Kallelse till årsstämma i Clas Ohlson AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Clas Ohlson AB (publ) org. nr 556035-8672, kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") lördagen den 12 september 2020. Med hänsyn till den rådande situationen kallas till en årsstämma att hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att aktieägare inte kommer att kunna delta fysiskt i stämmolokalen och att utövande av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Registrering och anmälan

Aktieägare som, genom förhandsröstning, önskar delta i Årsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 september 2020,
 • dels anmäla sitt deltagande till Clas Ohlson AB (publ) genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 11 september 2020.

Vid anmälan ska aktieägare (eller ombud för aktieägare) uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för att genomföra och dokumentera Årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets (eller dotterbolags) ekonomiska situation eller bolagets förhållande till annat koncernbolag (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 § aktiebolagslagen). Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Clas Ohlson AB (publ), Årsstämma, 793 85 Insjön, eller per e-post till agm2020@clasohlson.se, senast den 2 september 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Clas Ohlson, 793 85 Insjön, och på https://about.clasohlson.com , senast den 7 september 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Utöver ovan beskriven lagstadgad frågerätt vet Clas Ohlson att många aktieägare vill ställa frågor om koncernen. Eftersom någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud inte kommer att hållas, kommer det heller inte finnas möjlighet att ställa några frågor vid Årsstämman. Clas Ohlson uppmuntrar därför frågor i förväg med post till Clas Ohlson AB (publ), Årsstämma, 793 85 Insjön, eller per e-post till agm2020@clasohlson.se , senast den 2 september 2020. Styrelsens ordförande och verkställande direktören kommer att adressera frågor från aktieägarna i anföranden som kommer att finnas tillgängliga på Clas Ohlsons hemsida, https://about.clasohlson.com, den 12 september 2020, omkring kl. 11.00. Frågor kommer även att besvaras per skrift på hemsidan om erforderligt.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid Årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Clas Ohlsons hemsida https://about.clasohlson.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till Årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 11 september 2020. Formuläret kan skickas via e-post till GeneralMeetingServices@euroclear.eu eller via post till Clas Ohlson AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Clas Ohlsons hemsida. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om Årsstämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Clas Ohlson på telefon 0247-444 00, måndag-fredag kl. 08:00-17.00.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i Årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 4 september 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 8 september 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Antal aktier och röster

Det totala antalet A-aktier i bolaget är 5 760 000 med ett röstvärde av 10, motsvarande 57 600 000 röster, och det totala antalet B-aktier i bolaget är 59 840 000 med ett röstvärde av 1, motsvarande 59 840 000 röster. Således finns det totalt 65 600 000 aktier och totalt 117 440 000 röster i bolaget. Bolaget innehar 2 254 583 egna B-aktier, vilka inte får företrädas på Årsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid Årsstämman
 2. Val av en eller två justeringsmän
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om Årsstämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2019/20
 7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2019/20
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2019/20
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2019/20
 10. Bestämmande av:
  1. antalet styrelseledamöter som ska väljas av Årsstämman
  2. antalet revisorer samt revisorssuppleanter som ska väljas av Årsstämman
 11. Fastställande av:
  1. arvode åt styrelse samt ersättning för utskottsarbete
  2. arvode åt revisor
 12. Val av styrelseledamöter
  1. Kenneth Bengtsson (omval)
  2. Mathias Haid (omval)
  3. Håkan Lundstedt (omval)
  4. Charlotte Strömberg (omval)
  5. Göran Sundström (omval)
  6. Anne Thorstvedt Sjöberg (omval)
  7. Mengmeng Du (nyval)
  8. Patrik Hofbauer (nyval)
 13. Val av styrelseordförande
  1. Kenneth Bengtsson (omval)
 14. Val av revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
  1. Deloitte AB (omval)
 15. Styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
 16. Ändring av bolagsordningen

Punkt 1, val av ordförande vid Årsstämman

Valberedningen föreslår att Kenneth Bengtsson väljs till ordförande vid Årsstämman.

Punkt 2, val av en eller två justeringsmän

Till personer att justera protokollet föreslås Fredrik Ahlin, som utgör ombud för IF Skadeförsäkring AB, och Erik Durhan, som utgör ombud för Nordea Fonder, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som valberedningen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3, upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Punkt 8, beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2019/2020

Den makroekonomiska utvecklingen och dess påverkan på detaljhandeln till följd av Covid-19 är fortsatt osäker. Styrelsen avser i detta läge att värna Clas Ohlsons solida finansiella ställning och flexibilitet och föreslår därför att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019/20. Styrelsen föreslår att de till förfogande stående vinstmedlen om 341 395 000 kronor disponeras genom att samtliga de till förfogande stående vinstmedlen om 341 395 000 kronor balanseras i ny räkning.

Punkterna 10-14, beslut om antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas av Årsstämman och om arvode åt styrelse och revisorer, ersättning för utskottsarbete samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Bolagets valberedning, som har bildats enligt beslut om nomineringsprocess vid årsstämma den 11 september 2010 och som består av ordförande Jonas Bergh, Erik Durhan, Göran Sundström, Ricard Wennerklint och Kenneth Bengtsson, föreslår följande avseende ärendena 10-14.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara åtta (ärende 10.a) samt att en revisor utan revisorssuppleant utses (ärende 10.b).

Valberedningen föreslår att styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, ska bibehållas oförändrat och utgå med totalt 3 670 000 kronor att fördelas i enlighet med följande: 700 000 kronor per år till styrelseordföranden (700 000) och 340 000 kronor per år till var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget (340 000). Valberedningen föreslår vidare att ersättning till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 160 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (160 000) och 85 000 kronor till övriga (för närvarande två (2)) ledamöter i utskottet (85 000), samt att ersättning till ledamöter i ersättningsutskottet ska utgå med 130 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (130 000) och 65 000 kronor till var och en av de övriga två (2) ledamöterna i utskottet (65 000). Valberedningen stödjer principen om mindre kontinuerliga höjningar av styrelsearvodet. Vid förra årsstämman beslutades att arvodena skulle höjas med cirka sju (7) procent. Valberedningen förespråkar, trots princip om kontinuerliga mindre höjningar, detta år återhållsamhet som en följd av den makroekonomiska utvecklingen och dess påverkan på detaljhandeln till följd av Covid-19 och föreslår därför att arvodena bibehålls oförändrade (ärende 11.a).

I den mån styrelsen beslutar justera antalet ledamöter i utskotten så kommer det att påverka det totala styrelsearvodet. Arvode utbetalas som lön.

Arvode till revisorn under mandatperioden föreslås vidare utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning (ärende 11.b).

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson (ärende 12.a), Mathias Haid (ärende 12.b), Håkan Lundstedt (ärende 12.c), Charlotte Strömberg (ärende 12.d), Göran Sundström (ärende 12.e), Anne Thorstvedt Sjöstedt (ärende 12.f). Margareta Lehmann och Göran Näsholm står inte till förfogande till omval. Till nyval föreslås Mengmeng Du (ärende 12.g) och Patrik Hofbauer (ärende 12.h).

Valberedningen föreslår omval av Kenneth Bengtsson som styrelsens ordförande (ärende 13.a).

Valberedningen föreslår i enlighet med revisionsutskottets rekommendation omval av Deloitte till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2021 (ärende 14.a).

Mengmeng Du, född 1980, har en dataingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och en masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Mengmeng Du har haft ett antal ledande positioner i digitala start-up bolag sedan 2008, inklusive COO på Acast AB, olika chefsroller inom Operations, Marketing och International Growth på Spotify AB, och VP Product Development på Stardoll AB. Hon är en av medgrundarna till GetGeek Inc., ett IT support start-up bolag, och verkar som digital rådgivare genom sin egna firma Mimion AB. Mengmeng Du är styrelseledamot i Finnair, NetOnNet Group och Saminvest AB.

Patrik Hofbauer, född 1968, är DIHM Marknadsekonom från IHM Business School, samt har en Master från IHM Business School och utbildningar vid INSEAD och London Business School. Patrik Hofbauer är VD för Svenska Spel AB, har varit VD för Telenor Sverige AB, Telenor Broadcast & Canal Digital, Clear Channel, NEC Skandinavien och även Försäljningschef på Scandic Hotels AB. Patrik Hofbauer är styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, NHST Media Group och Telenor Broadcast.

Punkt 15, styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att Årsstämman godkänner att de principer som redogörs för i denna punkt ska gälla för ersättning och andra anställningsvillkor för Koncernchef (CEO) och Clas Ohlson ABs koncernledning ("Ledande Befattningshavare").

Riktlinjer för ersättning till Ledande Befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar Koncernchef (CEO) och Clas Ohlson AB:s koncernledning (”Ledande Befattningshavare”). Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för Ledande Befattningshavare på Clas Ohlson har fastställts, med det övergripande målet att främja Clas Ohlsons affärsstrategi, bolagets finansiella mål samt tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Clas Ohlson har för avsikt att erbjuda ersättningsnivåer som attraherar, behåller och motiverar nyckelpersoner vars roller är att nå bolagets övergripande mål. Dessa riktlinjer möjliggör att Ledande Befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

För information om Clas Ohlsons affärsstrategi se senaste årsredovisning som finns tillgänglig på https://about.clasohlson.com.

Total Ersättning

Total ersättning ska utgå från befattning och vara attraktiv och konkurrenskraftig i anställningslandet.

Bolaget anser att en balanserad ersättningsstruktur ger Ledande Befattningshavare incitament att fokusera på att skapa långsiktigt aktieägarvärde, samtidigt som bolaget vill ha möjligheten att erbjuda kontanta incitament för kortsiktiga prestationer som bidrar till att främja bolagets affärsstrategi och bolagets långsiktiga intressen. Den totala ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av:

 • fast årlig grundlön
 • årlig rörlig prestationsbaserad kontant ersättning baserad på årliga prestationsmål
 • pensions- och hälsoförmåner
 • övriga förmåner sedvanliga i anställningslandet

Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Clas Ohlson strävar efter att erbjuda en konkurrenskraftig och marknadsmässig total ersättning med tyngdpunkt på "betalning efter prestation". Målet är att den fasta årliga grundlönen ska vara på, eller kring den konkurrerande marknadens median. Om Clas Ohlson når eller överträffar fastställda prestationsmål, mätbara under en period om ett år, får den totala ersättningen vara på eller kring den konkurrerande marknadens övre kvartil. Detta innebär att den rörliga ersättningen kan utgöra en betydande andel av den totala ersättningen.

Marknaden definieras främst som de bolag som Clas Ohlson konkurrerar med om att attrahera och behålla Ledande Befattningshavare.

Total ersättning till koncernchef beslutas av styrelsen efter rekommendation av ersättningsutskottet. För övriga Ledande Befattningshavare beslutas ersättningen av ersättningsutskottet baserat på förslag från koncernchef inom ramen för vad som beslutats av styrelsen.

Ersättning till styrelseledamöter

Om en styrelseledamot utför arbete för Clas Ohlson, utöver styrelsearbetet, och särskilda skäl härför föreligger, kan konsultarvode och annan ersättning beviljas för sådant arbete efter beslut av styrelsen, förutsatt att sådant arbete bidrar till implementeringen av Clas Ohlsons affärsstrategi och tillvaratagandet av Clas Ohlsons långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Arvode utgår som lön eller mot faktura och ska vara marknadsmässigt. Sådant konsultarvode får för respektive styrelseledamot aldrig överstiga det årliga styrelsearvodet.

Fast årlig grundlön

Den fasta årliga grundlönen ska utgöra basen för den totala ersättningen. Lönenivån ska vara relaterad till relevant konkurrerande marknad och avspegla omfattningen av det ansvar som arbetet innebär.

Justering av den fasta grundlönen ska baseras på den generella lönerörelsen på den konkurrerande marknaden och den Ledande Befattningshavarens prestationsnivå.

Fast grundlön ska ses över årligen för att belöna individuell prestation och säkerställa fortsatt konkurrenskraft.

Rörlig prestationsbaserad ersättning

Rörlig prestationsbaserad ersättning kan utgöra en betydande andel av den totala ersättningen för Ledande Befattningshavare och ska mätas mot uppsatta och förutbestämda måltal. Måltalen ska grundas på finansiella, icke-finansiella eller individanpassade mål och ska stödja långsiktigt aktieägarvärde. Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Kortsiktiga Incitament (Short Term Incentive “STI”)

Kortsiktiga incitament, s.k. STI kan betalas årligen för insatser som uppfyller eller överträffar förutbestämda prestationsnivåer under ett verksamhetsår. Prestationsmål fastställs årligen av styrelsen. Prestationerna ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella och relaterade till affärsplanen. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. Finansiella kriterier ska mätas på gruppnivå och vara kopplade till aktieägarvärde på kort och lång sikt. Total måluppfyllnad ska till minst 25 procent vara beroende av EBIT, till minst 25 procent av försäljningstillväxt, till minst 25 procent av individuella mått och till högst 15 procent av andra för verksamheten relevanta finansiella mått (lagervärde/nivå, kassaflöde, kapitaleffektivitet eller avkastning på eget kapital). Individuella mått kan vara relaterade till bolagets hållbarhetsmål, kundnöjdhet, kvalitet, ledarskap eller företagskultur. Ersättning som utbetalas från STI-programmet kan högst uppgå till 60 procent av den fasta årliga grundlönen. I den mån en prestation inte motsvarar lägsta godtagbara prestationsnivå utgår ingen STI-ersättning.

Utbetalning av ersättning från STI-programmet får vidare förenas med krav på ett minsta innehav av aktier.

När mätperioden för rörlig kontantersättning avslutats ska bedömas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts.  Styrelsen ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar People Committee (ersättningsutskottet) för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Styrelsen kan enligt lag eller avtal och med de begränsningar som må följa därav helt eller delvis återkräva sådan rörlig ersättning som beviljats eller utbetalats på grundval av uppgifter som senare visar sig vara felaktiga eller på prestationer som inte visar sig vara hållbara över tid.

Långsiktiga Incitament (Long Term Incentive ”LTI”)

I bolaget har inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram som del av den totala ersättningen, vilka syftar till att belöna ett framgångsrikt genomförande av bolagets strategi och skapande av ett långsiktigt aktieägarvärde. Målet med programmen är att förena aktieägares och Ledande Befattningshavares långsiktiga intressen samtidigt som möjligheten till aktierelaterad ersättning också skapar möjlighet att attrahera och behålla Ledande Befattningshavare.

Programmen har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.

För mer information om dessa program, innefattande de kriterier som utfallet är beroende av, se https://about.clasohlson.com (se flik avseende årsstämma samt årtal för uppdaterad version). Måluppfyllelse redovisas i årsredovisning för bolaget som också finns tillgänglig på https://about.clasohlson.com .

Styrelsen nominerar deltagare till LTI-programmet. Styrelsen skall årligen utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram skall föreslås årsstämman eller inte.

Pensionsplan, sjukförsäkring och övriga förmåner

Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska, om möjligt enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser, vara premiebaserade. Rörlig ersättning ska enbart vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga grundlönen.

Övriga förmåner kan förekomma i enlighet med villkor som gäller i det land där den Ledande Befattningshavaren är anställd och kan vara till exempel tjänstebilsförmån, sjukvårdsförsäkring, resor och bostad. För förmåner som till exempel tjänstebilsförmån och sjukvårdsförsäkring får värdet vara högst 5 procent av den fasta årliga grundlönen. Befattningshavare kan på individnivå, temporärt, ges rätt till bostad och resor, varvid sådana förmåner får uppgå till högst 25 procent av den fasta årliga grundlönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Uppsägning och avgångsvederlag

Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst sex månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta årliga grundlönen för 12 månader. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen kan uppgå till högst 60 procent av månadsinkomsten vid anställningens upphörande och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket kan vara högst 12 månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott (benämnt ”People Committee). I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Övrigt

Styrelsen äger rätt att frångå ovan angivna riktlinjer helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

För mer information om ersättningar, se not 6 i årsredovisningen.

Tidigare beslutade men ej förfallna ersättningar

De huvudsakliga villkoren för ersättning till Ledande Befattningshavare i de nuvarande anställningsavtalen framgår av not 6 i årsredovisningen för 2019/20.

Punkt 16, ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att Årsstämman 2020 beslutar om nedan föreslagen

bolagsordningsändring avseende punkterna 1 (Firma), 9 (Kallelse) och 12 (Avstämningsförbehåll) i bolagsordningen (överstrykningar innebär nuvarande text som föreslås tas bort och understrykning förslag till ny text). Ändringarna är av redaktionell karaktär samt för att ta höjd för lagändringar.

1. FIRMA

Bolagets firmaföretagsnamn är Clas Ohlson Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

9. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet och i Falukuriren.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman dels göra anmälan detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

12. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av Årsstämman enligt punkten 16 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de aktier som är företrädda vid Årsstämman.

Handlingar och ytterligare information

Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 1 och 10-14 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 8, 15 och 16 framgår ovan.

Information om dem som föreslås till Clas Ohlsons styrelse och om föreslagen revisor samt valberedningens motiverade yttrande m.m. kommer från och med den 10 augusti 2020 att finnas tillgängliga på bolagets hemsida.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2019/20 samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende huruvida föregående års riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget senast från och med den 21 augusti 2020 och sänds per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets huvudkontor, Clas Ohlson, 793 85 Insjön.

Samtliga handlingar angivna under stycket ovan kommer även från och med den 6 augusti 2020 att finnas tillgängliga i elektroniskt format på bolagets hemsida https://about.clasohlson.com .

Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns tillgängligt att ladda ner via https://about.clasohlson.com samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med Årsstämman, se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

.

Leksand i augusti 2020

Clas Ohlson AB (publ)

Styrelsen

 

För mer information kontakta:

Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på fem marknader, cirka 4 500 medarbetare och en omsättning om cirka 8,8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på about.clasohlson.com.

Prenumerera

Dokument & länkar