Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

Delårsrapport januari - september 2002 Fortsatt förbättrad rörelsemarginal. Verksamheten i USA visar positiv organisk tillväxt. · Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 272,3 Mkr (954,8), en ökning med 33,3 procent. Den organiska tillväxten, i lokal valuta, uppgick till -2 procent (9). · Rörelseresultatet, före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, ökade till 234,3 Mkr (160,6). För jämförbara enheter ökade resultatet med 8 procent. Rörelsemarginalen förbättrades till 18,4 procent (16,8). · Samtliga regioner förbättrade sina resultat jämfört med tredje kvartalet 2001 och kvartalets rörelsemarginal ökade till 17,6 procent jämfört med 16,2 procent motsvarande period föregående år. · Vinsten per aktie efter skatt samt efter full utspädning, exklusive goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, uppgick till 2,22 kr (1,68). · Kassaflödet från verksamheten stärktes ytterligare till 165,5 Mkr (16,2). · Integrationen av det amerikanska förvärvet Bacon's löper planenligt och bolaget uppvisar en positiv organisk tillväxt under tredje kvartalet. Kommentar av Observers verkställande direktör Robert Lundberg Marknaden i flera länder förefaller ha stabiliserats. Om detta innebär en allmän förbättring beror på konjunkturutvecklingen och är därför svårbedömt. Den positiva resultatutvecklingen är en följd av vår kostnadskontroll och fokuseringen på rörelsemarginalen fortsätter fram till dess att vi sett tydliga bevis på en förbättrad konjunktur. Marknad Ett antal underliggande trender talar för goda långsiktiga förutsättningar för Observers tjänster. Globaliseringen, växande informationsflöden och en snabb teknikutveckling ger företag och organisationer allt större anledning att bevaka såväl bransch- som samhällsutvecklingen. Samtidigt växer behoven av att ytterligare utveckla kommunikationen inom Public Relations (PR) och Investor Relations (IR) samt nödvändigheten av att utvärdera kommunikationsinsatserna. Media Intelligence Den svaga konjunkturen har präglat marknaden under 2002. Flödet av relevanta affärsnyheter har varit svagt och mediernas omfattning är mindre till följd av en pressad annonskonjunktur. Den ekonomiska utvecklingen har medfört lägre kundaktivitet inom PR och IR. Observers tjänster inom Media Intelligence fortsätter dock att stå emot nedgången bättre än till exempel marknaden för PR-tjänster i allmänhet. Medan ledande globala PR-företag haft en negativ tillväxt på omkring 10 procent under 2002 visar Observer en betydligt bättre utveckling. Ett brett tjänsteutbud, internationell närvaro och möjlighet att utnyttja skalfördelar fortsätter att vara avgörande faktorer för upprätthållandet av en stark marknadsposition och god lönsamhet. Marknaden för analystjänster, är fortsatt god. Communication Tools Även för tjänsterna inom Communication Tools påverkas tillväxten negativt av den svaga konjunkturen vilket medfört lägre aktivitetsnivå hos kunderna inom IR och PR. Som en följd av den minskade aktiviteten har antalet uppdrag inom området Publish (distribution) varit lägre. Inom området Select (databaser) baseras intäkterna på årsprenumerationer och är stabil även under rådande marknadsförhållande. Försäljningen inom Select på viktiga marknader som USA och Storbritannien löper för närvarande väl. Med förvärvet av amerikanska Bacon´s, i slutet av 2001, har Observers verksamhet inom området Select (databaser) vuxit vilket medför en större säsongsvariation i koncernens intäkter. Försäljningen i USA är i högre grad koncentrerad till första och fjärde kvartalen. Intäkter Rörelsens intäkter uppgick till 1 272,3 Mkr (954,8), en ökning med 33,3 procent. Av intäkterna svarar Media Intelligence för 975,1 Mkr (763,1) och Communication Tools för 313,3 Mkr (203,6). Den organiska tillväxten, i lokal valuta, är stabil på samma nivå som tidigare under året. För såväl tredje kvartalet som perioden januari- september uppgick den till -2 procent. Den organiska tillväxten i de nordiska länderna uppgick till -5 procent, medan övriga Europa sammantaget nådde +1 procent. Vid en jämförelse med tredje kvartalet föregående år (pro forma) visar amerikanska Bacon's positiv organisk tillväxt för perioden juli- september 2002. Företaget konsoliderades fr o m december 2001. I de nordiska länderna uppgår andelen förädlade tjänster inom Media Intelligence till 38 procent (38) av intäkterna, medan den i Storbritannien och Tyskland uppgår till 8 procent (5). Resultat Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till 234,3 Mkr (160,6). Rörelseresultatet har under perioden belastats med 8,1 Mkr avseende integrationskostnader i USA. Rörelsemarginalen ökade till 18,4 procent (16,8). Divisionen Media Intelligence nådde en rörelsemarginal om 18,2 procent (15,4) och Communication Tools 26,0 procent (24,8). Som en följd av kostnadskontrollen upprätthålls goda marginaler även under det säsongsmässigt svaga tredje kvartalet. I samtliga regioner förbättras marginalerna jämfört med motsvarande period förra året. Tredje kvartalets rörelsemarginal uppgick till 17,6 procent jämfört med 16,2 procent föregående år. Finansnettot uppgick till -52,8 kr (-25,2). I finansnettot ingår ett räntenetto om -58,0 Mkr; valutakurseffekter om +5,9 Mkr samt övriga poster om -0,7 Mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till 19,4 Mkr (21,9). Vinsten per aktie efter skatt samt efter full utspädning, exklusive goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, uppgick till 2,22 kr (1,68). Den lägre skattekostnaden under andra och tredje kvartalen är en följd av det amerikanska förvärvet som också ger en minskad skattebelastning framöver. Resultatet belastas inte av några avsättningar för sociala kostnader på någon eventuell förmån av värdeökning på personaloptioner (stock options). Tillväxt- och resultatmål Observers långsiktiga finansiella mål ligger fast. Målet är att uppnå en årlig organisk tillväxt om lägst 10 15 procent. Därutöver kommer expansion via förvärv. Koncernen skall uppnå en långsiktig rörelsemarginal, före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, på 22 procent. Förvärv av företag med låg marginal samt speciella satsningar kan dock tillfälligt medföra lägre rörelsemarginal. Finansiell ställning Utöver hög organisk tillväxt bygger Observers tillväxtstrategi på förvärv av bolag på nya geografiska marknader. Förvärv av bolag med starka marknadspositioner leder till betydande goodwill. Den totala goodwillposten i balansräkningen uppgår till 2 707,1 Mkr. Sedan 31 december 2001 har goodwillposten minskat med 344,1 Mkr varav 250,8 Mkr utgörs av valutakurseffekter. Kassaflödet från verksamheten förbättrades till 165,5 Mkr (16,2). Koncernens finansiella ställning är stark och de likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 400 Mkr. För att öka flexibiliteten i företagets kapitalstruktur överväger styrelsen att, vid nästa bolagsstämma, komplettera Observers utdelningspolicy med förslag om återköp av egna aktier. Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 1 981,2 Mkr (1 700,9) vilket motsvarar 29,15 kr per aktie (30,64). Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 47 procent (37). I juni stärktes bolagets långsiktiga finansiering genom ett avtal om en total kreditram på 175 miljoner US dollar. Avtalet har en löptid om fem år och förstärker ytterligare den finansiella basen. Efter nyemission av 11 194 276 nya aktier i april, konvertering av konvertibellån och utnyttjande av teckningsoptioner uppgick antalet aktier den 30 september till 67 957 325. Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Förvärv/avyttringar I augusti förvärvades amerikanska Media Pulse med verksamhet inom TV- bevakning. Företaget är medlem i ett nätverk av cirka 30 företag med verksamhet över hela USA. Bolaget som omsätter cirka 2 miljoner US dollar integreras i Bacon's. Observers innehav i Jupiter Media Metrix har under perioden avyttrats utan resultatpåverkan. Utsikter Den långsiktiga utvecklingspotentialen för Observers tjänster är god. Bedömningen är att Observer fortsätter att växa snabbare än den underliggande marknaden och bibehåller en långsiktig organisk tillväxt om 10 15 procent per år. Arbetet med att därutöver expandera verksamheten genom förvärv fortsätter. Kostnadsbasen har reducerats samtidigt som kunderbjudandet utökats med ett antal nya tjänster. Etableringen i Nordamerika skapar förutsättningar för attraktiva erbjudanden till multinationella kunder. Marknaden i flera länder förefaller ha stabiliserats. Om detta också betyder att vi får se en allmän förbättring beror på konjunkturutvecklingen vilken för närvarande är svår att bedöma. Ambitionen är att så snart som möjligt åter nå en rörelsemarginal, före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, på 22 procent. Stockholm 29 oktober 2002 Robert Lundberg Verkställande direktör och koncernchef Observer AB Observers verksamhet bedrivs i två divisioner. Divisionen Media Intelligence bedriver verksamhet inom Business och Communication Intelligence och erbjuder omvärldsbevakning och kommunikationsutvärdering. För närvarande bedrivs verksamhet i USA, Storbritannien, Sverige, Kanada, Tyskland, Norge, Finland, Danmark, Portugal, Irland, Estland, Lettland och Litauen. En särskild marknadsenhet för att bearbeta multinationella kunder har etablerats i London. Divisionen Communication Tools erbjuder kommunikationsverktyg för kunder främst inom IR och PR. Divisionen bygger databaser med uppgifter kring strategiskt viktiga målgrupper inom medier och finansvärld. Kunderna erbjuds också verktyg och kanaler för distribution och publicering av affärsinformation samt utvärdering av kommunikationsaktiviteterna. Verksamheten bedrivs i USA, Storbritannien, Sverige, Kanada, Finland, Tyskland och Norge. För definitioner se: Årsredovisning 2001 Kommande rapporttillfällen 2003: 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 2003-05-06 Delårsrapport januari - mars 2003 2003-08-05 Delårsrapport januari - juni 2003 2003-10-30 Delårsrapport januari - september 2003 För ytterligare information, kontakta: Per Blixt, informationschef, telefon:070-549 28 08, e-post: per.blixt@observergroup.com Anders Lundmark, ekonomidirektör, telefon:070-333 29 77, e-post: anders.lundmark@observergroup.com Jan-Erik Jansson, ansvarig för förvärv, telefon:08-507 410 14/070 -511 91 53, e-post: jan-erik.jansson@observergroup.com Robert Lundberg, Verkställande direktör och koncernchef, telefon:08 -507 410 10, e-post: robert.lundberg@observergroup.com [REMOVED GRAPHICS] För vidare kommentar kring delårsrapporten arrangeras en telefonkonferens med Observer ABs ledning den 29 oktober 13.00. För att deltaga i konferensen: Ring +44 (0) 20 8240 8244, uppge kod: Observer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021029BIT00090/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021029BIT00090/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar