möjligheterna att anskaffa det nödvändiga kapitalet genom en företrädesemission, men kom fram till att ett sådant alternativ inte var möjligt eftersom det inte skulle ha accepterats av säljarna på grund av risken att inte kunna ingå avtalet om att förvärva Lucid före årsskiftet. Andra alternativ, inklusive en överbryggande skuldfinansiering, har ansetts vara för kostsamma och därmed inte ligga i Cints och dess aktieägares bästa intresse. En avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och genomförandet av den Riktade Nyemissionen är den mest tids- och kostnadseffektiva finansieringen av Transaktionen, och det gör det möjligt för Cint att diversifiera aktieägarbasen i Bolaget. Eftersom teckningspriset i den riktade aktieemissionen bestäms genom ett bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningspriset kommer att återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan och att en Riktad Nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är i alla aktieägares bästa intresse.

Emission av Vederlagsaktierna: Totalt kommer 36 miljoner nya aktier i Cint till ett värde av cirka 470 miljoner USD (beräknat på Cint-aktiens stängningskurs på Nasdaq Stockholm den 26 oktober 2021) att emitteras till säljarna av Lucid som en del av Köpeskillingen, under förutsättning att den extra bolagsstämman godkänner detta. Vederlagsaktierna kommer att utgöra cirka 17 procent av det totala antalet utestående aktier i Cint efter Transaktionens genomförande.

Vederlagsaktierna som kommer att erhållas av Patrick Comer kommer att omfattas av en 18 månaders lock-up, vederlagsaktierna som kommer att erhållas av övriga säljare i Lucid kommer att omfattas av en 12 månaders lock-up period efter settlement av vederlagsaktierna. Bolaget kommer att omfattas av en tre månaders lock-up.

VD, Tom Buehlmann och vissa andra medlemmar i Bolagets ledningsgrupp kommer att kvarstå under den lock-up som ingicks i samband med börsnoteringen till 19 februari 2022.

SKULDFINANSIERING

För att delvis finansiera det Kontanta Vederlaget har Cint säkrat ett lån på 120 miljoner USD. Skuldfinansieringen kommer att tillhandahållas enligt ett facilitetsavtal som ingåtts mellan Cint och två nordiska banker. Lånet kommer att tillhandahållas på grundval av vissa medel, vilket innebär att långivarna endast kommer att kunna vägra ett utnyttjande av lånet om Cint har underlåtit att uppfylla vissa väsentliga bestämmelser i facilitetsavtalet. Facilitetsavtalet har en löptid på tre år, med möjlighet att förlänga löptiden med ytterligare två år i steg om ett år.

VILLKOR

Slutförandet av Transaktionen är föremål för sedvanliga villkor, inklusive myndighetsgodkännanden, godkännanden vid den extra bolagsstämman och godkännande av ett prospekt avseende emissionen av aktier i Transaktionen.

TIDSPLAN

Transaktionen förväntas slutföras i slutet av 2021.

TRANSAKTIONSKOSTNADER

Cints totala kostnader för Transaktionen beräknas uppgå till cirka 25 miljoner USD, vilket kommer att redovisas i Q4 2021.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA OCH RÖSTNINGSÅTAGANDEN

Cint har för avsikt att kalla till en extra bolagsstämma för att bemyndiga styrelsen att emittera Vederlagsaktierna, godkänna styrelsens beslut att emittera den andra delen av den Riktade Nyemissionen samt LTIP. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att publiceras separat.

Besluten om Vederlagsaktierna och den Riktade Nyemissionen är giltiga om besluten vid den extra bolagsstämman stöds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de antal aktier som är representerade vid stämman. Ett beslut om LTIP kräver stöd från aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de antal aktier som är representerade vid stämman.

För ytterligare information om resultatet av den första Riktade Nyemissionen hänvisas till ett separat pressmeddelande som är tänkt att publiceras innan handeln inleds på Nasdaq Stockholm den 28 oktober 2021.

Aktieägare som representerar cirka 51 procent av kapitalet och rösterna i Cint har åtagit sig att rösta för att godkänna besluten om Transaktionen vid den extra bolagsstämman samt för att utse målbolagets grundare och VD Patrick Comer till styrelseledamot och ordförande i Cint efter det att Transaktionen har slutförts, liksom ytterligare en representant för säljarna av Lucid som styrelseledamot i Cint.

FINANSIELLA OCH JURIDISKA RÅDGIVARE

Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”) agerar som finansiella rådgivare till Cint i samband med Transaktionen och Joint Bookrunners i den Riktade Nyemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB och Kirkland & Ellis agerar som juridiska rådgivare åt Bolaget. Baker McKenzie agerar som juridiska rådgivare åt de finansiella rådgivarna Joint bookrunners i den Riktade Nyemissionen

Qatalyst agerar som finansiell rådgivare till Lucid.

WEBBSÄND TELEFONKONFERENS FÖR INVESTERARE, ANALYTIKER OCH MEDIA

Representanter för Cint och Lucid kommer att delta i en telefonkonferens den 28 oktober kl 08:00 CET.

Telefonnummer och deltagarkod:
Sverige (lokalt): 010 884 80 16
Internationellt: +44 203 936 2999
Deltagarkod: 014 164

Länk till webbsändningen: Webbsändningen

 

ANSVARIGA PARTER

Om Cint

Cint är en ledande globala mjukvaruaktör inom digital insamling av insikter. Cints mjukvara automatiserar insamlingsprocessen så att företag kan få tillgång till insikter snabbare och i stor skala. Cint har ett av världens största konsumentnätverk för digitala marknadsundersökningar, bestående av mer än 145 miljoner anslutna individer i mer än 130 länder. Fler än 3 000 insiktsdrivna företag – inklusive SurveyMonkey, Zappi, Kantar och GfK – använder Cints plattform för att accelerera insamlingen av insikter och den egna tillväxten. Cint Group AB (publ), noterad på Nasdaq Stockholm, har ett snabbt växande team på 14 globala kontor, inklusive Stockholm, London, New York, Singapore, Tokyo och Sydney. www.cint.com.

 

Om Lucid

Lucid är en teknikplattform som ger tillgång till respondenter för marknadsundersökningar i över 110 länder. Med sin globala räckvidd av köpare och leverantörer, gör Lucid Marketplace det möjligt för alla, inom alla branscher, att ställa frågor till online-publiker och hitta de svar de behöver, snabbt. Lucid grundades 2010 och har sitt huvudkontor i New Orleans, LA med kontor i Nordamerika, EMEA och APAC.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Joakim Andersson, CFO

Tel: +46 760 448 330

E-post: joakim.andersson@cint.com

 

Patrik Linzenbold. Head of Investor Relations

Tel: +46 708 252 630

E-post: patrik.linzenbold@cint.com

 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Cint Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU No 596/2014). Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson klockan 18:27 CEST den 27 oktober 2021.

OM CINT

Cint är en ledande globala mjukvaruaktör inom digital insamling av insikter. Cints mjukvara automatiserar insamlingsprocessen så att företag kan få tillgång till insikter snabbare och i stor skala. Cint har ett av världens största konsumentnätverk för digitala marknadsundersökningar, bestående av mer än 145 miljoner anslutna individer i mer än 130 länder. Fler än 2 900 insiktsdrivna företag – inklusive SurveyMonkey, Zappi, Kantar och GfK – använder Cints plattform för att accelerera insamlingen av insikter och den egna tillväxten. Cint Group AB (publ), noterad på Nasdaq Stockholm, har ett snabbt växande team på 14 globala kontor, inklusive Stockholm, London, New York, Singapore, Tokyo och Sydney. www.cint.com

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande, och informationen häri, i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte riktat till personer i USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Hongkong, Japan, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där ett erbjudande om eller inbjudan att förvärva eller teckna nyemitterade aktier inte är tillåtet. Detta pressmeddelande får inte publiceras, offentliggöras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Hongkong, Japan, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådana åtgärder helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådana åtgärder skulle kräva prospekt, erbjudandehandling, registrering eller någon annan åtgärd. Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras, reproduceras eller offentliggöras på ett sätt som skulle strida mot sådana restriktioner eller som skulle kräva sådana prospekt, erbjudandehandlingar, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att följa denna instruktion kan leda till en överträdelse av tillämplig lag.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som avses i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras under den vid var tid gällande U.S Securities Act (”Securities Act”) och kan därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett undantag från registreringskraven i Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i relevant delstat. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande utgör inte något prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Cint har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon medlemsstat i EES. I varje EES-medlemsstat är detta meddelande endast riktat till och är endast avsett för kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i den mening som avses i Storbritanniens version av EU:s prospektförordning (2817/1129/EU) som är en del av Storbritanniens lagstiftning i enlighet med European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgängliga för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande eller ska inte agera eller förlita sig på det.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Uttalanden i detta pressmeddelande om framtida status eller omständigheter, inklusive uttalanden om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser och andra effekter av Transaktionen eller andra frågor som beskrivs här, är framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan i allmänhet, men inte alltid, identifieras med ord som ”förutse”, ”tro”, ”förvänta”, ”ha för avsikt”, ”planera”, ”sträva efter”, ”kommer”, ”skulle kunna” eller liknande uttryck. Framtidsinriktade uttalanden är till sin natur förenade med risk och osäkerhet eftersom de avser händelser och är beroende av omständigheter som kan inträffa i framtiden. Det kan inte garanteras att de faktiska resultaten inte kommer att skilja sig väsentligt från de resultat som uttrycks eller antyds i dessa framåtblickande uttalanden på grund av flera faktorer, varav många ligger utanför Cints kontroll. Alla framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast det datum då uttalandena görs och Cint har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller revidera något av dem, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller på annat sätt.

INFORMATION TILL DISTRIBUTÖRER

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Cints aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Cints aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Cints aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Cints aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Nyemissionen och Försäljningen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Joint Bookrunners endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Cints aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Cints aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.