Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 * För räkenskapsåret 2000 mer än fördubblade kärnverksamheten CityMail International sin omsättning och redovisade en fakturering på 63,3 MSEK (26,6). Rörelseresultatet i denna del av verksamheten uppgick till 5,2 MSEK (3,5). * Kvartal 4 år 2000 ökade CityMail Internationals omsättning till 22,9 MSEK (8,5). Ökningen jämfört med tredje kvartalet var 34 procent. * Helårsresultatet för CityMail Group, som inkluderar 6 månaders drift av det avyttrade affärsområdet CityMail Sweden samt jämförelsestörande poster, uppgick till - 51,2 MSEK (- 53,6) efter att innehavet i Real Lo- gistics Sweden nedskrivits med 96,0 MSEK. * CityMail Groups resultat för fjärde kvartalet exklusive jämförelse- störande poster uppgick till 0,7 MSEK (- 29,8). CityMail Group AB´s struktur CityMail Group har under år 2000 genomgått en grundläggande omstrukture- ring. CityMail Groups tidigare kärnverksamhet CityMail Sweden, den svenska utdelningsverksamheten, har sålts till ett nytt bolag, CityMail Sweden AB. Detta bolag ägs till 67 procent av Royal Mail och 33 procent av CityMail Group. Därmed har den finansiella risken i CityMail Group också väsentligt reducerats. Royal Mail har på sikt rätt att köpa CityMail Groups återstående 33 pro- cent. Skulle detta ske under 2004 är lägsta köpeskilling 175 MSEK. CityMail International, som startades 1998, är nu CityMail Groups kärn- verksamhet. Andra aktiviteter inom marknaden för interaktiva adresstjäns- ter och logistik kompletterar kärnverksamheten. Kärnverksamheten - CityMail International Intäkter för CityMail International: CityMail International fortsätter sin snabba tillväxt. Omsättningen för fjärde kvartalet 2000 blev 22,9 MSEK (8,5) en ökning med 169 procent jämfört med motsvarande period förgående år. Omsättningen för fjärde kvartalet 2000 var 34 procent högre än det tredje kvartalet. Helårsomsättningen mer än dubblerades och blev 63,3 MSEK (26,6). Cross border mail utgör för närvarande c:a 2/3 av CityMail Internationals intäkter. Implementeringen av den order på c:a 100 MSEK som affärsområdet erhöll i februari månad 2000 fortsätter och ytterligare länder har kopplats in under perioden. Under fjärde kvartalet 2000 har tester utförts med distribution av inbound 1 priority mail från Royal Mail och testet har utfallit väl. Tidigare har 2 CityMail International endast hanterat inbound economy mail men på grund av nya sorteringsrutiner kan nu även priority mail tas in. Priority mail utgör 70-80 procent av den totala marknaden för inbound mail varför City- Mail International nu kan bearbeta en avsevärt större marknadspotential. CityMail International påbörjar nu förhandlingar med andra postverk. Rörelsekostnader för CityMail International: Kostnaderna för CityMail in- ternational ökar i stort sett linjärt med intäkterna, eftersom utdelningen i varje land köps direkt från Royal Mail och för inbound mail från CityMa- il Sweden. Under året uppgick kostnaderna till 58,1 MSEK och rörelsemargi- nalen till 8,2 procent. Rörelsemarginalen för det fjärde kvartalet var 8,7 1 Priority mail, utländsk post som skall levereras inom tre dagar. 2 Economy mail, utländsk post som skall levereras inom fem dagar. procent. Testet som genomfördes med inbound priority mail har medfört ex- tra kostnader för det fjärde kvartalet. Förväntad utveckling Ett Letter Of Intent har tecknats med TNT International Mail om ett stra- tegiskt samarbete. För CityMail Internationals cross border verksamhet, som för närvarande använder sig av Royal Mails distributionsnät, kommer ett samarbete innebära att affärsområdet även får möjlighet att distribue- ra via TNT International Mail. Inom området för inbound mail avser parter- na att etablera CityMail Internationals inbound tjänst i TNT´s globala sälj- och distributionsnätverk. CityMail International väntas få en fortsatt mycket stark volymtillväxt inom både cross border och inbound mail och har som målsättning att om 3-4 år omsätta 400-500 MSEK. Orderstorleken uppgår idag till mer än 150 MSEK. Målsättningen är att CityMail International ska ha en rörelsemarginal som inte understiger 10 procent. Delägda bolag och projekt CityMail Sweden AB Bolaget är verksamt inom distribution av försorterad datoradresserad post inom Sverige och ägs till 33 procent av CityMail Group och till 67 procent av Royal Mail ( British Post Office). Expansionen i Malmö och Göteborgsområdet genomfördes med distributions- start den 4 december 2000. Bolaget har nyrekryterat 200 personer och efter utbyggnaden i de nya områdena når CityMail Sweden närmare 40 procent av landets hushåll och företag. CityMail Sweden har därmed uppnått den kri- tiska geografiska täckningen som krävs för att attrahera lokala och regio- nala kunder. Bolaget har fått ett stort intresse från såväl lokala som rikstäckande kunder till följd av den geografiska expansionen. I likhet med andra servicenäringar har personalomsättningen påverkats av den mycket höga sysselsättningsnivån som råder i Storstockholmsområdet. CityMail Sweden kommer också att kunna få en avsevärd volymökning genom CityMail Internationals satsningar på inbound mail. CityMail International beräknas bli CityMail Swedens enskilt största kund under året. CityMail Swedens nuvarande marknadsandel för datoradresserad post i Sveri- ge uppgår till c:a 10 procent. Bolagets målsättning är att fördubbla denna inom en femårsperiod. Det motsvarar en omsättning på 700-800 MSEK. CityMa- il Sweden eftersträvar en marginal överstigande 10 procent och räknar med att kunna visa vinst inom ett år. Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 89,7 MSEK (85,0). Trots att utdelningsverksamheten i Göteborg och Malmö ej var i drift från slutet av maj fram till slutet av augusti 2000 uppgick omsättningen för helåret 2000 till 316,8 MSEK (330,0) vilket endast är 4 procent lägre än föregåen- de år. Svensk Adressändring AB CityMail Group äger 15 procent av Svensk Adressändring och resterande del ägs av svenska Posten. Bolaget tar emot och kvalitetssäkrar adressändringar, eftersändning av post samt lagring av post. Svensk Adressändrings omsättning 2000 uppgick till 151,3 MSEK. Vinstmargi- nalen efter skatt uppgick till c:a 8 procent. AddressPoint AB CityMail Group äger 40 procent av AddressPoint och resterande del ägs av svenska Posten. Bolaget kommer att leverera en tjänst där företag och pri- vatpersoner enkelt, vid ett och samma tillfälle, skall kunna meddela sin nya adress till företag och organisationer som de har relationer med. Bo- laget bildades i slutet av april månad 2000 och är fortfarande under upp- byggnad. Arbetet med att rekvirera kunder pågår och bolaget planerar att lansera sina tjänster i mars / april månad. Bolaget har haft uppstartningskostnader men inga intäkter. Projekt flytta.nu Projektet flytta.nu drevs under året av CityMail Group och svenska Posten. Webbplatsen avser att rikta sig till privatpersoner som skall flytta eller har flyttat. Förhandlingar sker för närvarande med potentiella samarbets- partners och närmare information kommer att presenteras i samband med att en ny ägarkonstellation är klar. Real Logistics Sweden AB Real Logistics har specialiserat sig på att erbjuda e-handelsföretag samt andra distanshandelsföretag distributions- och logistiklösningar. CityMail Group är temporärt ägare till 100 procent av bolaget. Det är inte CityMa- ils Groups avsikt att i egen regi driva bolaget utan förhandlingar pågår med potentiella ägarparter. Volymen för e-handeln har i det korta perspektivet utvecklats långsammare än vad de flesta prognoser pekat på. CityMail gjorde inför 1999 års bok- slut en uppskrivning på 76,4 MSEK som grundade sig på en värdering från två oberoende investment banker. Genom den väsentligt långsammare mark- nadsutvecklingen har förutsättningen för en värdering kraftfullt föränd- rats. Styrelsen har därför beslutat att inte göra någon ny värdering av bolaget utan nedskriver tillsvidare hela bolagets nuvarande bokförda vär- de. CityMail Groups resultat har därför belastats med en jämförelsestöran- de post på -96.0 MSEK. Real Logistics ser dock ett växande intresse för bolagets tjänster. Bola- get har nyligen genomfört en kundundersökning i form av en webbenkät, 2500 e-handelskonsumenter svarade och den entydiga bilden var att kunderna an- såg att en hög servicenivå var viktigare än ett lågt pris för att ett köp skall genomföras i en e-handelsbutik. Real Logistics erbjudande består bland annat av en leveransservice där konsumenten kan bestämma när och var han vill ha produkten levererad inom ett tidsintervall på två timmar. Real Logistics omsättning för året 2000 uppgick till 6,4 MSEK. Bolagets omsättning har de senaste månaderna visat en tillväxt på cirka 10 procent per månad. Resultatet för 2000 uppgick till - 19,1 MSEK. Ett omfattande program för intäktshöjningar och kostnadsbesparingar har genomförts. På månadsbasis har overheadkostnaderna minskat med c:a 20 pro- cent. Resultat CityMail Group Som framgår ovan består det börsnoterade CityMail Group AB numera av rö- relsen CityMail International samt aktieinnehaven i CityMail Sweden AB, Svensk Adressänding AB, AddressPoint AB, Real Logistics Sweden AB samt projekt flytta.nu. Vare sig de delägda bolagen eller det temporärt helägda Real Logistics Sweden AB konsolideras. I CityMail Group tillkommer kostnader för ledning och affärsutveckling som inte belastar CityMail International. Under fjärde kvartalet uppgick dessa kostnader till 2,9 MSEK bl a på grund av externa kostnader i samband med omställningen av CityMail Groups framtida strategi och inriktning. Resul- tatet för det fjärde kvartalet efter finansiella poster blev 0,7 MSEK. CityMail Groups resultat år 2000 uppgick till -51,2 MSEK jämfört med -53,6 MSEK för motsvarande period föregående år. Resultatet för 2000 inkluderar drift av det avyttrade affärsområdet CityMail Sweden samt jämförelse- störande poster om netto -19,1 MSEK främst till följd av försäljningen av distributionsverksamheten av datoradresserad post i Sverige till det med Royal Mail gemensamägda bolaget CityMail Sweden AB samt nedskrivning av aktieinnehavet i bolaget Real Logistics Sweden AB. Finansnettot uppgick till 3,2 MSEK för helåret jämfört med -1,8 MSEK under motsvarande period föregående år. Förbättringen beror främst på erhållen utdelning från Svensk Adressändring om 1,4 MSEK under första kvartalet 2000, kursomräkningseffekter på fordran på Post Office med 2,4 MSEK och ränteintäkter från diskontering på fordran på Post Office med 0,9 MSEK. Resultat per aktie, exklusive utestående teckningsoptioner, uppgick till - 5,30 SEK (-5,85). Efter försäljningen av affärsområdet CityMail Sweden till det nybildade bolaget CityMail Sweden AB har krav på ett betydande belopp framställts gentemot CityMail Group av företagsledningen i CityMail Sweden AB. Styrel- sen för CityMail Group anser att kraven i allt väsentligt är grundlösa. Tillräckliga reserveringar har gjorts i årsresultatet för 2000. Nedan visas en proforma resultaträkning för CityMail Group upprättad som om CityMail Sweden avyttrats per 1/1 2000. Tabell över CityMail Groups fullständiga resultat återfinns på sida 7 i rapporten. Proforma resultaträkning 2000 CityMail Group * Q4 och Helår inkluderar en omsättning på 0,4 respektive 0,5 MSEK för ex- terna tjänster Finansiell ställning Bolagets likvida medel inklusive outnyttjade krediter uppgick den 31 de- cember 2000 till 11,5 MSEK (29,7). Fordringar om 40,1 MSEK (3 MGBP) på Ro- yal Mail i form av promissory notes med förfallodatum 31 december 2001 (2 MGBP) respektive 31 december 2002 (1 MGBP) är redovisade som finansiella kortfristiga tillgångar respektive finansiella anläggningstillgångar. Kassaflödet uppgick under året till -3,1 MSEK (-18,0). Bolaget hade per 31 december inga räntebärande skulder. Soliditeten upp- gick per 31 december 2000 till 72,0 procent jämfört med 40,1 procent vid årets ingång. Under andra kvartalet har en nyemission om 6.827.000 aktier av serie A med rätt till teckning för aktieägarna i CityMail Group AB ge- nomförts. Nyemissionen, som blev fulltecknad, avslutades i juni 2000 och har tillfört bolaget 55,4 MSEK. CityMail Group har sammanlagda förlustavdrag om 239,7 MSEK. Investeringar Investeringarna uppgick under året 2000 till netto 16.0 MSEK efter överlå- telse till CityMail Sweden AB av tillgångar och skulder hänförliga till distributionsverksamheten i Sverige. Under samma period föregående år upp- gick investeringarna till 10,3 MSEK inklusive utrangering av immateriella anläggningstillgångar till följd av förlikningsavtal med svenska Posten. Förvärvet av Svensk Adressändring AB samt årets investeringar i Real Lo- gistics Sweden AB och AddressPoint AB uppgår till sammanlagt 18,1 MSEK. I CityMail Groups balansräkning är innehavet i CityMail Sweden AB bokfört till 33,0 MSEK. Investeringen i Real Logistics Sweden AB har skrivits ned med 96,0 MSEK varefter det bokförda värdet uppgår till 0,0 MSEK. Personal Medelantalet anställda under år 2000 uppgick till 453 (960). Per 30 juni 2000 övergick det stora flertalet anställda till CityMail Sweden AB och därför uppgår antalet anställda per 31 december i CityMail Group till 13 personer. Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information, kontakta: Håkan Ohlsson, vVD 08-556 324 00, 070-752 42 01 hakan.ohlsson@citymail.se www.citymail.se Kommande rapporttillfällen för år 2001 - Bolagsstämma : 24 april - Delårsrapport 3 mån: 24 april - Halvårsrapport: 21 augusti - Delårsrapport 9 mån: 7 november Stockholm den 7 februari 2001 Styrelsen CityMail Group AB CityMail Group AB (publ) Upplagsvägen 10 Box 47058 100 74 Stockholm Finansiell information 1999-2000 Proforma resultaträkning 2000 CityMail Group Resultaträkning 2000 CityMail International Finansiell information 2000 CityMail Group kvartalsvis ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010208BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010208BIT00640/bit0002.pdf

Dokument & länkar