Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 * För räkenskapsåret 2000 mer än fördubblade kärnverksamheten CityMail International sin omsättning och redovisade en fakturering på 63,3 MSEK (26,6). Rörelseresultatet i denna del av verksamheten uppgick till 5,2 MSEK (3,5). * Kvartal 4 år 2000 ökade CityMail Internationals omsättning till 22,9 MSEK (8,5). Ökningen jämfört med tredje kvartalet var 34 procent. * Helårsresultatet för CityMail Group, som inkluderar 6 månaders drift av det avyttrade affärsområdet CityMail Sweden samt jämförelsestörande poster, uppgick till - 51,2 MSEK (- 53,6) efter att innehavet i Real Lo- gistics Sweden nedskrivits med 96,0 MSEK. * CityMail Groups resultat för fjärde kvartalet exklusive jämförelse- störande poster uppgick till 0,7 MSEK (- 29,8). CityMail Group AB´s struktur CityMail Group har under år 2000 genomgått en grundläggande omstrukture- ring. CityMail Groups tidigare kärnverksamhet CityMail Sweden, den svenska utdelningsverksamheten, har sålts till ett nytt bolag, CityMail Sweden AB. Detta bolag ägs till 67 procent av Royal Mail och 33 procent av CityMail Group. Därmed har den finansiella risken i CityMail Group också väsentligt reducerats. Royal Mail har på sikt rätt att köpa CityMail Groups återstående 33 pro- cent. Skulle detta ske under 2004 är lägsta köpeskilling 175 MSEK. CityMail International, som startades 1998, är nu CityMail Groups kärn- verksamhet. Andra aktiviteter inom marknaden för interaktiva adresstjäns- ter och logistik kompletterar kärnverksamheten. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00980/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00980/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar