Observer AB Preliminär bokslutskommuniké 2002

Report this content

Observer AB (publ) Preliminär bokslutskommuniké januari - december 2002 Förbättrad rörelsemarginal och fortsatt starka kassaflöden. Investeringar i ny teknik och nya besparingar skall säkerställa gott resultat i en fortsatt lågkonjunktur. * Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 699,0 Mkr (1 358,7) en ökning med 25 procent. Valutakurseffekter påverkade intäkterna negativt med 36,3 Mkr. Den organiska tillväxten i lokal valuta uppgick till -3 procent. * Rörelseresultatet, före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, uppgick till 310,6 Mkr (231,2), varav valutaeffekter påverkat resultatet negativt med 8,4 Mkr. Rörelsemarginalen för helåret ökade till 18,3 procent (17,0). I fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till 76,3 Mkr, varav valutaeffekter påverkade resultatet negativt med 4,6 Mkr. Rörelsemarginalen fjärde kvartalet uppgick till 17,9 procent (17,5). * Vinsten per aktie efter utspädning, exklusive goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, uppgick till 2,89 kr (2,47). * Kassaflödet är fortsatt starkt. Det operativa kassaflödet är det starkaste någonsin och uppgick till 324,5 Mkr (130,6) för helåret och 89,6 Mkr (42,4) för det fjärde kvartalet. * Nyinvesteringen i ett system för digitalisering av tryckta medier, genom scanning, har påbörjats. Investeringen medger effektivare hantering och ger möjlighet att utveckla ett antal nya tjänster till låg kostnad. Kostnaden för omställningen uppgår till cirka 10 Mkr vilket kommer att belasta resultatet första kvartalet 2003. * Som en följd av den fortsatt svaga konjunkturen genomförs ett nytt kostnadsreduceringsprogram som skall sänka kostnadsbasen med 45 Mkr. Engångskostnaden för åtgärdsprogrammet beräknas uppgå till 17 Mkr och kommer att belasta resultatet första kvartalet 2003. För ytterligare information, kontakta: Anders Lundmark, ekonomidirektör, telefon: 070 - 333 29 77, 08 - 507 417 23 e-post: anders.lundmark@observergroup.com Per Blixt, informationschef, telefon: 070 - 549 28 08, 08 - 507 410 12 e-post: per.blixt@observergroup.com Robert Lundberg, Verkställande direktör och koncernchef, telefon: 08 - 507 410 10, e-post: robert.lundberg@observergroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030131BIT00130/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030131BIT00130/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar