Observer AB (publ) Delårsrapport januari – september 2003

Positiv tillväxt i Nordamerika under tredje kvartalet. Den organiska till-växten förbättrades något även i Norden och Tyskland.

• Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 144,2 Mkr (1 272,3). Valutakurseffekter vid omräkning till svenska kronor påverkade intäkterna negativt med 83,3 Mkr jäm-fört med motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten i lokal valuta uppgick till –4 procent. Den organiska tillväxten har successivt förbättrats och upp-gick under tredje kvartalet till –3 procent.

• Rörelseresultatet, före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, uppgick till 166,6 Mkr (234,3). Omräkningseffekter har påverkat resultatet negativt med 16,1 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 14,6 procent (18,4). Rörelsemarginalen uppgick under tredje kvartalet till 15 procent.

• Periodens resultat efter skatt uppgick till –31,2 Mkr (19,4). Vinsten per aktie efter ut-spädning, exklusive goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, uppgick till 1,53 kr (2,21).

• Kassaflödet är fortsatt starkt. Det operativa kassaflödet uppgick till 176,5 Mkr (234,8).

• Verksamheten i Nordamerika visade positiv tillväxt under tredje kvartalet. Tillväxten i Norden förbättrades något men är fortsatt negativ. Även i Tyskland förbättrades till-växten medan övergången till digitaliserad mediabevakning, under en period stör produktionen i Storbritannien.

Om oss

Cision Ltd. är en globalt ledande leverantör av software och tjänster inom förtjänad kommunikation för verksamma inom PR- och marknadskommunikation samt IR. Cisions® mjukvara möjliggör för användare att identifiera och interagera med opinionsbildare, skapa och distribuera meningsfulla berättelser och mäta vilken affärspåverkan det har. Cision har över 4,800 anställda med kontor i 24 länder i Amerika, EMEA och APAC.

Prenumerera

Dokument & länkar