Clean Industry Solutions Holding Europe AB (publ) upptar lånefacilitet om 3 MSEK

Report this content

Styrelsen i Clean Industry Solutions Holding Europe AB (publ) (”Clean Industry Solutions” eller ”Bolaget”) har ingått avtal om en lånefacilitet upp till 3 MSEK. 

Clean Industry Solutions upptar lånefaciliteten för att stärka Bolagets likviditetsreserv. Bolaget upplever stor efterfrågan på Clean Industry Solutions tjänster och därför kan Bolaget eventuellt behöva ytterligare rörelsekapital för nya kundprojekt och för att finansiera dotterbolagens fortsatta tillväxt. 

Bolaget har ännu inte utnyttjat lånefaciliteten. Upptagna lån under lånefaciliteten kommer att förfalla till betalning den 31 december 2023 och löper med en skälig marknadsmässig ränta. Långivare är Exelity AB.  

Denna information är sådan som Clean Industry Solutions Holding Europe är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-28 17:12 CET.

Kontaktinformation:

Clean Industry Solutions Holding Europe AB
c/o Win-Win Ekonomi AB
Palmfeltsvägen 21
SE-121 62 Johanneshov/Sweden
E-Mail: info@cleanindustrysolutions.com

Amudova AB är Clean Industry Solutions’ certified adviser. Tel: 08-546 017 58
E-mail: info@amudova.se

Clean Industry Solutions Holding Europe AB äger 100% av Industrial Solar GmbH och 100% av SolarSpring GmbH - båda baserade i Freiburg/Tyskland.
Industrial Solar GmbH är en ledande internationell teknik- och lösningsleverantör som utvecklar projekt som är främst baserad på deras innovativa Fresnel-kollektorteknik, vilket är lämplig för att uppfylla en förväntad växande marknad för solprocessvärme. Industrial Solar erbjuder nyckelfärdiga lösningar som en enskild kontaktpunkt för kunder inom flera olika branscher.
Läs mer om Industrial Solar GmbH på följande adress:

https://www.industrial-solar.de/en/

SolarSpring GmbH, har utvecklats till en internationell pionjär inom membrandestillation som erbjuder innovativa lösningar och teknik för rening av avlopps- och dricksvatten.
Läs mer om SolarSpring GmbH på följande adress:

https://solarspring.de/en/