Follicum: Diabetessatsning framtida guldgruva?

Report this content

Strålkastarljuset kring Follicum är främst riktat mot bolagets hårprojekt. Vad som är mindre uppmärksammat är dess diabetessatsning som aviserades och patentsöktes i maj, och som har erhållit anslag från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) och Novo Nordisk Foundation. Diabetesprojektet har enligt Follicums vd Jan Alenfall en marknadsmässigt ännu större potential än bolagets huvudinriktning.

Follicum är en del av ett stort nätverk av cirka 150 forskare och sex bolag (bland annat Pfizer, Novo Nordisk och Johnson & Johnson) som är finansierat av SSF. Inom ramen för detta samarbete utforskas verkningsmekanismerna och möjligheterna med Follicums molekyl FOL-014. Man kartlägger nu bland annat möjligheten att förstärka den patentansökan som skickades in i maj. Forskarteamet stärker kontinuerligt sin kunskap kring FOL-014 och genomför för tillfället studier i vedertagna experimentella modeller inom diabetesområdet.

"Vi bygger nu upp en bas kring projektet, så att vi ska vara redo att tidigt inleda dialog med potentiella industripartners".


Ur investerarens perspektiv bör man framgent observera vad Follicum kommunicerar avseende milstolpar i projektet. Dessa inkluderar in vitro-försök för att validera effekten, i ett första steg i celler och preparat från djur, sedan förhoppningsvis på humana isolerade celler. En annan möjlig milstolpe är en förstärkning av den i maj inskickade patentansökan (Follicum har till och med april 2018 möjlighet till detta). När bolaget sedan har validerat effekt i djurmodeller är nästa steg att undersöka huruvida substansen har en terapeutisk förmåga i människor. Först då kan man få det riktiga svaret på om substansen kan utvecklas till ett läkemedel.

Kliniska studier är dock resurskrävande. I dagsläget ryms diabetesprojektet inom ramarna för det ovan nämnda samarbetet. Skulle ett oväntat genombrott i forskningen plötsligt ske, kan en situation med flaskhalsar och kapacitetsbrist uppstå.

"Ett fördjupat samarbete med någon av aktörerna inom SSF-projektet är i så fall tänkbart. Novo Nordisk Foundation har redan gett ett anslag, vilket är ovanligt i en så här tidig fas. Sedan går det att söka andra anslag, via exempelvis en EU-Fond eller diabetesfond".

Marknaden för diabetsprodukter består idag av många typer av preparat, där insulin är en viktig del. En annan typ är så kallade GLP-1-analoger, som är peptider och tas via insulinpenna. Nya klassificeringar av patienter är nödvändigt enligt Jan Alenfall, som ser att upp mot fem subklassificeringar vore lämpligt för att kunna optimera behandlingen. Vissa patienter kräver insulin, andra GLP-1-analoger och vissa en annan typ, eller en kombination av flera läkemedel. Att utforma nya behandlingsmetoder utifrån vilken subtyp en patient tillhör är en viktig del av vad forskargruppen inom SSF-projektet ägnar sig åt för tillfället. Jan Alenfall ser Follicums substans som ett potentiellt viktigt komplement till de produkter som idag finns på marknaden, snarare än en ersättare till dessa.

Follicums diabetessubstans går under namnet FOL-014 och har troligen liknande, men potentiellt bättre egenskaper än GLP-1-analoger. Två fördelar är enligt Jan Alenfall att molekylen är mindre vilket bland annat innebär lägre produktionskostnader, samt att den inte verkar resultera i någon antikroppsbildning (vilket kan leda till ineffektivitet). Det senare är dock något som behöver studeras mer ingående.

Jan Alenfall summerar avslutningsvis att huvudfokus fortfarande ligger på hårprojektet, men att diabetes är en unik möjlighet. Vad gäller hårprojektet och FOL-005 har riskminimerande milstolpar så som tox-studie och en klinisk studie avklarats, med god effekt samt utan biverkningar. Diabetesprojektet är förenat med ett större mått av osäkerhet, men har en svindlande potential.

Media

Media