Aktieägarna i Observer Aktiebolag (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Observer Aktiebolag (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 6 maj 2003, klockan 17.00, i Ingenjörshuset/Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm Anmälan m.m. För att äga rätt att deltaga i förhandlingar på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 25 april 2003, dels senast den 2 maj 2003, klockan 16.00, anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman under adress Observer Aktiebolag, 114 88 Stockholm eller per telefon 08-507 410 13 eller fax 08-507 410 25 eller via e-post info@observergroup.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- /organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid, samt uppgift om eventuella biträden. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga på bolagsstämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Sådan inregistrering skall vara verkställd fredagen den 25 april 2003, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag. Ombud m.m. Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Fastställande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 8. Verkställande direktörens anförande. 9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning (se nedan). 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören. 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (se nedan). 13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (se nedan). 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan). 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter (se nedan). 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (se nedan). 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (se nedan). 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier (se nedan). 19. Beslut om ändringar i bolagsordningen (se nedan). 20. Sveriges Aktiesparares Riksförbunds framställan om att få följande frågor behandlade på bolagsstämman (se nedan): a) beslut av bolagsstämman att bolagsstämman skall utse en nomineringskommitté b) beslut av bolagsstämman att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté 21. Stämmans avslutande Styrelsens förslag till beslut Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkt 10). Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets vinst om 40.372.205 kronor samt balanserade vinstmedel om 807.912.371 kronor, totalt 848.284.576 kronor disponeras så att 45 öre per aktie, totalt 30.580.796 kronor, utdelas till aktieägarna och att återstående belopp om 817.703.780 kronor överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen den 9 maj 2003. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom VPC AB:s försorg den 14 maj 2003. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 16). Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill bolagets ordinarie bolagsstämma under år 2004 fatta beslut om nyemission av högst 2.000.000 aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Styrelsen skall äga besluta att aktie skall kunna tecknas mot apport eller kvittning med villkor som avses i 4 kap 6 § aktiebolagslagen. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att de nya aktierna skall användas till förvärv av verksamheter eller bolag. Beslut om bemyndiganden för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 17). Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill bolagets ordinarie bolagsstämma under år 2004 och vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om förvärv av högst 6.795.732 egna aktier. Förvärv får endast ske på Stockholmsbörsen, till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Beslut om bemyndiganden för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier (punkt 18). Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill bolagets ordinarie bolagsstämma under år 2004 och vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av högst 6.795.732 egna aktier. Överlåtelse får ske på Stockholmsbörsen, till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom på annat sätt än på börs, innefattande rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att besluta att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Beslut om ändringar i bolagsordningen (punkt 19). Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen. Ändringarna avser med ett undantag i huvudsak språkliga förändringar, förtydliganden, uppdatering i förhållande till ny lagstiftning samt borttagande av obsoleta bestämmelser och bestämmelser vars innebörd följer av lag. Undantaget består i förslag att införa möjlighet för styrelsen att för tiden längst intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma utse en eller flera särskilda revisorer för granskning dels av styrelsens redogörelse enligt 4 kap 6 § aktiebolagslagen, dels av fusionsplan. Förslaget grundar sig på den möjlighet som införts i aktiebolagslagen som sätt att i vissa värderingssituationer möta krav om från bolaget helt oberoende revisorer. Sveriges Aktiesparares Riksförbunds framställan (punkt 20). a) Sveriges Aktiesparares Riksförbund har föreslagit att en nomineringskommitté utses av bolagsstämman. Kommittén skall bestå av från bolaget fristående ledamöter och representera bolagets ägare på bolagsstämman. En representant för de mindre aktieägarna föreslås ingå i kommittén. Aktieägare, representerande mer än 30 procent av rösterna i bolaget, har aviserat att de kommer att yrka avslag på ett sådant förslag och i stället kommer att föreslå bolagsstämman att besluta, att den nomineringsprocess som redan idag tillämpas också skall utgöra grund för kommande nomineringsarbete. Förslaget innebär att styrelsens ordförande kontaktar minst tre av de, vid utgången av årets tredje kvartal, största aktieägarna. Dessa ombeds att utse var sin representant till en nomineringsgrupp, i vilken även styrelsens ordförande skall ingå. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare har det största aktieinnehavet. Denna nomineringsgrupp skall arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. I förslaget ingår att namnen på ägarrepresentanterna i nomineringsgruppen skall offentliggöras så snart de utsetts. b) Sveriges Aktiesparares Riksförbund har vidare föreslagit att bolagsstämman skall besluta om att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté. Kommittén föreslås vara en beredande underkommitté till styrelsen. Aktieägare, representerande mer än 30 procent av rösterna i bolaget, framhåller att de delar Sveriges Aktiesparares Riksförbunds uppfattning om behovet av att säkerställa kvaliteten i revisionen, stärka revisorns självständighet samt att förbättra kontakten mellan styrelse och revisor. Mot bakgrund av styrelsens begränsade storlek är emellertid ovannämnda aktieägare av uppfattningen att frågor relaterade till revisionen av bolaget bör hanteras av styrelsen i sin helhet, varvid Sveriges Aktiesparares Riksförbunds förslag föreslås avslås av bolagsstämman. Övriga förslag till beslut Aktieägare, representerande mer än 30 procent av rösterna i bolaget, har informerat bolaget om att de kommer att stödja nedan angivna förslag avseende punkterna 12-15. · Sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. · Styrelsearvode om 900 000 kronor att fördelas med 300 000 till ordförande och 150 000 till vardera ledamot som ej är anställd i bolaget. · En revisor utan revisorssuppleant. · Revisionsarvode att utgå enligt löpande räkning. · Omval av Örjan Håkanson, Maria Lilja, Ulf Ivarsson, Håkan Bryngelson och Robert Lundberg samt nyval av Pia Gideon till styrelseledamöter. Ledamoten Hans Tson Söderström har avböjt omval. · Omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB med Lars Träff som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls år 2007. * * * Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndiganden enligt punkterna 16 - 19 kommer från och med den 22 april 2002 att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Stockholm i april 2003 Observer Aktiebolag (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta: Per Blixt, informationschef, telefon: 08 - 507 410 12 e-post: per.blixt@observergroup.com Anders Lundmark, ekonomidirektör, telefon; 08 507 417 23, e-post: anders.lundmark@observergroup.com Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.observergroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/04/20030404BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/04/20030404BIT00160/wkr0002.pdf

Om oss

Cision Ltd. är en globalt ledande leverantör av software och tjänster inom förtjänad kommunikation för verksamma inom PR- och marknadskommunikation samt IR. Cisions® mjukvara möjliggör för användare att identifiera och interagera med opinionsbildare, skapa och distribuera meningsfulla berättelser och mäta vilken affärspåverkan det har. Cision har över 4,800 anställda med kontor i 24 länder i Amerika, EMEA och APAC.

Prenumerera

Dokument & länkar