Kommuniké från årsstämma i Clas Ohlson AB (publ) den 13 september 2014

Clas Ohlson AB höll under lördagen den 13 september 2014 sin årsstämma för verksamhetsåret 2013/2014 i Insjön varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 12 augusti 2014 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på Clas Ohlson AB:s hemsida, http://om.clasohlson.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget 
och koncernen för verksamhetsåret 2013/2014.

Utdelning

Vid årsstämman fastställdes föreslagen utdelning till aktieägarna med 4,75 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen beslutades vara den 17 september 2014. Utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB den 22 september 2014.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013/2014. 

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Klas Balkow, Kenneth Bengtsson, Björn Haid, Sanna Suvanto-Harsaae, Cecilia Marlow, Edgar Rosenberger och Katarina Sjögren Petrini. Göran Sundström valdes till ny styrelseledamot. Kenneth Bengtsson valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman valde Deloitte till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde att styrelsearvode (inklusive ersättning för utskottsarbete) skall utgå med totalt 3 107 500 kronor, varav 630 000 kronor till ordföranden och 315 000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare fastställde årsstämman att ersättning skall utgå till ledamöterna i revisionsutskottet med 137 500 kronor till ordföranden och 68 750 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet. Slutligen fastställde årsstämman att ersättning till ledamöterna i ersättningsutskottet skall utgå med 125 000 kronor till ordföranden och 62 500 kronor till var och en av övriga ledamöterna i utskottet. Arvode kan utbetalas som lön eller gentemot faktura. Faktureras arvodet skall det justeras avseende sociala avgifter och mervärdesskatt i syfte att uppnå fullständig kostnadsneutralitet för bolaget.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2015)

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram, ("LTI 2015"). Beslutade ersättningsprinciper inklusive det långsiktiga incitamentsprogrammet, LTI 2015, syftar bl.a. till att kunna attrahera och behålla ledande befattningshavare på ett kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt sätt. Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram skall föreslås kommande stämmor.

Förvärv och överlåtelser av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om

A. Förvärv av egna aktier i bolaget enligt följande:

- Förvärv får ske av högst 860 000 aktier av serie B.

- Aktierna får förvärvas på Nasdaq OMX Stockholm AB.

- Förvärv får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

- Betalning av aktierna skall erläggas kontant.

Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) i anledning av föreslaget incitamentsprogram (LTI 2015) och tidigare implementerade incitamentsprogram.

 B. Överlåtelse av egna aktier i bolaget enligt följande:

-  Överlåtelse får ske av högst det antal aktier av serie B som bolaget innehar vid tidpunkten    för styrelsens beslut.

- Aktierna får överlåtas på Nasdaq OMX Stockholm AB.

- Överlåtelse får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

- Betalning för aktierna skall ske kontant.

Skälet är att bolaget skall ges möjlighet att kontinuerligt anpassa det antal aktier som förvärvats för att säkra förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) inom ramen för LTI 2015 och tidigare implementerade incitamentsprogram.

Årstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om

C. Överlåtelse av egna aktier i bolaget enligt följande:

- Högst 656 000 aktier av serie B får överlåtas.

 
- Rätt att erhålla aktier skall tillkomma deltagarna i LTI 2015.

 
- Aktier skall kunna förvärvas från och med den 15 juni 2018 och senast den 23 april 2022. Betalning för aktierna skall ske tidigast den 15 juni 2018 och senast den 11 maj 2022.

- Överlåtelser av aktier enligt aktierätter utställda enligt LTI 2015 kommer att ske vederlagsfritt.

- Överlåtelser av aktier enligt personaloptioner utställda enligt LTI 2015 kommer att ske till ett pris som motsvarar 100 procent av medeltalet av för var börsdag fastställd volymviktad genomsnittlig betalkurs för bolagets B-aktie på Nasdaq OMX Stockholm AB under en period av 10 börsdagar före förvärvsperiodens början.

Överlåtelse av egna aktier och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är ett led i LTI 2015.

Styrelsen för Clas Ohlson AB (publ)

För mer information kontakta:

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget försäljning och service i fem länder via ca 200 butiker, e-handel, katalog och telefon. Clas Ohlson hjälper sina kunder att lösa vardagens praktiska problem med ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, har en omsättning om 7 miljarder kronor och drygt 4 700 anställda. Besök Clas Ohlson på www.clasohlson.com.

Taggar:

Om oss

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på fem marknader, cirka 5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på about.clasohlson.com