Observer AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2004

Observer AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2004 Stark utveckling i Nordamerika och fortsatt tuff marknad i Norden · Koncernens rörelseintäkter uppgick till 811,4 Mkr (781,6). Valutakurseffekter vid omräkning till svenska kronor påverkade intäkterna negativt med 22,4 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten i lokal valuta uppgick till -1 procent. För motsvarande period 2003 uppgick den organiska till-växten till -5 procent. · Rörelseresultatet, före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, EBITA, uppgick till 100,3 Mkr (112,1). Valutakurseffekter har påverkat resultatet negativt med 4,5 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelsemar-ginalen uppgick till 12,4 procent (14,3). · Resultatet per aktie efter utspädning, exklusive goodwillavskrivningar och jämfö-relsestörande poster, uppgick till 0,85 kr (1,08). Resultatet efter finansnetto upp-gick till -3,6 Mkr (-10,6) och resultat efter skatt uppgick till -21,9 Mkr (-25,5). · Det operativa kassaflödet uppgick till 115,5 Mkr (137,3). · I april förvärvades en radio- och TV-bevakningsverksamhet i Kalifornien. Med för-värvet fortsätter Observer expansionen i USA och bevakar nu samtliga större radio- och TV-marknaderna med New York, Chicago och Los Angeles som de viktigaste. Kommentar av Observers verkställande direktör Robert Lundberg: "Det andra kvartalet är normalt vårt svagaste. Som väntat är marknaden i Norden fortsatt tuff medan tillväxten och rörelsemarginalen i Nordamerika fortsätter att vara stark. I Övriga Europa var tillväxten positiv medan marginalen tyngs av högre kostnader under övergången till ny digital teknik i Storbritannien. Den digitala tekniken är nu implementerad och gör det möjligt att introducera ett antal nya tjänster under andra halvåret. På grund av teknikskiftet räknar vi dock med att kostnaderna i den brittis-ka verksamheten kommer att vara högre än normalt även under tredje kvartalet. Trots vissa positiva signaler i den nordiska marknaden är bedömningen att det kan dröja ytterligare en tid innan vi ser en tydlig förbättring. Den nya ledningen i Nor-den och Sverige har fokus på ökade säljaktiviteter och nya kunderbjudanden." För ytterligare information, kontakta: Anders Lundmark, ekonomidirektör, telefon: 070 - 333 29 77, 08 - 507 417 23 e-post: anders.lundmark@observergroup.com Per Blixt, informationschef, telefon: 070 - 549 28 08, 08-507 410 12 e-post: per.blixt@observergroup.com Robert Lundberg, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 08 -507 410 10, e-post: robert.lundberg@observergroup.com Observer AB är noterat på O-listan, Attract 40 vid Stockholmsbörsen och har cirka 25 000 aktieägare. Observer arbetar inom Business och Communication Intelligence och erbjuder omvärldsbevakning och kommunikationsutvärdering. Kunder, främst inom IR och PR, erbjuds också verktyg och kanaler för distribution och publicering av affärsinformation. Observer har cirka 2 400 anställda och omsatte drygt 1,5 miljarder kronor 2003. Bolaget bedriver verksamhet i USA, Storbritannien, Sverige, Kanada, Tyskland, Norge, Finland, Danmark, Portugal, Irland, Estland, Lettland och Litauen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/05/20040805BIT20150/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Cision Ltd. är en globalt ledande leverantör av software och tjänster inom förtjänad kommunikation för verksamma inom PR- och marknadskommunikation samt IR. Cisions® mjukvara möjliggör för användare att identifiera och interagera med opinionsbildare, skapa och distribuera meningsfulla berättelser och mäta vilken affärspåverkan det har. Cision har över 4,800 anställda med kontor i 24 länder i Amerika, EMEA och APAC.

Prenumerera

Dokument & länkar