Kallelse till årsstämma

Report this content

Aktieägarna i Clean Industry Solutions Holding Europe AB (publ) (org. nr 559110-3972) kallas till årsstämma onsdag 25 maj 2022. Med anledning av risken för spridning av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare endast på förhand genom poströstning före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 25 maj 2022, så snart utfallet av poströstningen har slutligt sammanställts.

Rätt att delta

 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdag 17 maj, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman genom att sända in poströstningsformuläret till bolaget senast måndag 23 maj 2022 kl. 12.00. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.

 

Anmälan

 

Anmälan om deltagande till årsstämman skall göras genom att avge sin poströst via e-post ir@cleanindustrysolutions.com eller skriftligen till bolaget på Clean Industry Solutions Holding Europe AB, c/o WIN-Win Ekonomi AB, Palmfeltsvägen 21, 121 62 Johanneshov.

Vid anmälan ska namn, personnummer/ organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet företrädda aktier uppges.             

  

Om aktieägare företräds av ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmakten ska vara skriftlig och undertecknad av fullmaktsgivaren. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på nedanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis får ej vara äldre än ett år.

 

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. Vid eventuella frågor kring poströstningsformuläret hänvisas till bolaget på telefon +46 611 81 06 10.

 

Det är endast möjligt att rösta på stämman genom poströstning. Alla nödvändiga dokument kommer att finnas tillgängliga på företagets webbplats senast den 27 april 2022. Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 23 maj 2022 kl. 12.00.

 

Behandling av personuppgifter

 

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare och eventuellt ombud. De personuppgifter som kommer att behandlas inhämtas från aktieboken och i poströstningsformuläret. Personuppgifterna kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd, sammanställning av röster, och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast att användas för denna bolagsstämma.

 

 

Förslag till dagordning med beslutsförslag i korthet

 

 

 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

 

 1. Upprättande och godkännande av röstlängd

 

 1. Godkännande av dagordning

 

 1. Val av en person att jämte ordförande justera protokollet

 

 1. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

 

 1. Redogörelse av styrelsens arbete

 

 1. Verkställande direktörens anförande

 

 1. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

 

 1. Redogörelse för revisionsarbetet under året

 

 1. Beslut om

 

a)  fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

 

b)  dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

 

c)  ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

 

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

 

 

 1. Valberedningens redogörelse för sitt arbete

 

 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuellt styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman

 

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ledamöter och inga suppleanter.

 

 

 1. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

 

Styrelsen föreslår att ersättning skall bestå av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner. Ersättningen skall vara marknadsmässig och baserad på kompetens, prestation samt ansvarsområde.

 

 1. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

 

Valberedningen föreslår ett årligt arvode på 130,000 kronor till ordföranden plus 40,000 kronor för kontorsutgifter och 47,300 kronor till övriga styrelseledamöter. Styrelsen föreslår att för revisorer ska ersättning utgå enligt godkänd faktura.

 

 1. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer

Valberedningen föreslår att välja Finn Johnsson, styrelseordförande (omval), Christian Zahler, styrelseledamot (omval), Marie-Louise Olsson Dawwas, styrelseledamot (ny), Markus Augustsson, styrelseledamot (omval), Korbinian Kramer, styrelseledamot (ny) och samt Daniel Pfeifle, styrelseledamot (omval) för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att på ett år välja Finnhammars Revisionsbyrå AB till revisionsbolag.

 

Marie-Louise Olsson Dawwas är managing partner i Tectus Development LLC (New York) samt styrelseledamot i Assindia AB (Sverige) och Al Muwathaba PSC (Jordanien). Hon har en kandidatexamen från University of Nevada LV i hospitality management vid University of Nevada LV, och har dessutom en examen i inredningsdesign från Parsons School of Design in New York. Marie-Louise har varit aktiv i området konceptdesign och utveckling för kommersiella fastigheter i Sverige och USA sedan 2003. Hon leder Assindia-koncernens initiativ inom hållbara investeringar och hållbar utveckling.

 

Dr Korbinian Kramer är chef för gruppen "Karaktärisering, provning och kvalitetssäkring" vid avdelningen för termiska system och byggnadsteknik vid Fraunhofer ISE, samt chef för "TestLab solvärmesystem" och chef för det ackrediterade "TestLab Värmepumpar och kylaggregat". Han har en doktorsexamen från Albert-Ludwigs universitet i Freiburg (Tyskland), fakulteten för miljö och naturresurser, samt en ingenjörsexamen i miljö- och processteknik. Kramer är föreläsare i internationella masterkurser om solvärmeenergiomvandling och har publicerat över 50 vetenskapligt granskade artiklar, bokbidrag och konferenspresentationer. Han är teknisk konsult till European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF/SHE) och sitter i den vetenskapliga styrelsen för konferenser som ISES Solar World Congress. Han är nyligen ordförande i ISO:s standardiseringskommitté och vann det internationella priset Mission Innovation Champions Award 2019.

 

 1. Förslag till principer för utseende av valberedning

 

 1. Ändring av Bolagsordning

 

För att möjliggöra nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningen.

 

 

Nuvarande lydelse:

 

4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

5. Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 5.000.000 och högst 20.000.000.

 

Föreslagen lydelse:

 

4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 1.500.000 kronor och högst 6.000.000 kronor.

5. Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 15.000.000 och högst 60.000.000.

 

 

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

 

 1. Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier
   

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, inom bolagsordningens gränser fatta beslut om nyemission/-er av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Sådan nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket punkten 6 och 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Nyemission/-er i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna de nya aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission/-er med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget skall ges handlingsutrymme i samband med strategiska förvärv av bolag eller rörelser samt kunna stärka bolagets finansiella ställning vid behov.

 

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

 

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

 

 1. Övriga frågor

 

 

 1. Stämmans avslutande 
   

 

 

Övrigt

Totalt uppgår antalet aktier och röster i bolaget per dagen för kallelsen till 15 313 792.

 

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar och revisionsberättelse och handlingar för poströstning kommer att finnas tillgängliga på Bolaget och på Bolagets hemsida, www.cleanindustrysolutions.com, senast från och med den 4 maj 2022 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

Clean Industry Solutions Holding Europe AB

c/o Win-Win Ekonomi AB

Palmfeltsvägen 21

SE-121 62 Johanneshov/Sweden

E-mail: info@cleanindustrysolutions.com

Internet: www.cleanindustrysolutions.com

T + 46 611 81 06 10

Kontaktinformation:

Clean Industry Solutions Holding Europe AB
c/o Win-Win Ekonomi AB
Palmfeltsvägen 21
SE-121 62 Johanneshov/Sweden
E-Mail: 
info@cleanindustrysolutions.com

Amudova AB är Clean Industry Solutions’ certified adviser. Tel: 08-546 017 58

E-mail: info@amudova.se

Clean Industry Solutions Holding Europe AB äger 100% av Industrial Solar GmbH och 100% av SolarSpring GmbH - båda baserade i Freiburg/Tyskland.
Industrial Solar GmbH är en ledande internationell teknik- och lösningsleverantör som utvecklar projekt som är främst baserad på deras innovativa Fresnel-kollektorteknik, vilket är lämplig för att uppfylla en förväntad växande marknad för solprocessvärme. Industrial Solar erbjuder nyckelfärdiga lösningar som en enskild kontaktpunkt för kunder inom flera olika branscher.
Läs mer om Industrial Solar GmbH på följande adress:
https://www.industrial-solar.de/

SolarSpring GmbH, har utvecklats till en internationell pionjär inom membrandestillation som erbjuder innovativa lösningar och teknik för rening av avlopps- och dricksvatten.
Läs mer om SolarSpring GmbH på följande adress:
https://www.solarspring.de/

Prenumerera