• news.cision.com/
 • Climeon/
 • Valberedningens förslag till beslut avseende styrelse inför årsstämman 2021 i Climeon AB (publ)

Valberedningens förslag till beslut avseende styrelse inför årsstämman 2021 i Climeon AB (publ)

Report this content

Valberedningens förslag till årsstämman på styrelsens sammansättning har idag överlämnats till bolaget och lyder som följer. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter (f.å. 7) och till ordinarie ledamöter föreslås:

 • Thomas Öström (omval)
 • Jan Svensson (omval)
 • Therese Lundstedt (omval)
 • Charlotte Strand (omval)
 • Anders Lindberg (nyval)

Huvudägaren och medgrundaren Thomas Öström (som under 2020 lämnade sin befattning som VD) föreslås som ny styrelseordförande efter Per Olofsson som, efter nio år i styrelsen varav sex år som ordförande, avböjt omval. Jan Svensson föreslås väljas om till vice ordförande, nu med särskilt fokus på att stötta ledningen och ordförande inom strategi och ledarskapsfrågor.

Styrelseledamöterna Olle Bergström och Vivianne Holm har avböjt omval. Olle Bergström kommer att kvarstå till bolagets förfogande såsom Senior Advisor i affärsutvecklingsfrågor.

Anders Lindberg, som föreslås till ny ledamot är född 1965 i Sverige, har en civilingenjörsexamen inom elektroteknik (MSc Electrical Engineering) från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm samt en Master of Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm. Anders Lindberg är idag VD på Dellner, en global leveratör av tågkomponenter. Innan dess var han Executive Vice President på ørstedt (tidigare Dong Energy), ett danskt företag inom förnybar energi och världsledande på havsbaserad vindkraft, där han var ansvarig för projekten och också för EPC (Engineering, Procurement, Construction) organisationen. Vidare har Anders arbetat för Bombardier, Adtranz och ABB. Anders har även erfarenhet från styrelsearbete och är vice styrelseordförande för det noterade danska bolaget MT Højgaard.

Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet i Climeon har fungerat väl. I samband med sitt arbete har valberedningen utvärderat vilka egenskaper, erfarenheter och kompetenser som kan behöva tillföras styrelsen samt hur den kontinuerliga förnyelseprocessen inom styrelsen bäst bör genomföras. Det är valberedningens bedömning att den föreslagna styrelsen, ledamöterna var för sig och tillsammans, besitter god kompetens och omfattande erfarenhet inom frågor som rör bolagets verksamhet, men även inom kapitalmarknad, finansiering, redovisning, hållbart företagande, marknadsföring och kommunikation, samt skapande av långsiktigt aktievärde och bra styrelsearbete i allmänhet.

Med sin erfarenhet från flera av de områden som nämns ovan bedöms Anders Lindberg särskilt kunna tillföra kompetens och erfarenhet inom projektutveckling och projektgenomförande inom förnybar energi globalt, samt produktutveckling och tillverkning av industriella produkter. Anders breddar och fördjupar därmed styrelsens kompetensområden och erfarenheter. Sammantaget anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna utgör en styrelse som såväl tillgodoser kravet på kontinuitet som har den mångsidighet och bredd av kompetenser, erfarenheter och bakgrund som erfordras med hänsyn till Climeons verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningens förslag som innefattar en något mindre styrelse innebär också att den jämnare könsfördelning som uppnåddes inom styrelsen vid årsstämman 2020 kan bibehållas.

Valberedningen i Climeon, som utsågs i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, består av följande ledamöter:

 • Anne Holm Rannaleet, tillika ordförande i valberedningen, utsedd av aktieägaren Joachim Karthäuser
 • Helen Öström, utsedd av aktieägaren Thomas Öström 
 • Niklas Johansson, utsedd av aktieägaren Handelsbanken Fonder AB
 • Caroline Sjösten, utsedd av aktieägaren Swedbank Robur Fonder AB
 • Per Olofsson, styrelsens ordförande,

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive motiverat yttrande och redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete, kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida i samband med att kallelsen till årsstämman 2021 offentliggörs.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Anne Holm Rannaleet, Valberedningens ordförande, +46 703 78 95 50, Anne.Rannaleet@ikinvest.com
Per Olofsson, Styrelseordförande för Climeon, +46 733 11 80 82, per.olofsson@climeon.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 mars 2021 kl. 07:30 (CET).

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.