Delårsrapport januari - juni 2002

Report this content

Observer AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2002 Rörelseresultatet, före goodwillavskrivningar, ökade med 52 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Starkt kassaflöde och den framgångsrika nyemissionen i april ökar förvärvskapaciteten. · Koncernens rörelseintäkter ökade till 874,5 Mkr (631,3), en ökning med 39 procent. Den organiska tillväxten i lokal valuta uppgick till -2 procent (11). · Rörelseresultatet, före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, ökade till 164,1 Mkr (108,3). För jämförbara enheter ökade resultatet med 5 procent. Rörelsemarginalen förbättrades till 18,8 procent (17,2). Säsongsvariationen har ökat markant med förvärvet av amerikanska Bacon's. Andra kvartalets rörelsemarginal uppgick till 15,8 procent jämfört med 15,3 procent motsvarande period föregående år. · Vinsten per aktie efter skatt samt efter full utspädning, exklusive goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, uppgick till 1,46 kr (1,21). · Ett starkt positivt kassaflöde från verksamheten om 106,6 Mkr (2,3), nyemissionen i april om 400 Mkr och en kreditram på 175 miljoner US dollar medför en stark finansiell ställning och ökar förvärvskapaciteten. · Integrationen av det amerikanska förvärvet Bacon's löper väl. Arbetet med att samordna kunderbjudanden i USA och Kanada samt introducera hela Observers tjänsteutbud i Nordamerika har påbörjats. · Kommentar av Observers verkställande direktör Robert Lundberg Vår fokusering på rörelsemarginalen fortsätter fram till det att vi sett tydliga tecken på en förbättrad konjunktur. Försäljning och resultat är, som vi tidigare aviserat, normalt betydligt starkare i första och fjärde kvartalen. Ett starkt kassaflöde och den framgångsrika nyemissionen i april ger oss god beredskap för fortsatt internationell expansion. Marknad Ett antal underliggande trender talar för goda långsiktiga förutsättningar för Observers tjänster. Globaliseringen, växande informationsflöden och en snabb teknikutveckling ger företag och organisationer allt större anledning att bevaka såväl bransch- som samhällsutvecklingen. Samtidigt växer behoven av att ytterligare utveckla kommunikationen inom Public Relations (PR) och Investor Relations (IR) samt nödvändigheten av att utvärdera kommunikationsinsatserna. Media Intelligence Den svaga konjunkturen har fortsatt att påverka marknaden negativt. Flödet av relevanta affärsnyheter har varit svagt och mediernas omfattning minskar till följd av en sviktande annonskonjunktur. Den svaga ekonomiska utvecklingen har också medfört lägre kundaktivitet inom PR och IR. Ett brett tjänsteutbud, internationell närvaro och möjlighet att utnyttja skalfördelar fortsätter att vara avgörande faktorer för upprätthållandet av en stark marknadsposition och god lönsamhet. Marknaden för analystjänster, är fortsatt god. Communication Tools Även för tjänsterna inom Communication Tools påverkas tillväxten negativt av den svaga konjunkturen vilket gjort att aktivitetsnivån inom IR och PR har varit lägre. Som en följd av den minskade aktiviteten i kundledet har antalet uppdrag inom området Publish (distribution) varit lägre. Inom området Select (databaser) har intäkterna varit stabila då intäkterna baseras på årsprenumerationer. Tillväxten i antalet nya kunder har dock varit lägre. Med förvärvet av amerikanska Bacon´s, i slutet av 2001, har Observers verksamhet inom området Select (databaser) ökat vilket medför en större säsongsvariation i koncernens intäkter. Normalt är försäljningen i USA, inom Select, koncentrerad till fjärde och första kvartalen. Intäkter Rörelsens intäkter uppgick till 874,5 Mkr (631,3), en ökning med 39 procent. Av intäkterna svarar Media Intelligence för 662,7 Mkr (500,4) och Communication Tools för 222,8 Mkr (137,6). För perioden uppgick den organiska tillväxten i lokal valuta till -2 procent. Den organiska tillväxten i de nordiska länderna uppgick till -6 procent, medan övriga Europa sammantaget nådde 2 procent. I de nordiska länderna uppgår andelen förädlade tjänster inom Media Intelligence till 38 procent (38) av intäkterna, medan den i Storbritannien och Tyskland uppgår till 8 procent (4). Resultat Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till 164,1 Mkr (108,3). Rörelseresultatet har under perioden belastats med -6,9 Mkr avseende integrationskostnader i USA. Rörelsemarginalen ökade till 18,8 procent (17,2). Divisionen Media Intelligence nådde en rörelsemarginal om 17,9 procent (15,6) och Communication Tools 28,7 procent (27,8). Till följd av kostnadsreduceringar upprätthåller de nordiska verksamheterna goda rörelsemarginaler trots en negativ tillväxt och rörelsemarginalen i övriga Europa har förbättrats jämfört med samma period föregående år. Finansnettot uppgick till -35,9 Mkr (-11,9) I finansnettot ingår ett räntenetto om -42,0 Mkr; valutakurseffekter om 6,7 Mkr samt övriga poster om -0,6 Mkr. Under sommaren har Observers innehav i Jupiter Media Metrix avyttrats utan resultatpåverkan. Periodens resultat efter skatt uppgick till 18,8 Mkr (22,1). Vinsten per aktie efter skatt samt efter full utspädning, exklusive goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, uppgick till 1,46 kr (1,21). Den lägre skattekostnaden under andra kvartalet är en följd av det amerikanska förvärvet som också innebär en minskad skattebelastning framöver. Nordamerika Bacon´s i USA konsoliderades fr o m december 2001 och har utvecklats planenligt. Bolaget bedriver verksamhet inom såväl Media Intelligence som Communication Tools och har en ledande marknadsposition i USA. De under hösten 2001 förvärvade företagen i Kanada har fusionerats, verksamheten bedrivs nu i ett företag och utvecklas enligt plan. Arbetet med att samordna kunderbjudanden i USA och Kanada samt introducera hela Observers tjänsteutbud i Nordamerika löper väl. Tillväxt- och resultatmål Observers långsiktiga finansiella mål ligger fast. Målet är att uppnå en årlig organisk tillväxt om lägst 10 15 procent. Därutöver kommer expansion via förvärv. Koncernen skall uppnå en långsiktig rörelsemarginal, före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, på 22 procent. Förvärv av företag med låg marginal samt speciella satsningar kan dock tillfälligt medföra lägre rörelsemarginal. Optionsprogram I februari 2001 beslutades om införandet av ett så kallat stock option program. I flera länder uppkommer sociala kostnader på den värdeökning som uppstår när en option utnyttjas. Avsättningar för sociala kostnader på beräknad förmån belastar resultatet löpande. Inga avsättningar har gjorts under perioden. Finansiell ställning Utöver hög organisk tillväxt bygger Observers tillväxtstrategi på förvärv av bolag på nya geografiska marknader. Förvärv av bolag med starka marknadspositioner leder till betydande goodwill. Den totala goodwillposten i balansräkningen uppgår till 2 666,0 Mkr. Sedan 31 december 2001 har goodwillposten minskat med 385,2 Mkr varav 305,1 Mkr består av valutakurseffekter. Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 1 929,5 Mkr (1 645,1) vilket motsvarar 28,62 kr per aktie (29,64). Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 49 procent (20) vilket innebär en förbättring sedan årsskiftet med 45 procentenheter. I juni stärktes bolagets långsiktiga finansiering genom ett avtal om en kreditram på 175 miljoner US dollar. Avtalet har en löptid om fem år och förstärker ytterligare den finansiella basen för fortsatt expansion. Nyemission I syfte att höja Observers finansiella beredskap för fortsatt expansion, genomfördes en nyemission med företräde för nuvarande aktieägare i april innevarande år. Emissionen tillförde bolaget cirka 400 miljoner kronor. Efter nyemission, konvertering av konvertibellån och utnyttjande av teckningsoptioner uppgick antalet aktier den 30 juni till 67 427 998. Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Utsikter Den långsiktiga utvecklingspotentialen för Observers tjänster är god. Bedömningen är att Observer fortsätter att växa snabbare än den underliggande marknaden och bibehåller en långsiktig organisk tillväxt om 10 15 procent per år. Arbetet med att därutöver expandera verksamheten genom förvärv fortsätter. Kostnadsbasen har reducerats samtidigt som kunderbjudandet utökats med ett antal nya tjänster. Etableringen i Nordamerika skapar förutsättningar för attraktiva erbjudanden till multinationella kunder. Bedömningen är att marknadsförutsättningarna förbättras i slutet av 2002 med en förbättrad organisk tillväxt som följd. Ambitionen är att så snart som möjligt åter nå en rörelsemarginal, före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, på 22 procent. Stockholm den 15 augusti 2002 Robert Lundberg Verkställande direktör och koncernchef Observer AB Observers verksamhet bedrivs i två divisioner. Divisionen Media Intelligence bedriver verksamhet inom Business och Communication Intelligence och erbjuder omvärldsbevakning och kommunikationsutvärdering. För närvarande bedrivs verksamhet i USA, Storbritannien, Sverige, Kanada, Tyskland, Norge, Finland, Danmark, Portugal, Irland, Estland, Lettland och Litauen. En särskild marknadsenhet för att bearbeta multinationella kunder har etablerats i London. Divisionen Communication Tools erbjuder kommunikationsverktyg för kunder främst inom IR och PR. Divisionen bygger databaser med uppgifter kring strategiskt viktiga målgrupper inom medier och finansvärld. Kunderna erbjuds också verktyg och kanaler för distribution och publicering av affärsinformation samt utvärdering av kommunikationsaktiviteterna. Verksamheten bedrivs i USA, Storbritannien, Sverige, Kanada, Finland, Tyskland och Norge. Observer AB är noterat på O-listan, Attract 40 vid Stockholmsbörsen och har cirka 28 000 aktieägare. Kommande rapporttillfällen 2002: 2002-10-29 Delårsrapport januari - september 2002. 2002-10-30 För ytterligare information, kontakta: Per Blixt, informationschef, telefon: 070 - 549 28 08, e-post: per.blixt@observergroup.com Jan-Erik Jansson, ansvarig för förvärv, telefon: 08 - 507 410 14/070 -511 91 53, e-post: jan-erik.jansson@observergroup.com Robert Lundberg, Verkställande direktör och koncernchef, telefon: 08 -507 410 10, e-post: robert.lundberg@observergroup.com Anders Lundmark, ekonomidirektör, telefon: 08 507 417 23/070 - 333 2977, e-post: anders.lundmark@observergroup.com [REMOVED GRAPHICS] För vidare kommentarer kring delårsrapporten arrangeras en telefonkonferens med Observer ABs ledning den 15 augusti kl. 15.30. För att deltaga i konferensen: Ring: +44 (0) 20 8781 0562. Uppge kod: Observer ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00930/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00930/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar